Khóa Luận: Hoàn thiện quy trình xuất khẩu hàng hóa

5/5 - (1 bình chọn)
Tên đề tài khóa luận tốt nghiệp: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY TNHH TƯỜNG HUY
Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp
Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp Luận Văn Group
MỤC LỤC
——————
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU 2
1.1 Khái niệm và vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với nền kinh tế thị trường 3
1.1.1 Khái niệm 3
1.1.2 Vai trò của hoạt động xuất khẩu3
1.1.2.1 Đối với nền kinh tế thế giới 3
1.1.2.2 Đối với nền kinh tế mỗi quốc gia 4
1.1.2.3 Đối với một doanh nghiệp 5
1.2 Các hình thức xuất khẩu chính trong thương mại quốc tế 5
1.2.1 Xuất khẩu trực tiếp 5
1.2.2 Xuất khẩu ủy thác 6
1.3 Quy trình xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu
1.3.1 Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm đối tác 6
1.3.1.1 Nắm vững thị trường nước ngoài 7
1.3.1.2 Nhận biết mặt hàng kinh doanh trước và lựa chọn mặt hàng kinh doanh 7
1.3.1.3 Tìm kiếm đối tác giao dịch 7
       1.3.2 Lập phương án kinh doanh 8
       1.3.3 Đàm phán và kí kết hợp đồng 9
1.3.2.1 Đàm phán 9
1.3.2.2 Kí kết hợp đồng 9
1.3.4 Thực hiện hợp đồng xuất khẩu 10
1.3.3.1 Xin giấy phép xuất khẩu hàng hóa 10
1.3.3.2 Làm hồ sơ gửi phòng Thương Mại xuất nhập khẩu 10
1.3.3.3 Chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu 11
1.3.3.3.1 Thu gom tập trung làm thành lô hàng xuất khẩu 11
1.3.3.3.2 Đóng gói bao bì hàng xuất khẩu và kẻ ký mã hiệu hàng hóa 11
1.3.3.4 Kiểm tra chất lượng hàng hóa 12
1.3.3.5 Mua bảo hiểm hàng hóa 12
1.3.3.6 Thuê phương tiện vận tải 13
1.3.3.7 Làm thủ tục hải quan 13
1.3.3.8 Làm chứng nhận xuất xứ hàng hoá tại phòng TM XNK 13
1.3.3.9 Giao hàng lên tàu 14
1.3.3.10 Làm thủ tục thanh toán 15
1.3.3.11 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại (nếu có) 16
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ QUI TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY TNHH TƯỜNG HUY
2.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty 17
2.1.1 Lịch sử hình thành 17
2.1.2 Quá trình hình thành 17
2.1.3 Ngành nghề kinh doanh 17
2.2 Tổ chức sản xuất kinh doanh và bộ máy quản lý công ty 18
2.2.1 Tổ chức sản xuất kinh doanh 18
2.2.1.1 Quy mô sản xuất kinh doanh 18
2.2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 18
2.2.1.3 Quy trình công nghệ 18
2.2.2 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 19
2.2.2.1 Cơ cấu tổ chức 19
2.2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức và các phòng ban 19
2.2.2.3 Mối quan hệ giữa các phòng ban 21
2.3 Tình hình kinh doanh của công ty TNHH Tường Huy trong 3 năm từ 2010-2012
2.3.1 Phân tích kết quả kinh doanh của công ty từ năm 2010-2012
2.3.1.1 Các thị trường xuất khẩu chính
2.3.1.2 Kim ngạch xuất khẩu qua các năm
2.3.1.3 Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu
2.3.1.4 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.3.2 Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2010-2012
2.4 Thực trạng qui trình thủ tục xuất khẩu của công ty TNHH Tường Huy
2.4.1 Nghiên cứu thị trường và khách hàng
2.4.1.1 Lựa chọn khách hàng
2.4.1.2 Lập phương án kinh doanh
2.4.2 Giao dịch và đàm phán kí kết hợp đồng xuất khẩu
2.4.2.1 Giao dịch đàm phán
2.4.2.2 Kí kết hợp đồng xuất khẩu
2.4.3 Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu
2.4.3.1 Chuẩn bị hàng hoá xuất khẩu
2.4.3.2 Kiểm tra chất lượng hàng hoá xuất khẩu
2.4.3.3 Thuê phương tiện vận chuyển
2.4.3.4 Mua bảo hiểm hàng hoá
2.4.3.5 Thủ tục hải quan
2.4.3.6 Giao hàng cho phương tiện vận tải
2.4.3.7 Thủ tục thanh toán
2.4.3.8 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
2.4.4 Nhận xét
CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH TƯỜNG HUY 28
3.1 Các giải pháp đối với công ty nhằm làm hoàn thiện quy trình thủ tục xuất khẩu
3.1.1 Sự cần thiết phải thực hiện quy trình xuất khẩu hàng
3.1.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các nghiệp vụ trong quy trình xuất khẩu
3.1.2.1 Giải pháp trong khâu chuẩn bị giao dịch, đàm phán
3.1.2.2 Giải pháp trong khâu chuẩn bị hàng xuất khẩu
3.1.2.3 Giải pháp trong khâu thuê tàu 
3.1.2.4 Giải pháp trong khâu làm thủ tục hải quan để tránh sai sót về hàng hóa và giấy tờ
3.1.2.5 Giải pháp giúp khâu thanh toán được thực hiện một cách hợp lý
3.2 Một số kiến nghị đối với nhà nước và cơ quan hữu quan
3.2.1 Xây dựng chính sách ngoại thương toàn diện và nhất quán hơn
3.2.2 Hoàn thiện cơ chế quản lý xuất khẩu
3.2.3 Trợ giúp các doanh nghiệp xuất khẩu
3.2.4 Quỹ bảo hiểm xuất khẩu
KẾT LUẬN 40
TÀI LIỆU THAM KHẢO 43
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
TPHCM: thành phố Hồ Chí Minh
VNĐ: Việt nam đồng
TM XNK: Thương Mại xuất nhập khẩu
C/O: Certificate of origin: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
C/Q: Certificate of quality: Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa
BIDV: Bank for investment and development of Vietnam: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
ASEAN: Association of Southeast Asean Nations: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
AFTA: ASEAN Free Trade Area: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN
ACFTA: ASEAN – China Free Trade Area: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc
AKFTA: ASEAN – Korea Free Trade Area: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Hàn Quốc
L/C: Letter of credit: Thư tín dụng
KCN: Khu công nghiệp
TCHC-LĐTL: Tổ chức hành chánh – Lao động tiền lương
KHKTKD: Kế Hoạch kỹ thuật kinh doanh
CPKD: Chi phí kinh doanh
LN: Lợi nhuận 
DT: Doanh thu
WTO: World Trade Organization: Tổ chức thương mại thế giới
FOB: Free on Board: Miễn trách nhiệm trên boong tàu nơi đi
CIF: Cost Insurance and freight: Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí vận chuyển
CFR:Cost and freight: Tiền hàng và cước
DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ HÌNH ẢNH SỬ DỤNG
-Bảng 2.1: Tình hình xuất khẩu của công ty TNHH Tường Huy 2011 -2012 (theo từng nước)
-Bảng 2.2: Kim ngạch xuất khẩu qua các năm của Công ty TNHH Tường Huy
-Bảng 2.3: Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chính
-Bảng 2.4: Phân tích kết quả kinh doanh của công ty từ năm 2010-2012
-Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty
LỜI MỞ ĐẦU
——————
Ngày nay, vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế, đang là xu hướng tất yếu và là điều kiện không thể thiếu cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Trong quá trình hội nhập kinh tế đang diễn ra sôi động như hiện nay, thì kinh doanh xuất khẩu là một hoạt động kinh tế chủ lực, có vai trò quan trọng tạo ra tiền đề, cơ sở vật chất cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giúp thúc đẩy nhanh chóng và quyết định thành công, cho công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế trong khu vực và trên toàn thế giới.
Thực hiện đường lối của Đảng và Nhà nước là đề ra chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá nền kinh tế nước ta đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp, đặc biệt là chủ trương đường lối chuyển dịch cơ cấu hướng về xuất khẩu, trong những năm qua, một số doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư, phát triển kinh doanh sản xuất hàng hoá xuất khẩu và đã đạt được một số thành công đáng kể, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của công ty TNHH Tường Huy.
Thùng xe tải là một sản phẩm có giá trị cao, được cung cấp cho những nhà đầu tư trong lĩnh vực vận tải, nhằm giúp họ vận chuyển hàng hóa đến tay người tiêu dùng một cách an toàn, nhanh chóng, đảm bảo vệ sinh thực phẩm cũng như vệ sinh môi trường một cách hiệu quả nhất. Phát triển ngành sản xuất thùng xe tải đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo cơ sở để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiện nay, cùng với sự chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, công ty TNHH Tường Huy đã và đang phát huy toàn bộ khả năng sản xuất của mình, cũng như hoạt động kinh doanh, để không ngừng mở rộng thị trường hoạt động xuất khẩu các sản phẩm sang nhiều nước trên thế giới. 
Trong 7 năm vừa qua, công ty đã đạt được không ít những thành quả trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu như: đẩy mạnh đầu tư, phát triển sản phẩm, tạo được uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Những kết quả đó có được, không những là do sự nỗ lực của ban lãnh đạo, mà còn là nhờ vào sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công ty cũng còn gặp không ít những khó khăn như: trong khâu nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác, chuẩn bị hàng hoá, kiểm tra chất lượng, hay trong quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu. Cùng với tình trạng cạnh tranh, giữa các công ty xuất khẩu trong nước và quốc tế đang diễn ra ngày càng quyết liệt và gay gắt hơn. Do đó, để kinh doanh xuất khẩu thành công, công ty TNHH Tường Huy cần phải có một quy trình thủ tục xuất khẩu thích hợp, để khẳng định chỗ đứng của mình trên thị trường.
Qua nhận thức về mặt lý luận, cũng như những kiến thức đã tích lũy trong quá trình học tập, tại trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ và thời gian thực tập tại công ty TNHH Tường Huy, cùng với sự hướng dẫn tận tình của Thạc sĩ cùng các cô chú trong công ty nên em đã chọn đề tài ” TÌM HIỂU QUY TRÌNH THỦ TỤC XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY TNHH TƯỜNG HUY” cho báo cáo thực tập của em. Em xin chân thành cảm ơn Cô Th.S Phạm Thị Kim Dung cùng các cô chú trong công ty đã hướng dẫn nhiệt tình, giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt đề tài này.
Mục đích của chuyên đề này là: nhằm tìm hiểu các bước về qui trình thủ tục xuất khẩu, các sản phẩm thùng xe tải tại công ty TNHH Tường Huy và đánh giá quy trình thủ tục xuất khẩu đó. Từ đó, đề ra một số giải pháp, nhằm đẩy mạnh qui trình thủ tục xuất khẩu của công ty.
Đối tượng nghiên cứu: Chủ yếu là quy trình thủ tục xuất khẩu sản phẩm của công ty trong thời gian gần đây và các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động này.
Nội dung chính của báo cáo thực tập gồm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh xuất khẩu
Chương II: Mô tả về công ty TNHH Tường Huy
Chương III: Tìm hiểu quy trình thủ tục xuất khẩu của công ty TNHH Tường Huy và giải pháp, kiến nghị góp phần cải tiến, hoàn thiện quy trình xuất khẩu
Nếu các bạn đang trong quá trình viết khóa luận tốt nghiêp, bạn không có thời gian làm bài do bận công việc làm thêm hoặc công việc gia đình cần thuê viết khóa luận tốt nghiệp có thể liên hệ với Trung Tâm Luận Văn Group để được hỗ trợ nhé!
Thông tin liên hệ Luận Văn Group:

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *