Quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc theo tiếp cận văn hóa tổ chức

Rate this post
Đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục mẫu: Quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc theo tiếp cận văn hóa tổ chức.
Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT ……………………………….v
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ v
MỞ ĐẦU 1
Chương 1 .LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNGTHEO TIẾP CẬN VĂN HÓA………………………………………………………7
1.1. Quản lý nhà trường 7
1.1.1. Khái niệm về nhà trường 7
1.1.2. Chức năng của nhà trường 7
1.1.3. Quản lý Nhà trường 10
1.1.4. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cấp huyện 12
1.2. Văn hóa tổ chức và văn hóa Nhà trường 13
1.2.1. Văn hóa tổ chức 13
1.2.1.1. Định nghĩa về văn hóa tổ chức 13
1.2.1.2. Đặc trưng của văn hóa tổ chức 15
1.2.1.3. Các yếu tố cấu thành nên văn hóa tổ chức 16
1.2.1.4. Quản lý tổ chức theo tiếp cận văn hóa tổ chức 18
1.2.2. Văn hóa Nhà trường 18
1.2.2.1. Định nghĩa văn hóa Nhà trường 18
1.2.2.2. Chức năng và vai trò văn hóa Nhà trường 20
1.2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa Nhà trường ở nước ta hiện nay 22
1.2.2.4. Quản lý nhà trường theo tiếp cận văn hóa tổ chức 25
1.3. Nội dung quản lý trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên theo tiếp cận văn hóa tổ chức 25
1.3.1. Quản lý chuyên môn (quản lý chương trình giáo dục) 25
1.3.2.  Quản lý thông tin 26
1.3.3. Quản lý các mối quan hệ trong và ngoài Trung tâm 27
1.3.4. Quản lý đội ngũ cán bộ quản lý 29
1.3.5. Quản lý các hoạt động có ý nghĩa truyền thống của Trung tâm 31
1.3.6. Quản lý môi trường văn hóa của Trung tâm 32
1.3.7. Quản lý đời sống văn hóa của giáo viên 32
1.3.8 Quản lý hoạt động học tập của học sinh theo văn hóa người học. 33
Tiểu kết chương 1: 34
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP- GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC THEO TIẾP CẬN VĂN HÓA TỔ CHỨC 36
2.1. Giới thiệu tổng quan về đơn vị nghiên cứu- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 36
2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 36
2.1.2. Quy mô và kết quả giáo dục và đào tạo của Trung tâm 40
2.1.3. Về Cơ sở vật chất của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 47
2.2. Thực trạng quản lý tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc theo tiếp cận văn hóa tổ chức 49
2.2.1. Thực trạng quản lý chuyên môn 51
2.2.2. Thực trạng quản thông tin 54
2.2.3. Thực trạng quản lý các mối quan hệ trong và ngoài Trung tâm 56
2.2.4. Thực trạng quản lý đội ngũ cán bộ quản lý 62
2.2.5 Thực trạng quản lý các hoạt động có ý nghĩa truyền thống của Trung tâm ………………………………………………………………………………….64
2.2.6. Thực trạng quản lý môi trường văn hóa của Trung tâm 65
2.2.7. Thực trạng quản lý đời sống văn hóa của giáo viên tại Trung tâm 65
2.2.8. Thực trạng quản lý hoạt động học tập của học sinh theo văn hóa người học 70
2.3. Đánh giá chung về quản lý Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc theo tiếp cận văn hóa tổ chức 71
2.3.1. Kết  quả đạt được 71
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 74
Tiểu kết chương 2: 75
Chương 3 . CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP- GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊNTHEO TIẾP CẬN VĂN HÓA TỔ CHỨC 76
3.1. Căn cứ đề xuất giải pháp 76
3.1.1. Định hướng phát triển của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch 76
3.1.2. Yêu cầu cơ bản trong công tác quản lý Trung tâm theo cách tiếp cận văn hóa 79
3.2. Một số giải pháp quản lý Trung tâm theo hướng tiếp cận văn hóa tổ chức 84
3.2.1. Nâng cao vai trò, nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý về quản lý Trung tâm theo hướng tiếp cận văn hóa tổ chức 84
3.2.2. Nâng cao nhận thức của giáo viên, nhân viên Trung tâm về tầm quan trọng của công tác xây dựng văn hóa Trung tâm 87
3.2.3. Xây dựng hệ thống giá trị văn hóa Trung tâm  và xây dựng quy trình quản lý dựa trên các tiêu chí văn hóa đã đề ra 90
3.2.4. Phát triển đời sống văn hóa của nhà giáo làm cơ sở cho công tác quản lý của Trung tâm 92
3.2.5. Thực hiện hiệu quả chính sách xã hội hóa giáo dục, đào tạo, huy động mọi nguồn lực vào xây dựng và phát triển Trung tâm có văn hóa và lành mạnh 93
3.3. Khảo sát tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp 96
Tiểu kết chương 3: 99
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 100
1. Kết luận ………………………………………………………..……… 100
2. Khuyến nghị ……………………………………………………….…….101
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103
PHỤ LỤC 105
DANH MỤC BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT
CB Cán bộ
CĐ Cao đẳng
CNTT Công nghệ thông tin
CSVC Cơ sở vật chất
DTHT Dạy thêm học thêm
ĐH Đại học
GD&ĐT Giáo dục và đào tạo
GDNN Giáo dục Nghề nghiệp
GDTX Giáo dục Thường xuyên
GDTX&DN Giáo dục Thường xuyên và Dạy nghề
GV Giáo viên
HK Hạnh kiểm
HL Học lực
HS Học sinh
KTĐG Kiểm tra đánh giá
KT-XH Kinh tế – xã hội
NCKH Nghiên cứu khoa học
NV Nhân viên
PPDH Phương pháp dạy học
TB&XH Thương binh và xã hội
TC Trung cấp
TCCN Trung cấp chuyên nghiệp
THCS Trung học cơ sở
THPT Trung học phổ thông
TNCS Thanh niên cộng sản
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
VHNT Văn hóa nhà trường
XHCN Xã hội chủ nghĩa
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ
Hình 1.1. Yêu tố cấu thành Văn hóa Nhà trường 22
Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm 38
Bảng 2.1.Thống kê cán bộ, giáo viên (trong biên chế) theo môn học, trình độ
………………………………………………………………39
Bảng 2.2. Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên chia theo biên chế và hợp đồng 39
Bảng 2.3. Số lớp giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông 41
Bảng 2.4. Số lớp nghề của Trung tâm 41
Bảng 2.5. Số lớp liên kết của Trung tâm 42
Bảng 2.6. Kết quả giáo dục thường xuyên 42
Bảng 2.7. Kết quả giới thiệu việc làm cho người học sau đào tạo 46
Bảng 2.8. Thống kê cơ sở vật chất 47
Bảng 2.9. Thực trạng quản lý chuyên môn của Ban giám đốc Trung tâm theo tiếp cận văn hóa tổ chức 51
Bảng 2.10. Thực trạng quản lý thông tin của Ban Giám đốc Trung tâm theo hướng tiếp cận văn hóa tổ chức 54
Bảng 2.11. Thực trạng quản lý các mối quan hệ trong và ngoài Nhà trường 56
Bảng 2.12. Thực trạng phong cách lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp và trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn 61
Bảng 2.13. Thực trạng quản lý các hoạt động có ý nghĩa truyền thống của Trung tâm 64
Bảng 2.14. Thực trạng quản lý đời sống văn hóa của giáo viên tại Trung tâm 65
Bảng 2.15. Kết quả học tập 67
Bảng 2.16. Thực trạng quản lý hoạt động học tập của học sinh tại Trung tâm 70
Bảng 3.1. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm về tính cấp thiết và khả thi của giải pháp 97
Bảng 3.2. Kết quả khảo sát về tính khả thi và khả thi của giải pháp 98
Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục, bạn bận công việc hoặc vướng mắc nhiều chuyện không thể tự mình hoàn thiện đề tài được, bạn cần một đơn vị hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ nhưng chưa biết giá thuê viết luận văn thạc sĩ có cao không thì có thể liên hệ với Luận Văn Group để được tư vấn nhé.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Văn hóa nhà trường là một dạng văn hóa tổ chức và nó có vai trò quan trọng, tác động mạnh mẽ tới chất lượng giáo dục. Đây là một trong những yếu tố nội tại tạo nên sức mạnh, năng lực hoạt động cho các tổ chức nói chung và các nhà trường nói riêng. Đây cũng là một yếu tố môi trường nội bộ vô cùng quan trọng góp phần đảm bảo chất lượng trong mọi hoạt động của Nhà trường.
Nhà trường là một tổ chức mà trong đó bao gồm nhiều các mối quan hệ đan xen với nhau, vừa có các quan hệ đồng nghiệp và vừa có quan hệ và hoạt động mang tính chính trị xã hội. Nhà trường – là một tổ chức đơn vị hành chính sự nghiệp nên đặc điểm lao động của nó có tính hành chính và sư phạm,vì vậy văn hóa nhà trường không chỉ là cảnh quan môi trường bên ngoài mà còn là cơ cấu tổ chức, cách thức vận hành, phương pháp quản lý trong và ngoài Nhà trường đó. Do đó, xây dựng, quản lý và phát triển nhà trường theo tiếp cận văn hóa tổ chức là cần thiết để đảm bảo xây dựng nhà trường thực sự trở thành nơi giáo dục và đào tạo nhân cách con người. Hơn nữa, trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, việc xây dựng và phát triển nhà trường theo tiếp cận văn hóa là đòi hỏi mang tính xu hướng, đáp ứng được nhu cầu phát triển của loại hình tổ chức đặc biệt này. Để làm được điều đó đòi hỏi sự quan tâm của tất cả mọi người trong Nhà trường và cần có những kế hoạch cụ thể, việc làm cụ thể trong từng giai đoạn khác nhau.
Do đó, trong quá trình quản lý Nhà trường nói chung, trong đó có Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lập Thạch, Ban giám đốc Trung tâm ngoài việc áp dụng các quy định của pháp luật, các chính sách quản lý của ngành giáo dục, quy định của địa bàn quản lý còn chú trọng đến văn hóa nhà trường, coi đây là mục tiêu xây dựng, là công cụ của quá trình quản lý thì sẽ mang lại hiệu quả cao trong quá trình quản lý Trung tâm. Với cách thức quản lý Nhà trường theo tiếp cận văn hóa sẽ tạo môi trường văn hóa, tạo ra quan hệ tương trợ lẫn nhau giữa các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong tập thể sư phạm, quan hệ gần gũi giữa giáo viên và học sinh; tạo ra một môi trường làm việc hòa đồng, vui vẻ, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ. Đó là nền tảng tinh thần, niềm tin cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong các nhà trường. Xuất phát từ nhận thức đó, tác giả lựa chọn vấn đề: “Quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc theo tiếp cận văn hóa tổ chức” làm đề tài nghiên cứu.
2. Tổng quan nghiên cứu
Để thực hiện luận văn này, tác giả đã tiếp cận nhiều các nghiên cứu, các công trình khoa học, các bài viết, tài liệu tham khảo có liên quan đến vấn đề quản lý Nhà trường theo hướng tiếp cận văn hóa tổ chức, tài liệu tiêu biểu trong số đó là:
Đề tài nghiên cứu cấp bộ “Lý luận phát triển văn hóa nhà trường phổ thông” của tác giả Nguyễn Tiến Hùng năm 2008 với việc xây dựng hệ thống lý luận cơ bản về phát triển văn hóa trong nhà trường phổ thông.
Luận văn thạc sĩ: “Biện pháp xây dựng VHNT ở trườngCao đẳng Công nghiệp Nam Định”, của tác giả Lê Thị Ngoãn,trường Đại học Thái Nguyên năm 2009. Nội dung nghiên cứu này cũng tập trung vào đề xuất các giải pháp xây dựng VHNT ở trườngCao đẳng Công nghiệp Nam Định.
Luận án tiến sỹ “Quản lý trường tiểu học theo hướng tiếp cận văn hóa” của tác giả Lê Thị Ngọc Thúy – Trường Đại học Giáo dục năm 2012. Nội dung của luận án là trình bày cơ sở lý luận của việc quản lý nhà trường tiểu học theo hướng tiếp cận văn hóa tổ chức.
Tác giả Nguyễn Thị Hường với chuyên đề: “Xây dựng văn hóa nhà trường”, trong nội dung chuyên đề tác giả giới thiệu những nội dung cơ bản về xây dựng văn hóa trong nhà trường, liên hệ thực tiễn việc xây dựng văn hóa ở một số nhà trường hiện nay.
Tác giả Hoàng Thị Anh Tuyết trong luận văn thạc sĩ: “Quản lý văn hóa nhà trường ở trường Trung học phổ thông Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đổi mới giáo dục như hiện nay”. Qua nội dung nghiên cứu này, tác giả đã khẳng định được Quản lý VHNT là quá trình tổ chức thực hiện việc xây dựng, duy trì và pháttriển VHNT một cách khoa học, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhân cách HS, đáp ứng đòi hỏi của giáo dục trong giai đoạn mới.
Ngoài các nghiên cứu nêu trên, còn có rất nhiều các bài viết, các bài nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành, tài liệu hội thảo…Nhìn chung, các công trình nghiên cứu nêu trên đã đề cập tới một phần cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn cũng như thực trạng việc xây dựng văn hóa trong nhà trường ở nước ta trong thời gian qua. Các công trình này sẽ là nguồn tài liệu tham khảo quý giá giúp tác giả hình thành hệ thống cơ sở lý luận và kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu đề tài của mình. Tuy nhiên, có thể khẳng định ngoài việc sẽ kế thừa một số nội dung về cơ sở lý luận của các đề tài trước, thì nội dung đề tài “Quản lý Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc theo tiếp cận văn hóa tổ chức” không có sự trùng lặp về đối tượng, nội dung nghiên cứu.
3. Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận quản lý Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện theo tiếp cận văn hóa tổ chức và đánh giá thực trạng để đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lập Thạch đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.
4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu.
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Quá trình quản lý Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lập Thạch- tỉnh Vĩnh Phúc theo tiếp cận văn hóa tổ chức.
4.2. Khách thể nghiên cứu
Các hoạt động quản lý của giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
5. Câu hỏi nghiên cứu
Luận văn sẽ trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu sau:
– Quản lý Trung tâm GDNN-GDTXcấp huyện theo tiếp cận văn hóa tổ chức được hiểu như thế nào?
– Quản lý Trung tâm GDNN-GDTXcấp huyện theo tiếp cận văn hóa tổ chức gồm những nội dung nào?
– Giải pháp cần thiết để quản lý Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lập Thạch theo tiếp cận văn hóa tổ chức?
6. Giả thuyết khoa học
Văn hóa nhà trường là một dạng văn hóa tổ chức và nó có vai trò quan trọng, tác động mạnh mẽ tới chất lượng giáo dục. Do đó, trong quá trình quản lý Trung tâm GDNN-GDTXhuyện Lập Thạch, Ban Giám đốc Trung tâm ngoài việc áp dụng các quy định của pháp luật, các chính sách quản lý của ngành giáo dục, quy định của địa bàn quản lý còn chú trọng đến văn hóa nhà trường, coi đây là mục tiêu xây dựng nhà trường, là công cụ của quản lý thì sẽ là một cách quản lý Trung tâm theo hướng tiếp cận mới.
7. Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu có nhiệm vụ sau:
– Nghiên cứu cơ sở lý luận của quản lý cơ sở giáo dục theo tiếp cận văn hóa tổ chức;
– Phân tích và đưa ra những đánh giá về thực trạng quản lý Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc theo tiếp cận văn hóa tổ chức;
– Đề xuất một số giải pháp quản lý Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc theo tiếp cận văn hóa tổ chức;
8. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
8.1. Về đối tượng nghiên cứu
– Đề xuất các giải pháp quản lý Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lập Thạch được giới hạn trong hoạt động lãnh đạo, quản lý của Ban giám đốc trung tâm;
– Văn hóa nhà trường ở đây được hiểu là một dạng của văn hóa tổ chức theo nghĩa là các tác động này làm cho cơ sở giáo dục nói chung phát triển hiệu quả.
– Nghiên cứu biện pháp quản lý áp dụng cho các Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
8.2. Về địa bàn nghiên cứu
Tại trung tâm GDNN-GDTXhuyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
9. Phương pháp nghiên cứu
Để hoàn thành nội dung nghiên cứu, tác giả sử dụng 3 nhóm phương pháp nghiên cứu sau:
9.1. Phương pháp nghiên cứu mang tính lý luận:
Phương pháp này giúp tác giả tổng quan và khái quát hóa các cơ sở lý luận và quan điểm liên quan đến văn hóa tổ chức, văn hóa trường học, các đặc trưng cơ bản của nhà trường, các lý thuyết quản lý nhà trường…
Phân tích những quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quản lý và phát triển giáo dục.
9.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu mang tính thực tiễn:
+ Phương pháp quan sát: Thu thập các thông tin qua việc quan sát hoạt động của Trung tâm GDNN-GDTXhuyện Lập Thạch và một số huyện khác trong tỉnh.
+  Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp một số cán bộ quản lý, lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTXhuyện Lập Thạch và qua hoạt động thực tiễn tại đây trao đổi với cán bộ, giáo viên và người học về cách quản lý hoạt động của Trung tâm này để làm rõ thực trạng.
+ Phương pháp điều tra:
– Thu thập số liệu về thực trạng quản lý Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lập Thạch và một số huyện khác trong tỉnh Vĩnh Phúc. Thông qua thực trạng đó sẽ phân tích và đánh giá công tác quản lý của GDNN-GDTX huyện Lập Thạch hiện nay, từ đó chỉ ra những mặt mạnh, mặt yếu và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất những biện pháp quản lý.
– Thông qua báo cáo của các hội nghị tập huấn, tổng kết của Bộ và của Sở GD&ĐT, của Trung tâm GDNN-GDTXhuyện Lập Thạch cũng như kinh nghiệm tích lũy được của tác giả trong quá trình tham gia quản lý để tổng kết kinh nghiệm.
9.3. Nhóm các phương pháp nghiên cứu hỗ trợ, bổ trợ:
Phương pháp thống kê toán học, xử lý số liệu bằng các phần mềm chuyên dụng.
10. Cấu trúc của luận văn
Nội dung của luận văn bao gồm: phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, đề tài được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về quản lý Nhà trường theo tiếp cận văn hóa.
Chương 2: Thực trạng quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc theo tiếp cận văn hóa tổ chức.
Chương 3: Các giải pháp quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên theo tiếp cận văn hóa tổ chức.
Bạn có thể xem đầy đủ luận văn tại link
Liên hệ dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ:
Dịch vụ viết thuê Assignment

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *