Quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc theo cách tiếp cận văn hóa tổ chức

Rate this post
PHẦN MỞ ĐẦU 4
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG THEO CÁCH TIẾP CẬN VĂN HÓA 9
1.1. Quản lý nhà trường 9
1.1.1. Khái niệm nhà trường 9
1.1.2. Chức năng của nhà trường 10
1.1.3. Quản lý nhà trường 12
1.1.4. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên 14
1.2. Văn hóa tổ chức và văn hóa Nhà trường 19
1.2.1. Văn hóa tổ chức 19
1.2.2. Văn hóa Nhà trường 24
1.3. Quản lý trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên theo cách tiếp cận văn hóa 31
1.3.1. Khái niệm quản lý cách tiếp cận văn hóa 31
1.3.2. Nội dung quản lý trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên theo cách tiếp cận văn hóa 32
Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
Chương 2 . THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP- GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC THEO CÁCH TIẾP CẬN VĂN HÓA 42
2.1. Giới thiệu tổng quan về đơn vị nghiên cứu- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 42
2.2.1. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm 42
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm 45
2.1.3. Về đội ngũ cán bộ- giáo viên của Trung tâm 52
2.1.4. Quy mô và kết quả giáo dục và đào tạo của Trung tâm 55
2.1.5. Về Cơ sở vật chất của Trung tâm 61
2.2. Thực trạng quản lý tại Trung tâm Thực trạng quản lý Trung tâm theo hướng tiếp cận văn hóa 64
2.2.1. Thực trạng công tác lập kế hoạch quản lý tại Trung tâm theo hương tiếp cận văn hóa 65
2.2.2. Thực trạng tổ chức thực hiện hoạt động quản lý trung tâm theo hướng tiếp cận văn hóa 71
2.2.3. Thực trạng công tác chỉ đạo, giám sát việc thực hiện quản lý Trung tâm theo hướng tiếp cận văn hóa 81
2.2.4. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá việc quản lý Trung tâm theo hướng tiếp cận văn hóa 82
2.3. Đánh giá chung về quản lý Trung tâm theo hướng tiếp cận văn hóa 82
2.3.1. Về những kết quả đạt được 82
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 85
Chương 3 .CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP- GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THEO CÁCH TIẾP CẬN VĂN HÓA 88
3.1. Định hướng phát triển của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch 88
3.2. Yêu cầu cơ bản trong công tác quản lý Trung tâm theo cách tiếp cận văn hóa 92
3.3. Một số giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả quản lý Trung tâm theo hướng tiếp cận văn hóa 97
3.3.1. Nâng cao vai trò và văn hóa quản lý của người đứng đầu 97
3.3.2. Nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tầm về tầm quan trọng của công tác xây dựng văn hóa Nhà trường 99
3.3.3. Xây dựng hệ thống giá trị văn hóa nhà trường và quản lý bằng các tiêu chí văn hóa đã đề ra 102
3.3.4. Chú trọng chất lượng giáo viên- đội ngũ nòng cốt thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm 105
3.3.5. Thực hiện hiệu quả chính sách xã hội hóa giáo dục, đào tạo, huy động mọi nguồn lực vào xây dựng và phát triển trung tâm có văn hóa và lành mạnh 106
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 110
1. Kết luận 110
2. Khuyến nghị 111
TÀI LIỆU THAM KHẢO 114
PHỤ LỤC 114
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ
Stt Nội dung Trang
Hình 1.1. Yêu tố cấu thành Văn hóa Nhà trường 24
Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm  44
Bảng 2.2. Thống kê cán bộ, giáo viên (trong biên chế) theo môn học, trình độ 49
Bảng 2.3. Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm chia theo biên chế và hợp đồng 50
Bảng 2.4. Số lớp giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông 52
Bảng 2.5. Số lớp nghề của Trung tâm 52
Bảng 2.6. Số lớp liên kết của Trung tâm 53
Bảng 2.7. Kết quả giáo dục thường xuyên của Trung tâm 54
Bảng 2.8. Kết quả giới thiệu việc làm cho người học sau đào tạo của Trung tâm 56
Bảng 2.9. Thống kê cơ sở vật chất của Trung tâm 58
Bảng 2.10. Đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch quản lý tại Trung tâm 61
Bảng 2.11. Đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện hoạt động quản lý 67
Bảng 2.12. Kết quả học tập 68
Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn thạc sĩ, bạn bận công việc hoặc vướng phải nhiều vấn đề không thể tự mình hoàn thiện được đề tài thì có thể liên hệ với Luận Văn Group nhé, chúng tôi nhận viết thuê luận văn với chi phí phải chăng, đảm bảo chất lượng nội dung và hình thức.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Văn hóa nhà trường là một dạng văn hóa tổ chức và nó có vai trò quan trọng, tác động mạnh mẽ tới chất lượng giáo dục. Đây là một trong những yếu tố nội tại tạo nên sức mạnh, năng lực hoạt động cho các tổ chức nói chung và các nhà trường nói riêng. Đây cũng là một yếu tố môi trường nội bộ vô cùng quan trọng góp phần đảm bảo chất lượng trong mọi hoạt động của Nhà trường.
Trong quản lý xã hội, nhà trường thường được xem là một dạng cụ thể của tổ chức. Đó là tổ chức có tính chất tương đối phức tạp, vừa có các quan hệ hoạt động nghề nghiệp và vừa có quan hệ và hoạt động chính trị – xã hội. Trong nhà trường – một thực thể có tính chất hành chính-sư phạm, văn hóa không chỉ là môi trường bên ngoài tác động tới đời sống tư tưởng, tình cảm của các thành viên mà còn là cơ cấu vận hành, phương pháp, cách thức hoạt động của nhà trường. Bởi vậy, quan tâm xây dựng và phát triển nhà trương theo cách tiếp cận văn hóa tổ chức là con đường đúng đắn và hiệu quả để góp phần nâng cao chất lượng thực của mỗi nhà trường. Đặc biệt trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, đây càng là vấn đề quan trọng và cần thiết với mọi nhà trường; đòi hỏi sự quan tâm chung và những kế hoạch, việc làm cụ thể trong một lộ trình chiến lược hợp lý, với không những các cấp lãnh đạo, quản lý mà còn với tất cả mọi thành viên trong nhà trường. 
Do đó, trong quá trình quản lý Nhà trường nói chung, trong đó có Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, Ban giám đốc Trung tâm ngoài việc áp dụng các quy định của pháp luật các chính sách quản lý của ngành giáo dục, quy định của địa bàn quản lý còn chú trọng đến văn hóa nhà trường, coi đây là mục tiêu xây dựng nhà trường, là công cụ của quá trình quản lý thì sẽ mang lại hiệu quả cao trong quá trình quản lý Trung tâm.  Sẽ tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp giữa các các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong tập thể sư phạm, giữa giáo viên và học sinh; đồng thời tạo ra một môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, lành mạnh. Đó là nền tảng tinh thần cho sự sáng tạo – điều vô cùng quan trọng đối với hoạt động sư phạm mà đối tượng là tri thức và con người. Xuất phát từ nhận thức đó, tác giả lựa chọn vấn đề: “Quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc theo cách tiếp cận văn hóa tổ chức” làm đề tài nghiên cứu. 
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc theo cách tiếp cận văn hóa tổ chức. Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và yêu cầu đổi mới trong các cơ sở giáo dục.
3. Khách thể, đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Các hoạt động quản lý của giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. 
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Quá trình quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp –Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch- tỉnh Vĩnh Phúc theo cách tiếp cận văn hóa tổ chức.
4. Câu hỏi nghiên cứu
Câu hỏi nghiên cứu đặt ra là:
– Quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch theo cách tiếp cận văn hóa tổ chức được hiểu như thế nào?
– Quá trình quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch theo cách tiếp cận văn hóa tổ chức được thực hiện như thế nào?
– Cần có những giải pháp nào để nâng cao hiệu quả quá trình quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch theo cách tiếp cận văn hóa tổ chức?
5. Giả thuyết khoa học
Văn hóa nhà trường là một dạng văn hóa tổ chức và nó có vai trò quan trọng, tác động mạnh mẽ tới chất lượng giáo dục. Do đó, trong quá trình quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, Ban lãnh đạo Trung tâm ngoài việc áp dụng các quy định của pháp luật các chính sách quản lý của ngành giáo dục, quy định của địa bàn quản lý còn chú trọng đến văn hóa nhà trường, coi đây là mục tiêu xây dựng nhà trường, là công cụ của quá trình quản lý thì sẽ mang lại hiệu quả cao trong quá trình quản lý Trung tâm.  
6. Nhiệm vụ nghiên cứu
6.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề quản lý cơ sở giáo dục theo cách tiếp cận văn hóa tổ chức; 
6.2. Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng tiếp cận văn hóa;
6.3. Đề xuất hệ một số pháp nâng cao hiệu quả quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng tiếp cận văn hóa;
7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
7.1. Giới hạn về đối tượng nghiên cứu
– Các giải pháp quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch được giới hạn trong hoạt động lãnh đạo, quản lý của Ban giám đốc trung tâm;
– Văn hóa nhà trường ở đây được hiểu là một dạnh của văn hóa tổ chức theo nghĩa là các tác động làm cho cơ sở giáo dục nói chung phát triển hiệu quả. 
– Nghiên cứu biện pháp quản lý áp dụng cho các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Trung tâm giáo dục thường xuyên trong tỉnh Vĩnh Phúc. 
7.2. Giới hạn về địa bàn nghiên cứu
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
8. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài này tác giả sử dụng 3 nhóm phương pháp nghiên cứu.
8.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận:
Phương pháp này giúp tác giả tổng quan và khái quát hóa các cơ sở lý luận và quan điểm liên quan đến văn hóa tổ chức, văn hóa trường học, các đặc trưng cơ bản của nhà trường, các lý thuyết quản lý nhà trường…
Phân tích những quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quản lý và phát triển giáo dục. 
 8.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
+ Phương pháp quan sát: Thu thập các thông tin qua việc quan sát hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch và một số huyện khác trong tỉnh. 
+  Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp một số cán bộ quản lý, lãnh đạo Giáo dục nghề nghiệp – Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch và qua hoạt động thực tiễn tại Trung tâm trao đổi với cán bộ, giáo viên và người học về cách quản lý hoạt động của Trung tâm để làm rõ thực trạng.
+ Phương pháp điều tra:
– Thu thập số liệu về thực trạng quản lý Giáo dục nghề nghiệp – Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch và một số huyện khác trong tỉnh Vĩnh Phúc. Phân tích công tác quản lý của Trung tâm  hiện nay, chỉ ra những mặt mạnh, mặt yếu và nguyên nhân, từ đó đề xuất những biện pháp quản lý. 
– Thông qua báo cáo của các hội nghị tập huấn, tổng kết của Bộ và của Sở GD&ĐT, của Trung tâm cũng như kinh nghiệm tích lũy được của tác giả trong quá trình tham gia quản lý để tổng kết kinh nghiệm
8.3. Nhóm các phương pháp hỗ trợ khác
Phương pháp thống kê toán học, xử lý số liệu bằng các phần mền chuyên dụng. 
9. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, đề tài được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý Nhà trường theo cách tiếp cận văn hóa.
Chương 2: Thực trạng quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc theo cách tiếp cận văn hóa.
Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên theo cách tiếp cận văn hóa. 
Bạn có thể xem đầy đủ luận văn tại link
Liên hệ dịch vụ viết bài:
Dịch vụ Luận Văn Group

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *