QUẢN LÝ DẠY HỌC PHÂN HÓA MÔN TOÁN TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC

Rate this post

Đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục đề tài: QUẢN LÝ DẠY HỌC PHÂN HÓA MÔN TOÁN TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC

Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
– Ngày 4/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XI (nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.Chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân sau:
         *Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Hệ thống giáo dục và đào tạo thiếu liên thông giữa các trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo; còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành. Đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của thị trường lao động; chưa chú trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng làm việc. Phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả còn lạc hậu, thiếu thực chất.
          Quản lý giáo dục và đào tạo còn nhiều yếu kém. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghền ghiệp.
       Đầu tư cho giáo dục và đào tạo chưa hiệu quả. Chính sách, cơ chế tài chính cho giáo dục và đào tạo chưa phù hợp. Cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu và lạc hậu, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
        * Những hạn chế, yếu kém nói trên do các nguyên nhân chủ yếu sau:
       – Việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu” còn chậm và lúng túng. Việc xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch và chương trình phát triển giáo dục-đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu của xã hội.
            – Mục tiêu giáo dục toàn diện chưa được hiểu và thực hiện đúng. Bệnh hình thức, hư danh, chạy theo bằng cấp… chậm được khắc phục, có mặt nghiêm trọng hơn. Tư duy bao cấp còn nặng, làm hạn chế khả năng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục, đào tạo.
              – Việc phân định giữa quản lý nhà nước với hoạt động quản trị trong các cơ sở giáo dục, đào tạo chưa rõ. Công tác quản lý chất lượng, thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa được coi trọng đúng mức. Sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và gia đình chưa chặt chẽ. Nguồn lực quốc gia và khả năng của phần đông gia đình đầu tư cho giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu.
Theo quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước cùng với sự phát triển của một nền giáo dục hiện đại trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.
+ Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ giáo dục truyền thụ kiến thức sang rèn luyện phẩm chất năng lực người học; nghĩa là từ chỗ quan tâm việc Học sinh học được cái gì đến chỗ quan tâm Học sinh biết giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, biết phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Để đạt được mục tiêu đó, ngành giáo dục cần phải đổi mới toàn diện, triệt để cả về nội dung, chương trình, phương pháp và hình thức giáo dục đào tạo.
+ Cùng với dạy học tích hợp, dạy họctheo định hướng phân hóa là một trong những định hướng quan trọng trong công cuộc đổi mới giáo dục lần này , đó cũng chính là yêu cầu khách quan của sự nghiệp phát triển giáo dục & đào tạo của đất nước sau năm 2015.
+ Những năm gần đây giáo dục của bậc trung học cơ sởđã có những thay đổi nhưng cũng còn không ít những yếu kém, trong đó có một nguyên nhân là những hạn chế về quản lý nhà trường và quản lý dạy họcmôn Toán chưa đáp ứng sự phát triển của đất nước.
Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn thạc sĩ, bạn bận công việc không thể tự mình hoàn thiện được đề tài, bạn cần một đơn vị hỗ trợ viết thuê luận văn thạc sĩ cho mình thì có thể liên hệ Luận Văn Group, chúng tôi nhận viết thuê luận văn thạc sĩ tất cả các ngành với cam kết chất lượng tốt.
Xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý dạy học phân hóa môn Toán tại các trường trung học cơ sở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  ” nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy –  học môn Toán.
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu và đề xuất biện pháp quản lý dạy học phân hóa môn Toán ở trường Trung học cơ sở nhằm góp phần quản lý một cách hiệu quả chất lượng dạy và học.
3. Khách thể, đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Hoạt động dạy học môn Toán tại các trường Trung học cơ sở .
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp Quản lý dạy học phân hóa môn Toán tại các trường trung học cơ sở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
4. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu đề tài
4.1. Giới hạn về đối tượng nghiên cứu
Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số biện pháp Quản lý dạy học phân hóa môn Toán tại các trường trung học cơ sở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
4.2. Giới hạn về địa bàn nghiên cứu
Khảo sát 14 trường Trung học cơ sở ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc trong 2 năm học từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2016 – 2017.
5. Câu hỏi nghiên cứu
Câu hỏi đặt ra cho vấn đề nghiên cứu là:
–  Hoạt động dạy học phân hóa môn toán ở các trường trung học cơ sở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đã được triển khai thưc hiện như thế nào?
–   Cần có những biện pháp quản lý như thế nào để nâng cao chất lượng hoạt động dạy học phân hóa môn Toán ở các trường trung học cơ sở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc?
6. Giả thuyết khoa học
Chất lượng dạy học môn toán của giáo viên và học sinh ở trong các trường trung học cơ sở hiện nay chưa đồng đều, còn nhiều bất cập; dạy học phân hóa chưa được quán triệt và quản lí một cách hợp lí, khoa học. Nếu xây dựng và áp dụng một cách khoa học, đồng bộ các biện pháp quản lý dạy học theo định hướng phân hóa phù hợp với điều kiện thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn toán của các trường trung học cơ sở .
7. Nhiệm vụ nghiên cứu
7.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy – học phân hóa môn Toán ở trường Trung học cơ sở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
7.2. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học phân hóa môn Toán ở các trường Trung học cơ sở huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc.
7.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học phân hóa môn Toán ở các trường Trung học cơ sở huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc.
8. Phương pháp nghiên cứu
8.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
Nghiên cứu, tổng hợp và phân tích các văn kiện của Đảng, Nhà nước và Bộ Giáo dục, các tài liệu lý luận về quản lý, quản lý giáo dục, các công trình khoa học liên quan đến dạy học phân hóaân hóa và quản lý dạy học phân hóaân hóa trong trường phổ thông; nêu ý kiến, quan điểm cá nhân.
8.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
8.2.1. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi: Gồm phiếu dành cho cán bộ quản lý; dành cho giáo viên; dành cho Học sinh nhằm thu thập thông tin về thực trạng quản lý dạy học phân hóa môn Toán ở trường Trung học cơ sở .
8.2.2 Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn: Tham khảo các bản báo cáo tổng kết năm học, kế hoạch năm học của trường, ngành và một số báo cáo hội thảo về công tác chuyên môn nhằm tổng kết các kinh nghiệm quản lý dạy – học bộ môn Toán.
8.2.3 Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Lấy ý kiến của Cán bộ quản lý trong và ngoài nhà trường thông qua phiếu điều tra về một số vấn đề nghiên cứu đề tài quan tâm được sử dụng trong việc xem xét thực trạng và các biện pháp được đề xuất.
8.2.4 Phương pháp khảo nghiệm: Về tính khả thi của các biện pháp được đưa ra trong luận văn
8.3 Phương pháp nghiên cứu bổ trợ
8.3.1 Phương pháp xử lý số liệu thống kê
8.3.2 Phương pháp so sánh để xử lý các kết quả nghiên cứu
8.3.3 Phương pháp quan sát
9. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương:
+ Chương 1 Cơ sở lý luận về quản lý dạy học phân hóa môn toán ở trường Trung học cơ sở.
+ Chương 2 Thực trạng quản lý dạy học phân hóa môn toán ở trường Trung học cơ sở.
+ Chương 3 Biện pháp quản lý dạy học phân hóa môn toán ở trường Trung học cơ sở.
CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DẠY HỌC 
PHÂN HÓA MÔN TOÁN TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 
1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề 
1.1.Những nghiên cứu về dạy học phân  hóa
1.2. Những nghiên cứu về dạy học phân hóa môn toán trong các trường phổ thông
1.3. Những nghiên cứu về quản lý dạy học phân hóa tại các trường phổ thông
2. Khái niệm cơ bản đề tài
2.1. Dạy học phân  hóa
2.2. Quản lí dạy học
2.3. Quản lí dạy học phân hóa
3. Những vấn đề lý luận về dạy học phân  hóa
3.2. Cơ sở triết học của dạy học phân hóa 
3.3. Cơ sở tâm lý học của dạy học phân hóa
3.4. Cơ sở giáo dục học của dạy học phân hóa
3.5. Ý nghĩa của dạy phân hóa
3.6. Các hình thức dạy học phân hóa
4.Những yêu cầu đổi mới giáo dục căn bản trong giai đoạn hiện nay 
4.1. Đổi mới mục tiêu giáo dục
4.2. Dạy học tích hợp
4.3. Dạy học phân hóa
4.4. Hoạt động giáo dục trải nghiệm
5.  Vị trí, vai trò môn Toán trong trường Trung học cơ sở
5.1. Mục tiêu của môn Toán trong trường Trung học cơ sở
5.2. Cấu trúc nội dung, phân phối chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng của môn Toán cấp Trung học cơ sở
6. Dạy học theo định hướng phân hóa 
6.1. Nguyên tắc và các bước tổ chức dạy học phân hóa
6.2. Hoạt động dạy phân hóa của giáo viên 
6.3. Hoạt động học của học sinh theo phân hóa 
6.4. Kiểm tra-đánh giá kết quả học tập theo phân hóa 
6.5. Môi trường, cơ sở vật chất phục vụ dạy học phân hóa 
7. Quản lý dạy học theo định hướng phân hóa
7.1. Quản lý hoạt động giảng dạy phân hóa của giáo viên 
7.2. Quản lý hoạt động học tập phân hóa của học sinh 
7.3. Quản lý CSVC và phương tiện dạy học phân hóa môn Toán 
7.4. Quản lý KT-ĐG kết quả học tập theo phân hóa
8. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dạy học phân hóa môn toán ở trường Trung học cơ sở 
8.1. Các yếu tố chủ quan
8.2. Các yếu tố khách quan
9.Tiểu kết chương 1
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DẠY HỌC PHÂN HÓA MÔN TOÁN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 
1. Vài nét về tình hình kinh tế – xã hội và giáo dục huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc
1.1. Khái quát về tình hình kinh tế – xã hội
1.2. Khái quát về giáo dục và đào tạo
2.Tổ chức khảo sát thực trạng
– Mục đích
– Nội dung khảo sát
– Hình thức khảo sát
– Mẫu khảo sát 
2.1 Thực trạng dạy học phân hóa môn Toán 
2.2 Về hệ thống trường lớp, học sinh
2.3 Về đội ngũ giáo viên
Bảng 1 Tình hình đội ngũ giáo viên Toán của huyện
(Nguồn: Nghiệp vụ – Phòng GD&ĐT huyện Tam Dương)
Bảng 2 Cơ cấu theo độ tuổi và thâm niên giảng dạy của đội ngũ giáo viên toán ở trường Trung học cơ sở huyện Tam Dương  năm học 2016- 2017
(Nguồn: Nghiệp vụ – Phòng GD&ĐT huyện Tam Dương)
Thực trạng về đội ngũ cán bộ quản lí
Bảng 3 Hiệu trưởng xây dựng ké hoạch dạy học
Bảng 4 Quản lý phân công giảng dậy cho giáo viên
Bảng 5 Quản lý việc thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học của giáo viên
Bảng 6 Quản lý việc chuẩn bị giờ lên lớp của giáo viên
3 Thực trạng về hoạt động dạy học phân hóa môn toán tại các trường trung học cơ sở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc   
3.1. Nhận thức về dạy học phân hóa
3.2. Hoạt động giảng dạy phân hóa của giáo viên   
3.3.Hoạt động học tập phân hóa của học sinh   
3.5 Cơ sở vật chất và phương tiện dạy học phân hóa môn toán   
3.6. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập phân hóa môn toán 
3.7 Về mức độ giáo viên thực hiện nội dung hoạt động giảng dạy
Bảng 7 Kết quả khảo sát thực trạng về mức độ giáo viên thực hiện các nội dung hoạt động giảng dạy
3.8. Về tinh thần trách nhiệm, thái độ nghề nghiệp của giáo viên
3.9. Về sử dụng các phương pháp dạy học và phương pháp dạy học toán trong hoạt động giảng dạy
Bảng 8. Kết quả khảo sát thực trạng sử dụng các phương pháp dạy học và Phương pháp dạy học Toán trong giảng dạy của giáo viên
3.10. Thực trạng về hoạt động học tập phân hóa của học sinh   
3.11. Về mục đích, động cơ học tập
Phân chia mục đích, động cơ học tập của học sinh theo ba nhóm đối tượng chính sau đây:
3.12. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học phân hóa môn toán ở các trường Trung học cơ sở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc.
3.12.1. Quản lí hoạt động giảng dạy phân hóa của giáo viên   
3.12.2. Quản lí Hoạt động học tập phân hóa của học sinh   
3.12.3.Quản lí cơ sở vật chất và phương tiện dạy học phân hóa môn toán  
3.12.4.Quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập phân hóa môn toán 
4. Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động dạy học phân hóa môn toán  
4.1 Ưu điểm
4.2 Nguyên nhân
4.3.  Nguyên nhân chủ quan
4.4 Nguyên nhân khách quan
5.Tiểu kết chương 2
CHƯƠNG 3
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC PHÂN HÓA MÔN TOÁN
TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TAM DƯƠNG-TỈNH VĨNH PHÚC  
1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp
– Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn
– Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống
– Nguyên tắc đảm bào tính đồng bộ
– Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi và hiệu quả
2 Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học phân hóa môn toán ở các trường Trung học cơ sở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
3. Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất
3.1. Mục đích khảo nghiệm
3.2. Đối tượng khảo nghiệm
3.3. Nội dung và kết quả khảo nghiệm
Bảng 9 Kết quả ý kiến đánh giá về tính cần thiết của các biện pháp
Bảng 10. Kết quả ý kiến đánh giá về tính khả thi của các biện pháp
3.4. Tương quan giữa mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
Nhận xét:
4.Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Khuyến nghị
2.1. Đối với Sở giáo dục và đào tạo
2.2. Đối với Phòng giáo dục và đào tạo
2.3. Đối với cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên toán của các trường trung học cơ sở
* Với Cán bộ quản lý của nhà trường
* Với đội ngũ giáo viên toán các trường trung học cơ sở
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Giáo trình hướng dẫn nghiên cứu khoa học của Phó giáo sư-Tiến Sỹ Trịnh Văn Minh
2.Phương pháp luận nghiên cứu khoa học của PGS.TS Phạm Viết Vượng
3.Quản lý sự thay đổi của Đặng Xuân Hải
4.Đo lường và đánh giá trong giáo dục của PGS.TS Nguyễn Đức Chính
5.Bản dự thảo chương trình giáo dục phổ thông –Chương trình tổng thể của Bộ giáo dục tháng 04 năm 2017
6.Tổng quan một số vấn đề cơ sở lí luận của Dạy học phân hóa 
TS. Lê Thị Thu Hương
7. Những cơ sở khoa học và các nguyên tắc dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa TS. Lê Hoàng Hà
8. Vài nét về cơ sở Tâm lý học của dạy học phân hóa PGS.TS. Đào Thị Oanh 
9. Triển khai dạy học tự định hướng trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học phân hóa ThS. Nguyễn Thị Cẩm Vân 
10. Sơ lược một số yêu cầu cơ bản về năng lực dạy học phân hóa nội tại của người giáo viên trung học ThS. Nguyễn Đắc Thanh
11.DHTH & DHPH ở trường trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới CT và SGK sau năm 2015 
12. Đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh thông qua dạy học phân hóa: giúp mọi trẻ em đạt và vượt chuẩn TS. Phạm Thị Lan Phượng 
13.Nghị quyết số 29-NQ/TW
download đề cương tại link
Liên hệ dịch vụ viết bài:
Dịch vụ viết thuê Assignment

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *