Pháp luật về hoạt động kinh doanh vũ trường ở Việt Nam

5/5 - (1 bình chọn)
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 1
MỤC LỤC 2
PHẦN MỞ ĐẦU 2
1. Lý do chọn đề tài 2
2. Phạm vi và mục đích nghiên cứu 4
3. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 4
4. Phương pháp nghiên cứu 5
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 5
6. Kết cấu đề tài 6
PHẦN NỘI DUNG 7
CHƯƠNG 1 7
LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VŨ TRƯỜNG 7
1.1 Khái niệm vũ trường 7
1.2 Đặc điểm 8
1.3 Khái quát chung về ngành nghề kinh doanh có điều kiện 10
1.3.1 Khái niệm về kinh doanh có điều kiện 10
1.3.2 Các điều kiện kinh doanh 11
1.4 Khái quát về hoạt động kinh doanh vũ trường 13
1.4.1 Lịch sử hình thành và phát triển 13
1.4.2 Một số văn bản pháp luật có liên quan 15
CHƯƠNG 2 18
THỰC TRẠNG THỰC THI PHÁP LUẬT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VŨ TRƯỜNG 18
2.1 Điều kiện kinh doanh 18
2.1.1 Điều kiện về chủ thể 18
2.1.2 Điều kiện về vốn 21
2.1.3 Điều kiện về ngành nghề 23
2.1.4 Điều kiện về thực hiện thủ tục hành chính đối với hoạt động kinh doanh vũ trường 25
2.1.5 Điều kiện khác 28
2.2 Các quy định pháp luật về kinh doanh vũ trường 29
2.3 Các quy định về hành vi vi phạm và xử lý hành vi vi phạm 32
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VŨ TRƯỜNG 35
3.1 Đánh giá thực trạng thực thi pháp luật về hoạt động kinh doanh vũ trường 35
3.1.1 Kết quả đạt được 35
3.1.2 Những tồn tại trong quá trình thực hiện 37
3.1.3 Nguyên nhân 39
3.2 Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vũ trường 41
3.2.1 Giải pháp về mặt pháp lý 41
3.2.2 Đề xuất giải pháp khác nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật kinh doanh vũ trường 44
KẾT LUẬN 49
Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp
Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp
TÀI LIỆU THAM KHÁO 50
Nếu bạn đang trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp, bạn bận công việc không thể hoàn thiện đề tài cho mình được, bạn cần tìm một đơn vị hỗ trợ viết thuê khóa luận tốt nghiệp với chất lượng tốt thì có thể liên hệ với Luận Văn Group nhé!
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Những năm trở lại đây cùng với sự phát triển của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nền kinh tế nước ta đã dần chuyển sang nền kinh tế thị trường hội nhập với các nền kinh tế trong khu vực và thế giới. Để có sự phát triển không ngừng như hiện nay thì nền kinh tế thị trường ở nước ta cần được xây dựng trên một nền tảng cơ sở vật chất nhất định. Trong đó, các doanh nghiệp nói chung đã tham gia vào hoạt động xây dựng và phát triển nền kinh tế các quốc gia nói chung. Để có thể tồn tại thì doanh nghiệp cần vận động, thiết lập những yếu tố có lợi nhằm phục vụ cho quá trình xây dựng và phát triển của doanh nghiệp, thông qua đó tạo nên một hệ thống kinh tế vững chắc cho mỗi một quốc gia.Cùng với sự phát triển của nền kinh tế nước ta đã và đang tạo ra những thử thách buộc doanh nghiệp phải có những kiến thức cơ bản về pháp luật cũng như có sự thích ứng với sự thay đổi của xã hội để có thể trụ vững trong quá trình cạnh tranh khốc liệt.
Tại chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020 đã khẳng định: “Thực hiện Chương trình quốc gia về phát triển doanh nghiệp gắn với quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp. Hỗ trợ phát triển mạnh các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tạo điều kiện để hình thành các doanh nghiệp lớn, có sức cạnh tranh trên thị trường. Phát triển doanh nhân về số lượng và năng lực quản lý, đề cao đạo đức và trách nhiệm xã hội. Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật để tăng cường sự gắn bó giữa người sử dụng lao động và người lao động” . Dưới những tác động tích cực của quá trình hội nhập đã tạo nên một hệ thống doanh nghiệp có tổ chức cũng như loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Đặc biệt là đối với các loại hình kinh doanh mới, du nhập vào nước ta thông qua quá trình xúc tiến, tiếp xúc văn hóa. Đối với vấn đề này cần thiết phải ban hành các quy định pháp luật nhằm điều chỉnh một cách hợp lý và cụ thể, đảm bảo quyền lợi của nhà nước, các chủ thể nói chung trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở nước ta hiện nay. Vũ trường xuất hiện cũng trong xu thế phát triển đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. Trong xu thế hội nhập hiện nay, kinh doanh vũ trường đã có tốc độ phát triển chóng mặt, nhất là tại các thành phố lớn và hiện nay gần như là phủ khắp cả nước. Bên cạnh những lợi ích quan trọng mà kinh doanh vũ trường mang lại trong sự phát triển kinh tế trong nước thì còn có một số mặt trái mà chúng ta cần phải nhìn nhận một cách cụ thể. Ở thời điểm khi kinh doanh vũ trường mới du nhập vào Việt Nam thì công tác quản lý đối với vấn đề này còn tương đối mới mẻ vơi các cơ quan chức năng, cơ quan chức năng cũng lúng túng trong hoạt động quản lý nói chung. Đến nay, đối với hoạt động quản lý nhà nước đối với vấn đề kinh doanh vũ trường đã có nhiều thay đổi nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn ở nước ta hiện nay. Với tốc độ phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay thì kinh doanh vũ trường đã có nhiều thay đổi để tiếp cận với thị trường rộng lớn với các sân chơi thế giới nhiều thử thách. Tuy nhiên, thị trường lớn thì khó khăn, thử thách cũng lớn đòi hỏi các quy định của pháp luật nước ta ban hành và hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm phải bảo vệ quyền lợi không chỉ cho doanh nghiệp kinh doanh vũ trường đang hoạt động nói chung mà cần phải bảo vệ quyền lợi của nhà nước, người tiêu dùng trong lĩnh vực này. Thông qua những quy định đã được ban hành của các cơ quan NN có thẩm quyền có thể bảo vệ những quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp kinh doanh vũ trường trong giai đoạn hội nhập, đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Để đáp ứng nhiệm vụ trên, Việt Nam đã xây dựng và ban hành những quy định điều chỉnh về hoạt động kinh doanh có điều kiện, trong đó có những quy định cụ thể về kinh doanh vũ trường ở nước ta hiện nay. 
Đứng trước những tác động của quá trình hội nhập quốc tế, việc các doanh nghiệp kinh doanh vũ trường ngày càng phát triển và kinh doanh vũ trường đã trở thành một trong những hoạt động khởi nghiệp hiện nay ở nước ta.  Việc ban hành các quy định làm nền tảng chung cho hoạt động kinh doanh vũ trường theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định những vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh vũ trường đáp ứng với yêu cầu trong hoạt động kinh doanh này ở nước ta hiện nay. Đặc biệt là cần thiết có những thiết chế quản lý mạnh mẽ khi mà vũ trường hiện nay trở thành những tụ điểm mang tính chất “nóng” về các tệ nạn xã hội ở nước ta.
Những quy định về kinh doanh vũ trường là một vấn đề quan trọng không thể thiếu được trong những quy định của pháp luật kinh tế ở nước ta trong nền kinh tế hàng hoá với cơ chế mở cửa hội nhập kinh tế trong khu vực và trên thế giới như hiện nay. Thế nhưng, thực tiễn của quá trình áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh vũ trường theo quy định pháp luật hiện hành còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, còn có những khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn. Vì vậy, nghiên cứu đề tài “PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VŨ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM” là một việc làm cần thiết. Qua đó, góp phần phát hiện những hạn chế của pháp luật về kinh doanh vũ trường trong pháp luật hiện hành cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật về kinh doanh vũ trường hiện hành, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Liên quan đến nội dung đề cập kinh doanh vũ trường thì đã có nhiều đề tài nghiên cứu, bài viết trên tạp chí đã đề cập một cách trực tiếp hoặc lồng ghép vào những nội dung liên quan. Tuy nhiên, công trình nghiên cứu triển khai trực tiếp về nội dung kinh doanh vũ trường và thực tiễn áp dụng ở nước ta thì còn khá khiêm tốn và hầu như không được tiến hành nghiên cứu dưới góc độ khoa học nói chung mà chỉ đề cập thông qua một số bài báo có nghiên cứu có liên quan và được áp dụng vào tại địa phương. Với mục đích làm phong phú thêm nội dung nghiên cứu về vấn đề này tác giả lựa chọn đề tài về pháp luật về hoạt động kinh doanh vũ trường ở nước ta hiện nay để nghiên cứu một cách cụ thể và tỷ mỉ nhất.
2. Phạm vi và mục đích nghiên cứu
Pháp luật về kinh doanh vũ trường ở nước ta hiện nay không còn là lĩnh vực mới song đây là một lĩnh vực tương đối rộng và phức tạp đối tượng điều chỉnh của nhiều ngành luật khác nhau như Luật doanh nghiệp, luật đầu tư…. Trong khuôn khổ đề tài, tác giả không có tham vọng giải quyết toàn bộ và trọn vẹn các vấn đề pháp lý về vấn đề này mà đi sâu vào nội dung này ở một số khía cạnh sau: Vai trò của kinh doanh vũ trường trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, cũng như các quy định pháp luật đến hoạt động quản lý NN về vấn đề này. 
Thông qua việc nghiên cứu trong phạm vi đề ra, tác giả mong muốn cung cấp cho người đọc một cách tổng thể các quy định pháp luật điều chỉnh vấn đề kinh doanh vũ trường ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở đó, nghiên cứu thực trạng về việc thực hiện các quy định đó trong thực tiễn ở nước ta hiện nay để có thể đánh giá được mức độ áp dụng pháp luật trong thực tiễn, các kết quả đạt được và hạn chế, thiếu sót trong hoạt động kinh doanh vũ trường ở nước ta hiện nay. Đồng thời dựa vào thực trạng đó để nghiên cứu về nguyên nhân của thực trạng trên từ đó đưa ra những giải pháp để tháo gỡ vướng mắc còn tồn tại.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
Để có thể đạt được mục đích đặt ra khi nghiên cứu đề tài, đòi hỏi đề tài phải giải quyết các vấn đề sau:
Đề tài có nhiệm vụ phân tích, làm rõ các khái niệm, vai trò, vị trí cũng như pháp luật Việt Nam trong hoạt động kinh doanh vũ trường ở nước ta hiện nay, ý nghĩa của vai trò của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vũ trường ở nước ta hiện nay.
Đề tài phân tích những kết quả và hạn chế trong thực trạng vai trò, vị trí của pháp luật kinh doanh vũ trường ở nước ta từ năm 2011 đến năm 2016, nguyên nhân và những giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành.
4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp sử dụng cho toàn đề tài là tác giả sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử Mác – Lênin kết hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh.
Phương pháp nghiên cứu cụ thể bao gồm: 
– Kết hợp giữa phân tích với tổng hợp, diễn dịch với quy nạp làm rõ nội dung cần nghiên cứu trong vấn đề nghiên cứu về vị trí, vai trò của pháp luật kinh doanh vũ trường  thông qua các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam được ghi nhận tại chương 1 cũng như thực tiễn áp dụng tại Việt Nam và chương 2 của đề tài. 
– So sánh, đối chiếu, thống kê, phân tích số liệu, kết quả tổng kết và các quan điểm khác nhau để rút ra kết luận, tìm hiểu nguyên nhân vấn đề và các giải pháp hữu hiệu khắc phục hạn chế. Các phương pháp này được áp dụng trong chương 2 của khóa luận tốt nghiêp. Thông qua đó, tác giả muốn đưa ra một bức tranh toàn cảnh về vị trí vai trò của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vũ trường ở nước ta hiện nay cũng như một số biện pháp nhằm hoàn thiện yêu cầu đề ra của công tác này, đáp ứng với yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước. Phù hợp với chiến lược xây dựng và phát triển nền kinh tế ở nước ta.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn, tạo một cái nhìn sâu hơn, rộng hơn về vị trí, vai trò của pháp luật về kinh doanh vũ trường trên phương diện lý luận và thực tiễn. 
Đối với các nhà hoạch định chính sách, các nhà ban hành pháp luật, các cơ quan thực thi pháp luật, phát hiện của đề tài của những tồn tại của pháp luật, những vướng mắc trong quá trình thực thi cũng như các kiến nghị nêu ra có thể được xem là sự đánh giá, là ý kiến đóng góp được cân nhắc kĩ lưỡng, góp phần không nhỏ tạo điều kiện cho họ trong công tác chuyên môn trong công tác thi hành pháp luật về kinh doanh vũ trường ở nước ta hiện nay. 
Đặc biệt, đối với sinh viên nghiên cứu, kết quả của đề tài là nguồn tài liệu có giá trị tham khảo khi học tập, nghiên cứu, nhất là khi hoàn thành các báo cáo khoa học cấp khoa, cấp trường trong công tác nghiên cứu về đấu tranh phòng ngừa tội phạm ở nước ta trong tình hình mới. Ngoài ra, đề tài còn có ý nghĩa thiết thực đối với một số đối tượng khác quan tâm đến lĩnh vực đấu tranh phòng ngừa tội phạm.
6. Kết cấu đề tài
Ngoài lời nói đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của khóa luận gồm 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về ngành nghề kinh doanh vũ trường
Chương 2: Thực trạng thực thi pháp luật về hoạt động kinh doanh vũ trường
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực thi pháp luật về hoạt động kinh doanh vũ trường
Bạn có thể xem đầy đủ khóa luận tại link
Liên hệ dịch vụ viết bài:
Dịch vụ Luận Văn Group

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *