Mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Thăng Long

Rate this post
LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………….……..3
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI………………………………..…..……7
1.1 Khái quát về hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa……………………..7
1.1.1 Khái niệm chung…………………………………………………………………………..7
1.1.2 Đặc điểm và vai trò của cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa……………………….9
1.1.3 Các phương thức cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa………………………………12
1.2 Mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHTM……………………..15
1.2.1 Khái niệm mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của NHTM……15
1.2.2 Sự cần thiết mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của NHTM……………..16
1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của NHTM…….18
1.2.4 Nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay DNNVV của NHTM…………….24
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN-HÀ NỘI, CN THĂNG LONG………..31
2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Thăng Long…31
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển…………………………………………………….31
2.1.2. Đặc điểm nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức tại SHB Thăng Long…………….32
2.1.3 Tình hình hoạt động chủ yếu của SHB Thăng Long trong thời gian qua………..35
2.2. Thực trạng mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại SHB Thăng
Long……………………………………………………………………………………48
2.2.1 Số lượng DNVVN vay vốn tại ngân hàng………………………………………….48
2.2.2 Quy mô cho vay DNVVN…………………………………………………………….48
2.2.3 Cơ cấu cho vay DNNVV……………………………………………………………….52
2.2.4 Chất lượng cho vay DNNVV………………………………………………………..56
2.2.5 Tỷ lệ thu nhập lãi cho vay DNNVV…………………………………………………57
2.3. Đánh giá thực trạng mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại SHB Chi nhánh Thăng Long……………………………………………………………………58
2.3.1 Những kết quả đạt được…………………………………………………………..…..58
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân…………………………………………………………..….59
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY VỐN VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH THĂNG LONG………………………………….64
3.1 Định hướng phát triển định hướng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới……………………………………………………………………………64
3.1.1 Định hướng chung……………………………………………………………………..64
3.1.2 Định hướng cho vay đối với DNNVV tại Chi nhánh Thăng Long………………65
3.2 Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi nhánh Thăng Long…………………………………………………………………………….66
3.2.1 Xây dựng chính sách ưu đãi đối với DNNVV…………………..…………………..66
3.2.2 Đa dạng hóa các loại hình sản phẩm, dịch vụ dành cho khách hàng là các DNNVV………………………………………………………………………………..………67
3.2.3 Đổi mới quy trình, thủ tục cho vay đối với DNNVV………………………….….67
3.2.4 Tăng cường hoạt động Marketing ngân hàng…………………………………..….68
3.2.5 Cải tiến công nghệ, đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại cho ngân hàng…..68
3.2.6  Tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ cho các DNNVV……………………………69
3.2.7 Nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức của đội ngũ cán bộ………..……….70
3.3 Một số kiến nghị…………………………………………………………………..70
3.3.1 Kiến nghị với chính phủ, cán bộ, ngành liên quan………………………………..70
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước…………………………………………………75
3.3.3 Kiến nghị với doanh nghiệp nhỏ và vừa…………………………………………….77
KẾT LUẬN………………………………………………………………………………79
Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp
Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp
Nếu bạn đang trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp, bạn bận công việc không thể tự mình hoàn thiện đề tài cho mình được thì có thể liên hệ với Luận Văn Group để được hỗ trợ nhé. Chúng tôi nhận báo giá viết thuê khóa luận tốt nghiệp cạnh tranh nhất thị trường với cam kết chất lượng, tỷ lệ đạo văn thấp nhất.
LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là loại hình doanh nghiệp không những thích hợp đối với nền kinh tế của những nước công nghiệp phát triển mà còn đặc biệt thích hợp với nền kinh tế của những nước đang phát triển. Ở nước ta trước đây, việc phát triển các DNNVV cũng đã được quan tâm, xong chỉ từ khi có đường lối đổi mới kinh tế do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng thì các doanh nghiệp này mới thực sự phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. 
Các DNNVV được đánh giá là bộ phận năng động, hoạt động có hiệu quả của nền kinh tế. Điều này xuất phát từ lợi thế quy mô nhỏ gọn nên việc chuyển hướng hoạt động kinh doanh trong các DNNVVdễ dàng hơn trong các doanh nghiệp lớn. Quá trình sản xuất, lưu thông hàng hoá và cung ứng dịch vụ của DNNVV giữ một vai trò cốt yếu trong nền kinh tế, đặc biệt trong quá trình Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước. 
Thúc đẩy phát triển DNNVV ở nước ta đòi hỏi phải giải quyết hàng loạt những khó khăn mà các doanh nghiệp này đang gặp phải liên quan tới nhiều vấn đề. Trong đó khó khăn lớn nhất và phổ biến nhất đó là thiếu vốn đầu tư sản xuất kinh doanh nên không có nhiều cơ hội mở rộng sản xuất cũng như có chiến lược kinh doanh dài hạn. Vì vậy phải giải quyết khó khăn về vốn cho các DNNVV đã và đang là một vấn đề cấp bách mà Đảng, Nhà nước, bản thân các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng cũng phải quan tâm giải quyết.
Để giải quyết được nhu cầu thiếu hụt vốn huy động của mình, các DNNVV có thể tiếp cận được với vốn vay từ các NHTM. Các NHTM có thể cung cấp cho các doanh nghiệp một lượng vốn lớn, rẻ và quan trọng là họ có thể đáp ứng ngay khi các doanh nghiệp có yêu cầu và đủ điều kiện vay vốn. Tuy nhiên, thực tế hiện này cho thấy nguồn vốn vay ngân hàng đầu tư cho phát triển DNNVV còn chưa đạt được những hiệu quả như kỳ vọng. Vì thế, việc tìm ra giải pháp mở rộng cho vay nhằm phát triển DNNVV đang là một vấn đề cấp thiết hiện nay của các NHTM cũng như của các cơ quan có trách nhiệm.
Nhận thức được vai trò quan trọng đó, qua khảo sát tình hình thực tế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Thăng Long – là một ngân hàng đang hướng tới phân khúc khách hàng là các DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp, thương nghiệp –  để phát triển nghiệp vụ cho vay, mở rộng hoạt động cho vay đối với DNNVV, em đã chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình là: 
Mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Thăng Long”.
2. Mục đích nghiên cứu:
– Hệ thống hóa cơ sở lí luận về vấn đề tín dụng ngân hàng và hoạt động mở rộng cho vay đối với DNNVV tại NHTM.
– Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay đối với DNNVV tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Thăng Long.
– Đề xuất các giải pháp, và kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với DNNVV, tạo cơ sở cho việc thực hiện tại chi nhánh.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
• Đối tượng nghiên cứu: Mở rộng cho vay đối với DNNVV tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2014 – 2016.
• Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Thăng Long trên cơ sở tình hình thực tế của chi nhánh giai đoạn 2014 – 2016 để từ đó tìm ra nguyên nhân, giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với DNNVV.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Trong quá trình nghiên cứu, chuyên đề đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để phân tích lý luận và thực tiễn : 
+ Phương pháp phân tích hoạt động kinh tế: phân tích các hoạt động cho vay, tình hình cho vay và một số hoạt động khác của ngân hàng để làm rõ thực trạng mở rộng hoạt động cho vay DNNVV tại SHB Chi nhánh Thăng Long.
+ Phương pháp tổng hợp thống kê: tổng hợp các số liệu của ngân hàng liên quan đến tình hình cho vay DNNVV tại Chi nhánh để thống kể lại qua các bảng biểu, từ đó có thể thấy được rõ nét tình hình cũng như thực trạng cho vay DNNVV tại chi nhánh.
+ Mô hình hóa bằng biểu đồ: từ các con số tổng hợp, thống kê được sẽ được mô hình hóa qua biểu đồ để thấy rõ sự tăng trưởng hay suy giảm của tình hình cho vay DNNVV qua các năm.
Và một số phương pháp khác như: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp điều tra, phương pháp so sánh, phương pháp,…
5. Kết cấu của đề tài:
Ngoài mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, khóa luận được kết cấu như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại
Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Thăng Long
Chương 3: Một số giải pháp nhằm mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Thăng Long
Bạn có thể tham khảo toàn bộ khóa luận tại link
Liên hệ dịch vụ viết bài:
Dịch vụ Luận Văn Group

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *