Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP Tiên Phong trong thời gian tới: thực trạng và giải pháp

5/5 - (1 bình chọn)
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 3
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ 4
LỜI MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 9
1.1. Hoạt động cho vay của NHTM 9
1.1.1. Khái niệm về hoạt động cho vay của NHTM 9
1.1.2. Bản chất của cho vay 10
1.1.3. Phân loại cho vay 11
1.2. Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của NHTM 13
1.2.1. Một số vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của NHTM 13
1.2.2. Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của NHTM 16
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của NHTM 31
1.3. Kinh nghiệm thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng 35
1.3.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 35
1.3.2. Kinh nghiệm của Nhật Bản 36
1.3.3. Kinh nghiệm của Mỹ 37
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 40
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG GIAI ĐOẠN 2009-2013 41
2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Tiên Phong) 41
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 41
2.1.2. Kết quả hoạt động của Tiên Phong 46
2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Tiên Phong 49
2.2.1. Thực trạng tín dụng tại Tiên Phong 49
2.2.2.  Tình hình chất lượng tín dụng 53
2.2.3. Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại Tiên Phong 56
2.2.4. Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Tiên Phong 59
2.3. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại Tiên Phong 73
2.3.1. Những thành công trong công tác quản trị rủi ro tại Tiên Phong 73
2.3.2. Những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tại Tiên Phong 75
2.3.3. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Tiên Phong giai đoạn 2009-2013 79
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 85
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 86
3.1. Bối cảnh 86
3.2. Định hướng của Tiên Phong 86
3.2.1. Định hướng phát triển của Tiên Phong 86
3.2.2. Quan điểm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong 87
3.3. Giải pháp cải thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại Tiên Phong 89
3.3.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 89
3.3.2. Xây dựng hệ thống thông tin nội bộ về ngành hàng và các khách hàng có quan hệ với ngân hàng 91
3.3.3. Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân 94
3.3.4. Tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát tín dụng giữa bộ phận Quan hệ Khách hàng với bộ phận Quản lý Rủi ro 95
3.3.5. Nâng cao năng lực quản lý tài sản bảo đảm là hàng hoá tồn kho trên toàn hệ thống 96
3.3.6. Xử lý nợ quá hạn và nợ khó đòi 99
3.3.7. Sử dụng hạn mức tín dụng và lãi suất để thắt chặt tín dụng 101
3.3.8. Phát triển công nghệ ngân hàng 101
3.4. Kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 103
3.4.1. Kiến nghị đối với Chính phủ 103
3.4.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 103
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 104
KẾT LUẬN 105
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
NHTMCP:     Ngân hàng thương mại cổ phần
Tiên Phong, TiênPhongbank: Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong
NH:                Ngân hàng
NHTM:                                    Ngân hàng thương mại
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ
Bảng 2. 1. Sơ lược tình hình phát triển của NH Tiên Phong 43
Bảng 2. 2. Kết quả kinh doanh một số hoạt động khác từ 2009-2013 46
Bảng 2. 3. Tình hình huy động vốn tại NH Tiên Phong giai đoạn 2009 – 2013 48
Bảng 2. 4. Các khoản cho vay của NH Tiên Phong theo thời gian 50
Bảng 2. 5. Tình hình dư nợ tín dụng của Tiên Phong 51
Bảng 2. 6. Tình hình chất lượng tín dụng 53
Bảng 2. 7. Tình hình phân loại nợ vay của TiênPhongbank 54
Bảng 2. 8. Trích lập dự phòng rủi ro (giai đoạn 2009-2013) 74
Biểu đồ 2. 1. Tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2001 – 2008 43
Biểu đồ 2. 2. Tổng tài sản NH Tiên Phong từ năm 2009-2013 48
Biểu đồ 2. 3. Lợi nhuận sau thuế NH Tiên Phong từ năm 2009-2013 48
Biểu đồ 2. 4. Tăng trưởng tín dụng của NH Tiên Phong giai đoạn 2009-2013 50
Biểu đồ 2. 5. Tình hình dư nợ tín dụng 53
Sơ đồ 1. 1.  Phân loại rủi ro tín dụng 16
Sơ đồ 2. 1. Quy trình tín dụng NH Tiên Phong 62
LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài:
Trong nền kinh tế thị trường, cung cấp tín dụng là chức năng kinh tế cơ bản của ngân hàng. Đối với hầu hết các ngân hàng, dư nợ tín dụng thường chiếm trong tổng tài sản có và thu nhập từ tín dụng chiếm khoảng từ một đến 2/3 tổng thu nhập của ngân hàng. Vả lại, rủi ro trong kinh doanh ngân hàng có xu hướng tập trung chủ yếu vào danh mục tín dụng. Khi ngân hàng rơi vào trạng thái tài chính khó khăn nghiêm trọng, thì nguyên nhân thường phát sinh từ hoạt động tín dụng của ngân hàng. Việc ngân hàng không thu hồi được vốn, có thể là do ngân hàng đó buông lỏng quản lý, cấp tín dụng không minh bạch, áp dụng một chính sách tín dụng kém hiệu quả, hay do nền kinh tế đi xuống không lường trước. Do vậy, quản lý rủi ro tín dụng luôn được các ngân hàng quan tâm.
Với Ngân hàng TMCP Tiên Phong, thời gian qua, hoạt động tín dụng có bước phát triển mạnh nhưng do mới thành lập nên công tác quản lý rủi ro tín dụng còn nhiều hạn chế, biểu hiện qua tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ không ngừng tăng qua các năm. Làm thế nào để hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong đang là vấn đề thực tiễn bức xúc hiện nay. Đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP Tiên Phong trong thời gian tới: thực trạng và giải pháp” được lựa chọn làm đề tài nghiên cứu.
2. Vấn đề nghiên cứu
– Thế nào là rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng.
– Nguyên nhân của rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng là gì?
– Có những biện pháp nào để có thể tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng?
3. Mục tiêu nghiên cứu
– Hệ thống hóa lý thuyết về quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại.
– Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
– Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
4. Phạm vi nghiên cứu:
– Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong từ năm 2009 đến nay.
5. Khung lý thuyết/cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu:
Lý thuyết quản lý rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng (dựa trên nguyên tắc giám sát liên quan đến đánh giá chính xác rủi ro tín dụng và định giá khoản vay của BASEL; một số mô hình đỏnh giỏ/định lượng rủi ro).
Xem thêm  Định hướng phát triển bền vững cho công ty sản xuất sơn Đông Nam Á

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *