Phong trào Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Duy Hải, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Rate this post
Báo cáo thu hoạch: Phong trào Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Duy Hải, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Dịch vụ viết thuê tiểu luận uy tín chuyên nghiệp
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu: 
3.2. Phạm vi nghiên cứu:
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu của bài thu hoạch
CHƯƠNG 1: VAI TRÒ XUNG KÍCH CÁCH MẠNG CỦA ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
1. Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc
2. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
4. Xung kích thực hiện cải cách hành chính
5. Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO “XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC” CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ DUY HẢI, HUYỆN DUY TIÊN, TỈNH HÀ NAM
1. Tình hình Ban chấp hành nhiệm kỳ vừa qua
2. Triển khai phong trào hành động cách mạng
2.1. Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc
2.2. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
2.3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
2.4. Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ
2.5. Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu
3. Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”
3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học
3.2. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm
4. Công tác xây dựng Đoàn, củng cố mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân
4.1. Công tác xây dựng Đoàn, củng cố mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên
4.2. Công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền và Đoàn thể nhân dân
5. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh
CHƯƠNG 3: NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP
1. Những tồn tại, hạn chế
2.  Nguyên nhân
3. Giải pháp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM  KHẢO
>>>Nếu bạn đang trong quá trình viết tiểu luận, bạn bận công việc không thể hoàn thiện đề tài cho mình được, bạn cần một đơn vị viết thuê tiểu luận giá rẻ thì có thể liên hệ với Luận Văn Group, chúng tôi nhận viết thuê tiểu luận với giá cạnh tranh nhất thị trường.
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Những năm gần đây, từ trong thực tiễn hoạt động phong phú và sôi nổi của tuổi trẻ, trên khắp các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều thanh niên tiên tiến, nhiều tổ chức đoàn xuất sắc, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhiều hoạt động có ý nghĩa của Đoàn tiếp tục được mở rộng. Các phong trào hành động “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… đã tạo được dấu ấn tốt trong đời sống xã hội. Các hoạt động sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, giúp đỡ người nghèo, vùng nghèo, ứng phó với thiên tai, lũ lụt đã thu hút đông đảo lực lượng trẻ tham gia, vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của đất nước, vừa khẳng định vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố và phát triển. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, công tác phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được quan tâm hơn; chất lượng chính trị của đoàn viên từng bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ đoàn đông đảo, trẻ trung, có trình độ chuyên môn đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp. Thành tích và sự lớn mạnh của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam là rất to lớn và đáng tự hào.”
Tuy nhiên, trước những khó khăn, thách thức của thực tế cuộc sống vẫn còn những thanh niên thiếu vững vàng về bản lĩnh chính trị, xa rời lý tưởng cách mạng, không có ý thức và chưa quyết tâm phấn đấu vào Đảng; một bộ phận có lối sống ích kỷ, cá nhân, thờ ơ với những vấn đề của đất nước, của dân tộc. Không ít bạn trẻ thiếu ý thức chấp hành pháp luật, dễ bị kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Trình độ học vấn, tay nghề của thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên dân tộc thiểu số còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Trong khi đó, tổ chức đoàn ở nhiều nơi đang bị tụt hậu, thiếu sức sống, một số nội dung, phương thức hoạt động đoàn từ trung ương đến cơ sở còn nặng về hình thức…
Tìm hiểu về tình hình thực hiện cũng nhý những thuận lợi, khó khãn, tồn tại trong quá trình thực hiện các phong trào của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, thông quá ðó có thể đưa ra một số ðề xuất ðể nâng cao hiệu quả thực hiện các phong trào trong giai ðoạn hiện nay là hết sức quan trọng và cần thiết. Chính vì vậy, tôi ðã chọn đề tài: “Phong trào Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Duy Hải, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam” làm đề tài Bài thu hoạch thực tế với mong muốn có những đóng góp thiết thực cho công tác thực hiện các phong trào của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tại địa phương.
2. Mục đích nghiên cứu
– Phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn cũng như sự cần thiết khách quan phải thực hiện phong trào “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”  nói chung và tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên nói riêng.
– Nghiên cứu, đánh giá quá trình thực hiện phong trào “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, từ đó làm rõ những ưu điểm cũng như những tồn tại, vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác thực hiện các phong trào.
– Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các phong trào tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu: 
Phong trào “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” của Đoàn thanh niên ở cơ sở.
3.2. Phạm vi nghiên cứu:
– Không gian: Bài thu hoạch được thực hiện tại Ủy Ban Nhân Dân xã Duy Hải, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
– Thời gian: Phạm vi đề tài được nghiên cứu trong khoảng thời gian từ  năm 2012 đến năm 2017.
– Về nội dung:  Chỉ tập trung nghiên cứu những nội dung liên quan đến phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của Đoàn Thanh niên  cộng sản Hồ Chí Minh xã Duy Hải, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
4. Phương pháp nghiên cứu
– Phương pháp khảo sát thực tế: Khảo sát tình hình thực hiện, khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Duy Hải, Duy Tiên, Hà Nam.
– Phương pháp thống kê: Thống kê những số liệu, các công trình, phần việc, hoạt động mà Đoàn đã thực hiện trong phạm vi của phong trào.
– Phương pháp so sánh: Trên cơ sở số liệu thực tế tại văn phòng Đoàn xã Duy Hải để có sự so sánh giữa các năm và rút ra những kết luận.
– Phương pháp phân tích, tổng hợp, đánh giá: Phân tích thực trạng, những tồn tại khó khăn của công tác thực hiện phong trào từ đó đưa ra những giải pháp để khắc phục .
 5. Kết cấu của bài thu hoạch
Ngoài phần mở đầu, kết thúc, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của bài thu họach bao gồm 3 chương:
Chương 1: Vai trò xung kích các mạng của Đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc
Chương 2: Tình hình thực hiện phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Chương 3: Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, giải pháp
Bạn có thể xem đầy đủ đề tài tại link
Liên hệ dịch vụ viết thuê tiểu luận:
Dịch vụ viết thuê Assignment

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *