Top 15 Mẫu Lời Cam Đoan Khóa Luận Tốt Nghiệp Đạt Điểm Cao

Rate this post

Luận Văn Group xin giới thiệu các bạn cách viết lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp hay, đạt chuẩn và một số mẫu lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp được đánh giá cao.

Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp
Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp

Danh mục

Lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp và tầm quan trọng của lời cam đoan.

Lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp là một phần không thể thiếu trong bài luận văn thạc sĩ, đây là phần yêu cầu bắt bược trong 1 bài luận văn thạc sĩ, lời cam đoan phản ánh tính chung thực của luận văn với những cam kết của tác giả luận văn rằng bài luận văn là công trình nghiên cứu của riêng mình, không có sao chép từ ai hoặc lấy đề tài của người khác nộp.

Lời cam đoan thường được viết đầu tiên trong bài khóa luận tốt nghiệp, nếu người viết lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp tốt, hay thì sẽ ghi điểm trong mắt người chấm.

Phần lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp cần viết như thế nào?

Trong phần lời cam đoan tác giả cần phải cam đoan với hội đồng chấm điểm rằng đề tài của mình là công trình do bản thân nghiên cứu.

Mọi thông tin số  liệu, tài liệu trích dẫn đều có nguồn cụ thể và chính xác.

Và phần lời cam đoan phải có chữ ký của người viết.

Các mẫu lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp hay, xuất sắc Luận Văn Group xin chia sẻ đến các bạn làm tài liệu tham khảo.

15 mãu lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp hay

Mẫu lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp thứ nhất đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp ngành Xây dựng và bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Tôi xin cam đoan Khoá luận về đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp ngành Xây dựng và bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam” là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã đƣợc công bố trước đây hoặc các nội dung do ngƣời khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong khoá luận.

Mẫu lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp thứ 2 đề tài: Ảnh hưởng của chế độ bón phân đến sinh trưởng của cây sói rừng tại vườn ươm trường đại học nông lâm Thái Nguyên

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của bản thân tôi.

Các số liệu, kết quả trình bày trong luận văn tốt nghiệp là hoàn toàn trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ các tiểu luận, luận văn nào trước đây.

Mẫu lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp thứ 3 đề tài: Ảnh hưởng của chế độ bón phân đến sinh trưởng của cây sói rừng tại vườn ươm trường đại học nông lâm Thái Nguyên

Em xin cam đoan đề tài: “Thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may của Công ty TNHH Khăn Việt” là một công trình nghiên cứu độc lập dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn ThS. Phạm Huyền Trang. Ngoài ra không có bất cứ sự sao chép của người khác. Đề tài, nội dung khóa luận là sản phẩm mà em đã nỗ lực thực hiện. Các số liệu, kết quả trình bày trong khóa luận được thu thập và sử dụng một cách trung thực, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, kỷ luật của bộ môn và nhà trường đề ra nếu như có vấn đề xảy ra.

Mẫu lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp thứ 4 đề tài: Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ chuyển phát đến sự hài lòng của khách hàng tại bưu cục Viettel Post Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Tôi xin cam đoan bài khóa luận với đề tài “Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ chuyển phát đến sự hài lòng của khách hàng tại bưu cục Viettel Post Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh” của tôi được thực hiện công khai dƣới sự theo dõi và hướng dẫn của giảng viên hƣớng dẫn là thầy Nguyễn Kim Nam trong thời gian qua.

Các số liệu và kết quả nghiên cứu là thành quả của tôi sau quá trình tìm hiểu, xác định vấn đề, thu thập và xử lí dữ liệu. Ngoài ra, trong bài khóa luận có sử dụng một số nguồn tài liệu tham khảo khác đã đƣợc trích dẫn nguồn đầy đủ. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc khoa và nhà trƣờng về sự cam đoan này.

Mẫu lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp thứ 5 đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Tôi tên là Nguyễn Văn Tuấn Khải, sinh viên lớp HQ7 – GE05, trường Đại học Ngân hàng TP. HCM, niên khóa 2019 – 2023. Tôi xin cam đoan đề tài khóa

luận tốt nghiệp “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam” là kết quả nghiên cứu của cá nhân tôi qua quá trình học tập tại trường, dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Đặng Thị Quỳnh Anh.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực của đề tài nghiên cứu này.

Mẫu lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp thứ 6 đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt Nam

Em tên là Đặng Thị Thu Hà, sinh viên khóa 7 chương trình Chất lượng cao, niên khóa 2019-2023. Em xin cam đoan đề tài khóa luận tốt nghiệp “Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt Nam” Là công trình nghiên cứu của em, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trƣớc đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong khóa luận.

Em cam đoan sẽ chịu trách nhiệm trước nhà trường nếu có vấn đề nào liên quan đến bài khóa luận của mình.

Mẫu lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp thứ 7 đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định

Tôi xin cam đoan đề tài khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định” là kết quả của quá trình học tập và tích lũy kiến thức tại trƣờng Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh và do chính tôi thực hiện nhờ sự hƣớng dẫn khoa học của TS. Phan Thị Linh. Khóa luận này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do ngƣời khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong khóa luận.

Mẫu lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp thứ 8: 

Bài khóa luận tốt nghiệp là công trình nghiên cứu của chính bản thân tác giả và được thực hiện dưới chỉ dẫn của TS. Phan Thị Linh. Tác giả cam đoan kết quả trong bài nghiên cứu này là trung thực và tất cả tài liệu tham khảo đều được trích dẫn nguồn đầy đủ trong khóa luận. Bài khóa luận tốt nghiệp là công trình nghiên cứu của chính bản thân tác giả và được thực hiện dƣới chỉ dẫn của TS. Phan Thị Linh. Tác giả cam đoan kết quả trong bài nghiên cứu này là trung thực và tất cả tài liệu tham khảo đều được trích dẫn nguồn đầy đủ trong khóa luận.

 

Nếu bạn đang trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp chăm sóc khách hàng, bạn bận công việc không thể tự mình hoàn thiện đề tài khóa luận tốt nghiệp được, bạn cần một đơn vị viết thuê khóa luận tốt nghiệp uy tín để hỗ trợ thì có thể liên hệ với Luận Văn Group để được hỗ trợ nhé.

Mẫu lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp thứ 9 đề tài: Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bài khoá luận tốt nghiệp với đề tài:”Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam” là công trình nghiên cứu cá nhân đƣợc thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Trần Hồng Hà. Mọi số liệu đưa ra để phân tích đƣợc chính tác giả thu thập từ các nguồn có chú thích rõ ràng, được nêu rõ trong mục tài liệu tham khảo, có tính kế thừa, minh bạch. Số liệu, kết quả trình bày trong đề tài đƣợc trích dẫn các tài liệu, công trình nghiên cứu đã đƣợc công bố của các ngân hàng.

Khoá luận này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, với sự trung thực trong kết quả nghiên cứu đƣợc trình bày và chƣa từng đƣợc công bố trước đây.

Khoá luận được xây dựng dựa trên nỗ lực và nghiên cứu độc lập của cá nhân dưới sự hướng dẫn của giảng viên trong suốt thời gian học tập tại trường.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với lời cam đoan này.

Mẫu lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp thứ mười đề tài: Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Của Chuỗi Cửa Hàng Clever Box Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Tôi là Phạm Lê Ngọc Mai, sinh viên Trường Đại Học Ngân Hàng khoa Quản Trị Kinh Doanh. Tôi xin cam đoan đề tài khoá luận tốt nghiệp ” Các Yếu Tố ẢnhHưởng Đến Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Của Chuỗi Cửa Hàng Clever Box Tại Thành Phố Hồ Chí Minh ” là công trình nghiên cứu riêng của tác giả là tôi, dưới sự hướng dẫn khoa học của Cô TS Phạm Thị Hoa.

Kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoài trừ các trính dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong khoá luận.

Tôi xin chịu trách nhiệm về luận văn của mình.

Mẫu lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp thứ 11

Khóa luận này là công trình nghiên cứu riêng của chính sinh viên thực hiện, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó các nội dung đã được công bố trƣớc đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện đƣợc tham khảo và dẫn nguồn đầy đủ trong khóa luận. Đồng thời tôi đồng chân thành tri ân đến giảng viên phụ trách hướng dẫn chính giúp tôi thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm 2023 là tiến sĩ Phan Thị Linh và bốn giảng viên hƣớng dẫn phụ trách nhằm truyền đạt cho tôi những lời khuyên để khóa luận đƣợc hoàn thiện hơn. Chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt cho tôi những nền tảng kiến thức hữu ích giúp quá trình thực hiện bài khóa luận tốt nghiệp này trở nên hoàn thiện hơn. Và hơn hết tôi biết, trong quá trình khi thực hiện khóa luận tốt nghiệp, với danh nghĩa là một sinh viên, tôi chăm chỉ đem những kiến thức mà mình đã tích lũy được thêm vào đó là những hành trang của riêng bản thân mình, hầu hết những từng câu từ ngôn ngữ trong khóa luận đều được thực hiện tất cả bằng sự nhiệt huyết, đam mê học hỏi mà tôi luôn trang bị cho mình để có thể phát triển tương lai của bản thân và cống hiến cho xã hội.

Mẫu lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp thứ 12 đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ TKD

Với đề tài khóa luật tốt nghiệp “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tƣ Dịch vụ TKD”, tôi xin cam kết đây là công trình do chính tôi học tập, nghiên cứu và thực hiện trong quá trình thực tập tại Công ty. Các số liệu thu thập, kết quả phân tích cũng nhƣ nghiên cứu của khóa luận là hoàn toàn trung thực, được phòng kế toán của Công ty cung cấp và hoàn toàn không sao chép từ bất kỳ nguồn nào khác. Những thông tin tham khảo trong bài báo cáo đều được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng và đầy đủ.

Tôi xin chịu trách nhiệm về đề tài Khoá luận tốt nghiệp của mình trước Nhà trường nếu có gian lận.

Mẫu lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp thứ 13 đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ƣớc Basel II tại ngân hàng TMCP Phương Đông

Tác giả xin cam đoan đề tài khóa luận tốt nghiệp “ Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ƣớc Basel II tại ngân hàng TMCP Phương Đông.” là kết quả của quá trình nghiên cứu độc lập của tác giả. Đây là kết quả nghiên cứu của tác giả, dưới sự hướng dẫn của giảng viên TS. Đặng Thị Quỳnh Anh.

Khóa luận được thực hiện và hoàn thành với tinh thần làm việc nghiêm túc của tác giả. Các số liệu được sử dụng trong khóa luận đều có nguồn gốc uy tín.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực của đề tài nghiên cứu này.

Mẫu lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp thứ 14 đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tôi xin cam đoan rằng đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH tại Thành phố Hồ Chí Minh” là công trình nghiên cứu của tác giả theo sự hướng dẫn của TS. TrươngThái.

Những số liệu, kết quả nghiên cứu đề trong đề tài là hoàn toàn trung thực và không trùng lặp với bất kỳ đề tài nghiên cứu nào trước đây. Bên cạnh đó, tất cả những tài liệu tham khảo và kế thừa đều được trích dẫn nguồn đầy đủ.

Mẫu lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp thứ 15 đề tài: “Các yếu tố ảnh hƣởng đến tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2009 – 2022”.

Em là Phan Thị Anh Thi, là sinh viên Trƣờng Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, lớp HQ7 – GE16 với mã số sinh viên là050607290483
Khóa luận này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã đƣợc công bố trƣớc đây hoặc các nội dung do ngƣời khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ trong khóa luận.
Em xin chịu trách nhiệm về lời cam đoan này.

Trên đây là một số mẫu lời cam đoan khóa luận tốt nghiệp Luận Văn Group gửi các bạn tham khảo. Trong quá trình viết bài nếu có khó khăn cần trợ giúp thì có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin:

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *