Quản lý hoạt động Marketing tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1

Rate this post
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng cá nhân tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn này là trung  thực và chưa từng được bảo vệ một học  vị khoa học hoặc công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các thông tin trích dẫn  trong luận văn này đều đã được trân trọng chỉ rõ nguồn gốc.
Hà Nội, tháng      năm 2018
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình và đóng góp quý báu của nhiều tập thể và cá nhân. Tôi xin trân trọng cảm ơn các Thầy Cô giáo, Khoa Kinh tế chính trị, Phòng Đào tạo, các phòng ban và Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này.
Tôi xin cảm ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Thùy Anh, người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, thực hiện nghiên cứu đề tài và hoàn thành luận văn này.
Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy,cô giáo trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội đã giúp đỡ tôi hoàn thành quá trình học tập và thực hiện luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, các đồng nghiệp đang công tác tại Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 1 – Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp thông tin cần thiết cho tôi trong quá trình nghiên cứu thực hiện luận văn. Xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp đã động viên và giúp đỡ tôi hoàn thành chương trình học tập và thực hiện Luận văn này. 
Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
TÓM TẮT LUẬN VĂN
Tên Luận văn: Quản lý hoạt động marketing tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1
Tác giả: Đào Bá Bảo Thái
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Bảo vệ năm: 2018
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thùy Anh
Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về marketing doanh nghiệp và quản lý hoạt động marketing doanh nghiệp.
Đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động marketing của Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1, chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế trong công tác quản lý hoạt động marketing tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1
Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý hoạt động marketing tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1.
Những đóng góp mới của luận văn:
Trên cơ sở những vấn đề lý luận cơ bản và đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động marketing tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1, luận văn đã đề xuất  các giải pháp  nhằm  tăng cường công tác quản lý hoạt động marketing tại Công ty: Nhóm giải pháp  Đổi mới công tác hoạch định chiến lược marketing; Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện các chiến dịch marketing; Tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của hoạt động marketing./.
Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn, bạn bận công việc hoặc vướng nhiều khó khăn không thể tự mình hoàn thiện đề tài cho mình được, bạn cần tìm một đơn vị viết thuê luận văn uy tín chất lượng thì có thể liên hệ với Luận Văn Group để được hỗ trợ nhé.
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN 1
LỜI CẢM ƠN 2
TÓM TẮT LUẬN VĂN 3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 7
DANH MỤC CÁC BẢNG 8
DANH MỤC SƠ ĐỒ 9
LỜI NÓI ĐẦU 10
Chương 1TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI DOANH NGHIỆP 12
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu. 12
1.1.1. Đề tài nghiên cứu về quản lý hoạt động marketing tại doanh nghiệp. 12
1.1.2. Nhóm luận văn nghiên cứu về quản lý hoạt động marketing tại doanh nghiệp. 12
1.2. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động marketing tại doanh nghiệp. 14
1.2.1. Khái niệm marketing và quản lý hoạt động marketing tại doanh nghiệp. 14
1.2.1.1. Khái niệm marketing 14
1.2.1.2. Khái niệm quản lý hoạt động marketing tại doanh nghiệp. 15
1.2.2. Đặc điểm và nhiệm vụ của quản lý hoạt động marketing tại doanh nghiệp 16
1.2.2.1. Đặc điểm của quản lý hoạt động marketing tại doanh nghiệp. 16
1.2.2.2. Nhiệm vụ của quản lý hoạt động marketing tại doanh nghiệp. 17
1.2.3. Nội dung của quản lý hoạt động marketing tại doanh nghiệp 19
1.2.3.1. Lập kế hoạch marketing 19
1.2.3.2. Tổ chức thực hiện hoạt động marketing 22
1.2.3.3. Kiểm tra, đánh giá hoạt động marketing 28
1.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động marketing tại doanh nghiệp 42
1.2.4.1. Nhân tố chủ quan 42
1.2.4.2. Nhân tố khách quan 44
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 47
2.1. Phương pháp nghiên cứu 47
2.1.1. Cơ sở phương pháp luận 47
2.1.2. Phương pháp thu thập số liệu, thông tin 47
2.1.3. Phương pháp xử lý dữ liệu 48
2.1.3.1. Phương pháp tổng hợp thông tin 48
2.1.3.2. Phương pháp phân tích thông tin 48
2.2.  Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 49
Chương 3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG MARKETING 52
TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 1 52
3.1. Tổng quan về Tổng Công Ty Viễn Thông MobiFone và Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1 và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động marketing tại Công ty. 52
3.1.1. Tổng quan về Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1 52
3.1.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 52
3.1.1.2. Cơ cấu tổ chức 53
3.1.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1 57
3.1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động marketing tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1. 59
3.1.2.1. Nhân tố khách quan 59
3.1.2.2. Nhân tố chủ quan 63
3.2. Thực trạng quản lý hoạt động Marketing của Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1 68
3.2.1. Công tác lập kế hoạch marketing 68
3.2.2. Công tác tổ chức thực hiện kế hoạch marketing 70
3.2.3. Công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động marketing 71
3.3. Đánh giá chung quản lý hoạt động marketing tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1 71
3.3.1. Những kết quả và hiệu quả đạt được 71
3.3.2. Những tồn tại hạn chế 75
3.3.3. Nguyên nhân 76
Chương 4 GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG MARKETING 78
TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 1 78
4.1. Quan điểm và định hướng phát triển của Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1. 78
4.2. Giải pháp nâng cao quản lý hoạt động marketing tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1 79
4.2.1. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch marketing 79
4.2.1.1. Kết hợp công tác nghiên cứu- dự báo với việc thiết lập các mục tiêu 79
4.2.1.2. Hoàn thiện hệ thống thông tin, củng cố lại công tác thống kê và báo cáo trong toàn bộ hệ thống 80
4.2.1.3. Tăng cường đôi ngũ cán bộ cho công tác lập kế hoạch 80
4.2.2. Tăng cường công tác tổ chức thực hiện kế hoạch marketing 81
4.2.2.1. Phát triển và hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ 81
4.2.2.2. Phát triển công nghệ 81
4.2.2.3. Nâng cao chất lượng và năng lực củ đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty 82
4.2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động marketing 82
4.3. Kiến nghị 83
4.3.1. Kiến nghị với chính phủ 83
4.3.2. Đối với Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1 83
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 Phòng BH&M Phòng Bán hàng và Marketing
2 Phòng TCHC Phòng Tổ chức Hành chính
3 Bộ TT&TT Bộ Thông tin và Truyền thông
DANH MỤC CÁC BẢNG
STT Bảng Nội dung Trang
1 1.1 Các loại kiểm tra marketing 24
2 1.2 Tiền trình kiểm tra kế hoạch năm 25
3 1.3 Quan hệ tác động giữa mức tiêu thụ và hiệu suất phân phối 29
4 3.1 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 48
5 3.2 Tóm tắt thị trường, đối thủ cạnh tranh năm 2016 52
DANH MỤC SƠ ĐỒ
STT Sơ đồ Nội dung Trang
1 3.1 Cơ cấu tổ chức Tổng công ty Viễn thông MobiFone 45
2 3.2 Cơ cấu tổ chức Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1 46
3 3.3 Cơ cấu tổ chức MobiFone các Thành phố Hà Nội 1,2,3 46
LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu
Thị trường thông tin di động tại Việt Nam đang có những chuyển biến mạnh mẽ trong những năm gần đây. Thể hiện là sự cạnh tranh khốc liệt của ba đại gia trong ngành viễn thông Viettel, MobiFone và Vinaphone khi mà ba nhà mạng này nắm tới khoảng 90% thị phần viễn thông cả nước. Các nhà cung cấp dịch vụ không ngừng cải tiến về mặt công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm giá cước và rất nhiều các chương trình khuyến mãi để giữ chân và gia tăng số lượng khách hàng. Trong bối cảnh doanh thu của các phương tiện truyền thống (thoại, nhắn tin) bị sụt giảm bởi các ứng dụng OTT (như Viber, Zalo, Facebook Messenger…) thì xu hướng phát triển của thị trường viễn thông sẽ có những biến chuyển khá phức tạp. 
Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1 là một đơn vị thuộc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, có nhiệm vụ khai thác và kinh doanh dịch vụ thông tin di động trên địa bàn Thành phố Hà Nội với 12 Quận, 1 thị xã và 17 Huyện. Trong thực tế, Công ty đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt từ Viettel và Vinaphone nên vấn đề phát triển thị trường, giữ chân khách hàng đối với Công ty là điều không đơn giản. Hiện tại thị phần của MobiFone tại thị trường Thành phố Hà Nội chiếm khoảng 16% đứng thứ 3 sau hai nhà mạng Viettel và Vinaphone. Trong khi đó Thành phố Hà Nội là một thị trường đặc biệt bởi những đặc điểm về kinh tế chính trị, do đó cần có sự quan tâm đặc biệt.
Hoạt động marketing đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp đến với người tiêu dùng, nó tác động đến lợi nhuận, giá cả, cũng như các lợi ích khác đối với người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm có chất lượng, giá cả phù hợp với nhu cầu… Tuy nhiên thực trạng quản lý hoạt động marketing tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1 đang gặp nhiều vấn đề khiến hiệu quả của hoạt động này đem lại chưa tương xứng với nguồn lực của Công ty.
Xuất phát từ thực trạng nói trên, với mong muốn nâng cao sức cạnh tranh của Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1, trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, tôi đã lựa chọn đề tài: “Quản lý hoạt động Marketing tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1
2. Câu hỏi nghiên cứu
– Ban lãnh đạo Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1 cần phải thực hiện những giải pháp gì để nâng cao công tác quản lý hoạt động marketing của Công ty? 
3. Mục tiêu nghiên cứu
– Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý hoạt động Marketing tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
– Đối tượng nghiên cứu: 
+ Quản lý hoạt động Marketing tại doanh nghiệp thông tin di động.
– Phạm vi nghiên cứu: 
+ Không gian: tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1.
+ Thời gian: nghiên cứu giai đoạn 2014-2017 và đề xuất cho giai đoạn 2018-2020.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, các ký hiệu chữ viết tắt, bảng biểu, các danh mục tài liệu tham khảo, đề tài được chia làm 4 chương:
Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý hoạt động marketing tại doanh nghiệp.
Chương 2.  Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3. Thực trạng quản lý hoạt động marketing tại Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 1.
Chương 4. Giải pháp nâng cao quản lý hoạt động marketing tại Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 1.
Bạn có thể xem đầy đủ luận văn tại link
Liên hệ viết bài:
Dịch vụ Luận Văn Group

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *