Đào tạo và bồi dưỡng viên chức tại Đài Truyền hình Việt Nam

Rate this post

Đề cương luận văn thạc sĩ: Đào tạo và bồi dưỡng viên chức tại Đài Truyền hình Việt Nam
Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
PHẦN MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Theo Luật viên chức số 58/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, “Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”.
Và đội ngũ viên chức có vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định, triển khai và tổ chức thực hiện chính sách của một tổ chức; quyết định sự thành công hay thất bại của đường lối, chính sách do cơ quan, tổ chức vạch ra. Vì vậy, đội ngũ viên chức phải được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về năng lực công tác, kỹ năng nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ khách hàng của tổ chức mình, phục vụ nhân dân. 
Để xây dựng được đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân, bên cạnh các khía cạnh khác nhau của công tác tổ chức cán bộ còn cần phải có các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, hiệu quả. 
Bổ xung tính cấp thiết của hoạt động đào tạo và bồi dưỡng đối với đài truyền hình trong cách mạng 4.0
Hiện nay tại Đài Truyền hình Việt Nam, việc đào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức đã được giao cho Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình là đơn vị đầu mối. Đây là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức của Đài. Tuy nhiên, đội ngũ viên chức, giảng viên…và cơ sở vật chất của Trung tâm chưa đủ mạnh để đảm đương được những nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng viên chức của Đài, cụ thể như:
– Công tác quy hoạch kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức còn lúng túng 
– Sự phối hợp, huy động các nguồn lực còn hạn chế
– Đào tạo, bồi dưỡng chưa thật sự được đặt đúng tầm quan trọng của nó, chưa được quản lý một cách chặt chẽ. 
– Chưa tiến hành điều tra khảo sát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng thường xuyên cụ thể và chưa hình thành được hệ thống thông tin quản lý đào tạo. 
– Đội ngũ giáo viên còn nhiều hạn chế về phương pháp giảng dạy đặc biệt là các phương pháp giảng dạy hiện đại
– Tài liệu học tập thiếu hoặc chất lượng chưa cao, chưa có giáo trình, tài liệu chính thức cho các modun bài giảng.
– Trong đào tạo, bồi dưỡng, chưa có được sự kiểm tra chất lượng một cách có hệ thống. 
– …
Thực trạng nêu trên đã đặt ra yêu cầu cấp bách và lâu dài cần phải hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức Đài Truyền hình Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đó cũng chính là lý do học viên chọn đề tài “Đào tạo và bồi dưỡng viên chức  tại Đài Truyền hình Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp của mình.
>>>Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn thạc sĩ, bạn đang chưa có thời gian để hoàn thiện viết luận văn thì có thể liên hệ với Luận Văn Group để được hỗ trợ nhé. Chúng tôi cung cấp dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ với giá cạnh tranh nhất thị trường.
2. Tổng quan nghiên cứu về đề tài  :
3 . Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài tập trung vào việc hệ thống hóa lý luận về đào tạo và bồi dưỡng viên chức,  phân tích và đánh giá thực trạng đào tạo và bồi dưỡng phát triển viên chức tại Đài truyền hình Việt Nam. Từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức cho đơn vị.
Nhiệm vụ nghiên cứu
– Nghiên cứu các vấn đề lý luận về đào tạo và bồi dưỡng viên chức  
– Phân tích và đánh giá thực trạng đào tạo và bồi dưỡng viên chức tại Đài truyền hình Việt Nam, từ đó tìm ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân hạn chế.
– Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng phát triển viên chức cho Đài truyền hình Việt Nam
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức, tình huống nghiên cứu điển hình tại Đài truyền hình Việt Nam
Phạm vi nghiên cứu
– Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện đối với đội ngũ viên chức của Đài truyền hình Việt Nam
– Về thời gian: Số liệu thứ cấp được thu thập trong giai đoạn 2013-2017. Số liệu sơ cấp thu thập trong cuối năm 2018 và đầu năm 2019. Các giải pháp đề xuất áp dụng cho giai đoạn 2019 đến năm 2025.
– Về nội dung: Tập trung làm rõ các nội dung của đào tạo và bồi dưỡng viên chức; thực trạng và giải pháp hoàn thiện đào tạo và bồi dưỡng phát triển viên chức tại Đài truyền hình Việt Nam.
4. Phương pháp nghiên cứu
a. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
• Số liệu từ các báo cáo của Đài truyền hình Việt Nam và các phòng chức năng trong giai đoạn 2013 – 2017 về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, về các chính sách nhân sự, về công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.
• Số liệu và các báo có có liên quan tới đề tài được các cơ quan, đơn vị, khác công bố.
• Các kết quả nghiên cứu của các công trình có liên quan khác
b. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp
Thông tin và số liệu thu được qua điều tra  xã hội học bằng bảng hỏi đối với cán bộ nhân viên của Đài truyền hình Việt Nam . ( bao nhiêu phiếu mấy mẫu điều tra) Mục tiêu khảo sát: nhằm tìm hiểu làm rõ thêm về thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức của Đài.
Đối tượng tham gia khảo sát: 100 người đang làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam
c. Phương pháp xử lý, phân tích dữ liệu 
• Phương pháp tổng hợp, 
• Phương pháp thống kê so sánh,
• Phương pháp thống kê mô tả,
Với sự hỗ trợ của công cụ excel.
5. Đóng góp của luận văn
Về mặt lý luận: Luận văn đã hệ thống hóa và trình bầy rõ được một số cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức. 
Về mặt thực tiễn: Đánh giá đúng thực trạng về đào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức tại Đài truyền hình Việt Nam. Trên cơ sở đó, luận văn đã đưa ra quan điểm và định hướng về đào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức tại Đài truyền hình Việt Nam; đồng thời cũng đưa ra các giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức cho Đài truyền hình Việt Nam
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương với những nội dung như sau:
• Chương 1: Cơ sở lý luận chung về đào tạo và  bồi dương viên chức tại tổ chức
• Chương 2: Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức tại Đài truyền hình Việt Nam
• Chương 3: Phương hướng và giải pháp đào tạo và bồi dưỡng viên  chức tại Đài truyền hình Việt Nam 
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC 
1.1. Đào tạo và  bồi dưỡng viên chức tại tổ chức
1.1.1. Khái niệm viên chức
1.1.2. Đào tạo và bồi dưỡng viên chức
– Khái niệm đào tạo viên chức
– Khái niệm bồi dưỡng viên chức
– Một số quy định về đào tạo và bồi dưỡng viên chức
1.1.3. Vai trò và sự cần thiết phải đào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức
1.2. Nội dung của đào tạo và bồi dưỡng phát triển viên chức
1.2.1. Xây dựng chiến lược đào tạo và bồi dưỡng viên chức
1.2.2. Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng phát triển viên chức 
– Xác định mục tiêu
– Xác định các nguồn lực
– Xác định các hoạt động, các chương trình, các khóa đào tạo, bồi dưỡng
– Xác định thời gian thực hiện
– Xác định kinh phí
1.2.3. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức
1.2.4. Đánh giá quá trình đào tạo, bồi dưỡng viên chức
1.3. Kinh nghiệm đào tạo và  bồi dưỡng viên chức VTV tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho VTV Việt Nam 
1.3.1. Kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức VTV tại một số quốc gia
1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho VTV Việt Nam 
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN VIÊN CHỨC TẠI ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về Đài truyền hình Việt Nam (VTV) 
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển VTV
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của VTV
2.1.3. Đặc điểm đội ngũ viên chức tại VTV
2.1.4. Khái quát chung về tổ chức lao động của VTV
2.2. Phân tích Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triền viên chức Đài Truyền hình Việt Nam
2.2.1. Phân tích thực trạng chiến lược đào tạo và  bồi dưỡng viên chức của VTV
2.2.2. Phân tích tổ chức đào tạo, bồi dưỡng viên chức tại VTV
2.2.3.  Phân tích Thực trạng thực hiện đào tạo và bồi dưỡng phát triển viên chức tại  VTV
– Thực trạng xác định mục tiêu
– Thực trạng xác định các nguồn lực
– Thực trạng xác định các hoạt động, các chương trình, các khóa đào tạo, bồi dưỡng
– Thực trạng xác định thời gian thực hiện
– Thực trạng xác định kinh phí
2.2.4. Thực trạng đánh giá quá trình đào tạo và bồi dưỡng viên chức VTV
2.3. Đánh giá chung về kết quả đào tạo và bồi dưỡng phát triển viên chức Đài Truyền hình Việt Nam
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế của đào tạo và  bồi dưỡng phát triển viên chức tại VTV
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế của đào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức.
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC TẠI ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
3.1. Quan điểm và định hướng đào tạo và bồi dưỡng phát triển viên chức tại Đài truyền hình Việt Nam
3.1.1. Quan điểm
3.1.2. Định hướng
3.2. Giải pháp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển viên chức tại Đài truyền hình Việt Nam
3.3. Kiến nghị
Với cơ quan nhà nước
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 đã được Chính phủ thông qua trong Quyết định số 579/QĐ-TTg, ngày 19-4-2011.
2. Đoàn Thị Hồng Vân (2010), giáo trình quản trị chiến lược, NXB Thống kê
3. Đinh Viết Hòa (2009), Phát triển nguồn vốn nhân lực – chiến lược tối ưu của nhà lãnh đạo, Tạp chí  khoa học  ĐHQGHN, kinh tế và kinh doanh 25 năm 2009.
4. Nghị định số:18/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
5. Nguyễn Hữu Thân (2007), Quản trị nhân sự, NXB  LĐ-XH 
6. Ngô Kim Thanh (2009), Giáo trình Quản trị chiến lược, NXB ĐH kinh tế quốc dân
7. Trần Kim Dung (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê
8. Quyết định số: 22 /2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020.
9. Quy hoạch phát triền Đài Truyền hình Việt Nam đến năm 2020
10. Quyết định số: 40/2006/QĐ-TTg ngày 15/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006-2010.
Tài liệu của luận án, luận văn…
Xem đầy đủ luận văn tại link
Liên hệ dịch vụ viết luận văn:
Dịch vụ Luận Văn Group

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *