VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO Ở THÀNH PHỐ  CẦN THƠ HIỆN NAY

Rate this post

LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO Ở THÀNH PHỐ  CẦN THƠ HIỆN NAY

Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
LỜI CAM ĐOAN
“Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Nguyễn Thị Thọ. Các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực, các thông tin trích dẫn trong luận văn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.”
Hà Nội, tháng 06 năm 2018
  Tác giả
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu, phòng Sau đại học, quý Thầy Cô khoa Triết học Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài luận văn.
Đặc biệt em xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến PGS. TS Nguyễn Thị Thọ – người đã dành mọi tâm huyết, sự tận tâm, nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn, động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em hoàn thành luận văn.
Lời cuối cùng, em xin gửi lời tri ân đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, các bạn học viên đã luôn động viên, khích lệ, giúp đỡ em trong suốt thời gian qua để em có thể hoàn thành luận văn.
Hà Nội, tháng 06 năm 2018
Tác giả
Bùi Cửu Long
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Lịch sử nghiên cứu 4
3. Mục đích nghiên cứu 8
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 8
5. Giả thuyết khoa học 9
6. Nhiệm vụ nghiên cứu 9
7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 9
8. Phương pháp nghiên cứu 9
9. Cấu trúc của luận văn 10
10. Tóm tắt các luận điểm cơ bản và đóng góp mới của tác giả 10
Chương 1: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ HIỆN NAY – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 11
1.1. Một số khái niệm cơ bản 11
1.1.1. Khái niệm tôn giáo và công tác tôn giáo 11
1.1.2. Khái niệm hoạt động tôn giáo và chính sách tôn giáo 14
1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo 15
1.3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo ở nước ta hiện nay 25
1.4. Đặc điểm công tác tôn giáo ở thành phố Cần Thơ hiện nay 30
1.5. Sự cần thiết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo ở thành phố Cần Thơ hiện nay 37
Tiểu kết chương 1 44
Chương 2: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ HIỆN NAY – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 45
2.1. Thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo ở thành phố Cần Thơ hiện nay 45
2.1.1. Những kết quả đã đạt được và nguyên nhân 45
2.1.2. Những hạn chế và nguyên nhân hạn chế 56
2.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo ở thành phố Cần Thơ hiện nay 59
2.2.1. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tôn giáo 59
2.2.2. Làm tốt công tác vận động quần chúng thực hiện đúng quy định của pháp luật trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo 61
2.2.3. Xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh trong vùng đồng bào có đạo 63
2.2.4. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách cho cán bộ làm công tác tôn giáo 65
2.2.5. Tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng ở cơ sở 66
Tiểu kết chương 2 69
KẾT LUẬN 70
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CNXH : Chủ nghĩa xã hội
XHCN : Xã hội chủ nghĩa
DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 1.1: Số lượng tín đồ, chức sắc, chức việc và các cơ sở thờ tự  TP Cần Thơ 31
Bảng 1.2: Thống kê số lượng tín đồ, tăng ni, cơ sở thờ tự của Phật giáo 35
Bảng 1.3: Thống kê số lượng tín đồ, chức sắc, chức việc…của Công giáo 35
Bảng 1.4. Thống kê số lượng tín đồ, hệ phái, chi hội … của Tin lành 36
Bảng 1.5: Thống kê số lượng tín đồ, hệ phái, họ đạo … của Cao đài 36
Bảng 1.6: Thống kê số lượng tín đồ, chức sắc … của các tôn giáo khác 37
Bảng 2.1: Số liệu tín đồ, chức sắc, nhà tu hành tại thành phố Cần Thơ  năm 2015 46
Bảng 2.2: Số liệu các chức sắc, nhà tu hành được đào tạo, bồi dưỡng ở cấp thành phố 47
Bảng 2.3: Số liệu các chức sắc, nhà tu hành được đào tạo, bồi dưỡng ở cấp huyện 47
Bảng 2.4: Số liệu các chức sắc, nhà tu hành được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, thuyên chuyển 50
Bảng 2.5: Số liệu chi tiết về giải quyết các lễ nghi ngoài chương trình đăng ký và ngoài cơ sở thờ tự của các tôn giáo hàng năm 51
Nếu bạn đang trong thời gian viết luận văn thạc sĩ triết học, bạn bận công việc hoặc vướng mắc nhiều vấn đề không thể tự mình hoàn thiện được đề tài, bạn cần tìm người hỗ trợ viết luận văn cho mình thì có thể liên hệ với Luận Văn Group nhé, chúng tôi nhận viết thuê luận văn thạc sĩ với giá cạnh tranh nhất thị trường.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Tôn giáo ra đời từ rất sớm trong lịch sử của xã hội loài người và sẽ còn tồn tại lâu dài. Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận đông đảo nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điểm phù hợp với đạo đức xã hội.”Trong giai đoạn hiện nay, tín ngưỡng, tôn giáo không chỉ có ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội mà còn có liên quan chặt chẽ đến những cuộc xung đột dân tộc, sắc tộc đang diễn ra ở nhiều nơi trong khu vực và trên thế giới. ”
“Nhận thức rõ điều đó, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra và nhất quán thực hiện chính sách “tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết”. Quan điểm, tư tưởng đúng đắn của Người đã góp phần to lớn vào sự nghiệp đoàn kết toàn dân tộc, kháng chiến kiến quốc, giành độc lập tự do hoàn toàn cho nước nhà, đoàn kết lương giáo, tạo sự ổn định và phát triển của đời sống xã hội nói chung, đời sống của giáo dân nói riêng. Tiếp nối tư tưởng “tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết” của“Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và thực hiện nhiều chính sách đúng đắn về vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, công tác tôn giáo, như: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/10/1990 của Bộ Chính trị khóa VI về “Tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới “; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/03/2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về Công tác tôn giáo; Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/06/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Một số công tác với đạo Tin Lành; Chỉ thị số 1940/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo; Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016 của Quốc hội về Tín ngưỡng, tôn giáo…”. 
“Những văn bản trên đã thể hiện những bước tiến rất quan trọng trong nhận thức của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tôn giáo; thể hiện sự tôn trọng và đảm bảo về mặt pháp luật quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào các tôn giáo thỏa mãn nhu cầu tâm linh của mình và sống “tốt đời đẹp đạo”; tạo hành lang pháp lý cho các ngành, các cấp giải quyết đúng đắn các vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo đã và đang diễn ra trong đời sống xã hội. Điều này đã làm cho công tác tôn giáo ở nước ta trong những năm qua đạt được những kết quả hết sức khả quan. Các tổ chức tôn giáo đã xây dựng được đường hướng hành đạo, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đã hành đạo đồng hành, gắn bó cùng dân tộc, tập hợp đông đảo tín đồ trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước. Đồng bào các tôn giáo đã có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Các ngành, các cấp đã chủ động, tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tập trung phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các vùng đồng bào tôn giáo, đồng thời có kế hoạch đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” và những hoạt động lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước ta. ”
“Tuy nhiên, công tác tôn giáo ở nước ta trong thời gian qua còn có những diễn biến phức tạp cần phải tập trung giải quyết, đó là; Một số phần tử xấu còn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tổ chức truyền đạo, giảng đạo trái phép nhằm lôi kéo quần chúng nhẹ dạ nghe theo, một số nơi tổ chức hành nghề mê tín dị đoan (xem bói, cầu cơ, lên đồng…), thương mại hóa hoạt động này; Việc khiếu kiện và tranh chấp liên quan đến đất đai và cơ sở vật chất của tôn giáo ở một số nơi tăng lên, có nơi gay gắt, phức tạp. Việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến tôn giáo ở các địa phương chưa đồng bộ. Có nơi thì tỏ ra quá khắt khe, có nơi thì chủ quan nóng vội giản đơn, có nơi thụ động hoặc buông lỏng quản lý. Một số nơi (nhất là ở các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ) một số người đã lợi dụng tôn giáo để kích động tín đồ tiến hành những hoạt động gây rối, chống phá Đảng và Nhà nước ta làm tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. ” 
“Còn tồn tại những vấn đề trên là do: Các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo chậm được cụ thể hóa, thể chế hóa. Công tác tôn giáo chậm đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, các thế lực thù địch ráo riết tranh thủ, giành giật, lôi kéo quần chúng tín đồ, chức sắc tôn giáo tham gia tổ chức của họ. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức đúng đắn, chưa quán triệt đầy đủ quan điểm, chủ trương và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Bộ máy làm công tác tôn giáo của hệ thống chính trị chưa xác định rõ được mô hình, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế phối hợp, thiếu sự quan tâm đầu tư bảo đảm các điều kiện hoạt động. Đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo còn thiếu về số lượng, còn hạn chế về chất lượng, chưa được đào tạo kịp thời và chưa được thường xuyên bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ… nên còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong việc tuyên truyền, giáo dục, tập hợp tín đồ, chức sắc tôn giáo và ứng xử với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra trên địa bàn. ”
 Thành phố Cần Thơ là nơi có đông đồng bào các tôn giáo sinh sống. Ở đây có nhiều tôn giáo lớn cùng tồn tại, như: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hòa hảo… Trong những năm qua, bên cạnh những mặt tích cực, tình hình tôn giáo nơi đây cũng có những diễn biến phức tạp, thậm chí có lúc đã gây ảnh hưởng tới trật tự, an toàn xã hội và đời sống của nhân dân.
“Tìm lại tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo chúng ta sẽ tìm được những chỉ dẫn hết sức có ý nghĩa mà ngày nay chúng ta còn phải tiếp tục đào sâu, nghiên cứu kỹ để giải quyết những vấn đề của thực tiễn, góp phần hạn chế, ngăn chặn và giải quyết những vấn đề phức tạp; nâng cao hiệu quả của công tác tôn giáo ở thành phố Cần Thơ hiện nay.”
 Với những lý do trên, tôi chọn đề tài: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo ở thành phố Cần Thơ hiện nay” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. 
2. Lịch sử nghiên cứu
“Tôn giáo, công tác tôn giáo là vấn đề được nhiều người nghiên cứu trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Trong những năm qua, ở nước ta và trên thế giới đã có nhiều công trình, nhiều bài viết về tôn giáo, ảnh hưởng của tôn giáo đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội và công tác tôn giáo. Liên quan tới phạm vi luận văn này, có thể nêu ra một số công trình và tác phẩm tiêu biểu sau đây:”
Thứ nhất, nhóm những nghiên cứu về tôn giáo, công tác tôn giáo nói chung
Trích tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin về tôn giáo (1996), do Bộ môn khoa học về tín ngưỡng và tôn giáo thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sưu tầm và tuyển chọn từ các trước tác của C. Mác, Ph. Ăng ghen và V.I.Lê nin.“Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: Nguồn gốc bản chất của tôn giáo; Vai trò chính trị – xã hội của tôn giáo; Quan hệ giữa các hình thái ý thức – xã hội khác với tôn giáo; Chủ nghĩa Mác – Lênin đối với tín ngưỡng và không tín ngưỡng. 
 Bộ môn khoa học về tín ngưỡng tôn giáo – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, “Trích tác phẩm của C. Mác – Ph. Ăng ghen, VI. Lê nin và Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo” (1998). Cuốn sách được tuyển chọn ngắn gọn, dễ hiểu từ những đoạn trích, những câu nói tiêu biểu, súc tích của C. Mác, Ph. Ăng ghen, V.I. Lê nin và Hồ Chí Minh về bản chất, nguồn gốc, tính chất và vai trò của tôn giáo, cũng như những luận điểm có tính nguyên tắc và phương pháp trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo. Đây là tập tài liệu tham khảo, chủ yếu phục vụ cho đối tượng là những cán bộ lãnh đạo và quản lý đang công tác tại các địa phương không có điều kiện nghiên cứu sâu về vấn đề tôn giáo.
Ban tư tưởng – văn hóa trung ương (2002), Vấn đề về tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, HN. Cuốn sách đã làm rõ một số nội dung cơ bản sau: “Tôn giáo trong đời sống xã hội; Tình hình tôn giáo ở Việt Nam; Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Đảng viên với tín ngưỡng tôn giáo. Cuốn sách cung cấp cho tác giả những tư liệu cần thiết trong quá trình thực hiện đề tài này.”
Đỗ Quang Hưng, “Vấn đề tôn giáo trong cách mạng Việt Nam, lý luận và thực tiễn” (2008).“Đây là công trình nghiên cứu có tính tổng hợp và toàn diện nhất từ trước đến nay về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề tôn giáo trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng. Nội dung cuốn sách bao gồm: Bối cảnh quốc tế của vấn đề tôn giáo ở Việt Nam; Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo; Quá trình nhận thức, phát triển quan điểm, đường lối về tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từng bước hoàn thiện chính sách tôn giáo ở Việt Nam… Cuốn sách là tài liệu tham khảo rất cần thiết đối với các nhà nghiên cứu và quản lý về công tác tôn giáo ở nước ta hiện nay.”
 Nguyễn Đức Lữ, “Lý luận về tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” (2011). Tác phẩm đã giới thiệu: Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo; Tình hình tôn giáo trên thế giới và một số đặc điểm tôn giáo ở Việt Nam; Chính sách và việc thực hiện chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay… Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và đáp ứng nhu cầu nâng cao sự hiểu biết về tín ngưỡng, tôn giáo cho người học và cho tất cả những ai quan tâm đến vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo.
Nguyễn Thanh Xuân (2012), Một số tôn giáo ở Việt Nam, Nxb Tôn Giáo. Tác giả giới thiệu lịch sử ra đời, phát triển, giáo lý, luật lệ, lễ nghi, cách thức hành đạo, cơ cấu tổ chức của các tôn giáo trong và ngoài nước, đưa đến cho người đọc, các nhà quản lý, những người làm công tác tôn giáo và đặc biệt là các chức sắc, chức việc, tín đồ của các tôn giáo một bức tranh sinh động, khái quát về các tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam. 
Đỗ Quang Hưng (2014), Chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. Thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước – Giáo hội là có tính cốt lõi trong việc hoàn thiện chính sách tôn giáo trên cơ sở quan hệ mật thiết giữa chính sách tôn giáo và thực tiễn đời sống tôn giáo ở Việt Nam. 
Thứ hai, nhóm những nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo
Hồ Chí Minh, “Về công tác tôn giáo” (2003). Cuốn sách giới thiệu các bài nói, bài viết, các bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sưu tầm và tuyển chọn từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập. 
Lê Hữu Nghĩa và Nguyễn Đức Lữ, “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo” (2003). Cuốn sách giới thiệu những bài viết tham gia hội thảo Nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo, do Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 112 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những bài viết trong cuốn sách được chia làm 2 phần: Hồ Chí Minh về tôn giáo và Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo. Khi mới xuất bản, cuốn sách đã góp phần tạo ra sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và phương pháp giải quyết vấn đề tôn giáo trong tình hình mới; phục vụ trực tiếp cho việc chuẩn bị nghiên cứu, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo. Và cho đến nay cuốn sách này vẫn là hành trang cần thiết cho những ai quan tâm nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo, nhất là đối với đội ngũ cán bộ đang làm công tác tôn giáo.”
Ban Văn hóa Trung ương – Giáo hội Phật giáo Việt Nam, “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Phật giáo” (2011). Cuốn sách đã tập hợp những bài viết xuất sắc của các chức sắc Phật giáo, tăng ni Phật tử và các nhà nghiên cứu tôn giáo … tại Hội thảo Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo tổ chức. Nội dung của cuốn sách được trình bày theo các chủ đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh với Phật giáo; Chính sách của Đảng, Nhà nước và Hồ Chủ tịch về Phật giáo; Hồ Chủ tịch với công tác vận động tăng ni, tín đồ Phật giáo … Đây là một cuốn sách hay, có giá trị tham khảo cho những người làm công tác nghiên cứu, học tập và tìm hiểu về Tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực, đặc biệt là tư tưởng của Người về tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng.
Thứ ba, nhóm những nghiên cứu về công tác tôn giáo ở Cần Thơ
Về nghiên cứu tôn giáo ở Cần Thơ, công trình Nhìn lại tôn giáo Cần Thơ qua các thời kỳ (2003), đã trình bày về lịch sử của tôn giáo Cần Thơ từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và những đóng góp của tôn giáo đến cuộc sống của người dân Cần Thơ trong thời kỳ đổi mới.
Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2007 của UBND TP. Cần Thơ, “về việc ban hành quy định phân cấp quản lý và thẩm quyền giải quyết những vấn đề về tôn giáo trên địa bàn TP. Cần thơ”.
Kỷ yếu hội thảo khoa học “Quá trình đồng hành cùng dân tộc của đạo Công giáo Tây Nam bộ” (2013) của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ. Trong kỷ yếu này nói lên quá trình đồng hành cùng dân tộc trong tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ và trong giai đoạn cách mạng hiện nay của đạo Công giáo vùng Tây Nam bộ.
Luận văn thạc sĩ “Quản lý Nhà nước đối với hoạt động của đạo Công giáo ở thành phố Cần Thơ” (2014), của tác giả Trần Trường Phục. Trong luận văn này, tác giả đã làm rõ lý luận về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của đạo Công giáo và đặc điểm của đạo Công giáo ở thành phố Cần Thơ hiện nay. Cũng như chỉ ra thực trạng và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của đạo Công giáo ở thành phố Cần Thơ hiện nay.
Các công trình nghiên cứu trên đã đề cập nhiều khía cạnh khác nhau của tôn giáo và công tác tôn giáo. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có công trình nào đề cập đến vấn đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo ở thành phố Cần Thơ hiện nay”. Do đó, trên cơ sở kế thừa có chọn lọc kết quả nghiên cứu của những người đi trước và bằng những nghiên cứu của mình tác giả muốn góp phần lấp đầy khoảng trống này.
3. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở tìm hiểu và làm sáng rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo, từ đó vận dụng vào công tác tôn giáo ở thành phố Cần Thơ hiện nay, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác tôn giáo nơi đây theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về tôn giáo.
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
4.1. Khách thể nghiên cứu
“Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo”
4.2. Đối tượng nghiên cứu
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo ở thành phố Cần Thơ hiện nay.”
5. Giả thuyết khoa học
Công tác tôn giáo có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại của các tôn giáo và có ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống xã hội nói chung. Nếu thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo sẽ nâng cao hiệu quả của công tác tôn giáo ở thành phố Cần Thơ và sẽ góp phần tạo nên sự ổn định, phát triển của đời sống những người theo các tôn giáo nói riêng và đời sống xã hội ở thành phố Cần Thơ nói chung.
6. Nhiệm vụ nghiên cứu 
– Làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo. 
– Tìm hiểu quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về công tác tôn giáo.
– Tìm hiểu đặc điểm công tác tôn giáo ở thành phố Cần Thơ, sự cần thiết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo ở thành phố Cần Thơ hiện nay. 
– Chỉ rõ thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo ở thành phố Cần Thơ hiện nay.
– Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo ở thành phố Cần Thơ trong những năm tới.
7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
 Luận văn tập trung nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo và thực trạng vận dụng tư tưởng đó đối với công tác tôn giáo ở thành phố Cần Thơ từ năm 2012 đến nay. 
8. Phương pháp nghiên cứu
– Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về công tác tôn giáo. Bên cạnh đó sử dụng các phương pháp cụ thể như: phân tích – tổng hợp, lôgíc – lịch sử, khái quát hóa… 
– Ngoài việc sử dụng đồng bộ các phương pháp trên, luận văn còn tham khảo ý kiến của các cán bộ đang trực tiếp làm công tác tôn giáo ở thành phố Cần Thơ hiện nay.
9. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 02 chương, 07 tiết. 
10. Tóm tắt các luận điểm cơ bản và đóng góp mới của tác giả
* Tóm tắt các luận điểm cơ bản
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo có vai trò quan trọng, chỉ dẫn cho hoạt động công tác tôn giáo được thực hiện có hiệu quả, hướng người dân theo các tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, “lương giáo đoàn kết”.
Công tác tôn giáo ở thành phố Cần Thơ trong những năm qua bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo ở thành phố Cần Thơ hiện nay nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác tôn giáo nơi đây theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về tôn giáo là một việc làm hết sức cần thiết.
* Đóng góp mới của tác giả
Về mặt lý luận:
Luận văn góp phần tìm hiểu và làm sáng rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo và đánh giá thực trạng vận dụng tư tưởng đó đối với công tác tôn giáo ở thành phố Cần Thơ từ năm 2012 đến nay. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo ở thành phố Cần Thơ trong những năm tới.
Về mặt thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho những người làm công tác tôn giáo ở thành phố Cần Thơ hiện nay. Có ý nghĩa kiến nghị với thành ủy, Ban tôn giáo thành phố để có những chính sách cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác tôn giáo ở thành phố Cần Thơ trong giai đoạn hiện nay. 
Xem đầy đủ luận văn tại link
Liên hệ dịch vụ viết bài:
Dịch vụ Luận Văn Group

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *