Quản lý của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La, tỉnh Sơn La đối với tiến độ thi công các công trình nhà văn hóa

Rate this post
Đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế và chính sách chủ đề: Quản lý của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La, tỉnh Sơn La đối với tiến độ thi công các công trình nhà văn hóa
Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG v
DANH MỤC HÌNH VẼ – BIỂU ĐỒ vi
DANH MỤC QUY ƯỚC VIẾT TẮT vii
MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan 2
3. Mục tiêu nghiên cứu 3
4. Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3
5. Phương pháp nghiên cứu 4
5.1. Khung nghiên cứu 4
5.2. Quy trình nghiên cứu 4
6. Cấu trúc luận văn 5
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN MƯỜNG LA 6
1.1. Công trình xây dựng dân dụng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước 6
1.1.1. Phân loại công trình xây dựng dân dụng 6
1.1.2. Vai trò của công trình xây dựng dân dụng 7
1.2. Quản lý của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện đối với tiến độ thi công công trình xây dựng dân dụng 8
1.2.1. Khái niệm quản lý tiến độ thi công công trình xây dựng dân dụng  của Ban quản lý dự án  đối với nhà thầu thi công 8
1.2.2. Bộ máy quản lý tiến độ công trình xây dựng dân dụng của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La đối với nhà thầu thi công 9
1.2.3. Mục tiêu quản lý tiến độ thi công công trình xây dựng dân dụng của Ban quản lý dự án đối với nhà thầu thi công 10
1.2.4. Lập kế hoạch tiến độ thi công công trình xây dựng dân dụng của Ban quản lý dự án. 11
1.2.5. Tổ chức triển khai kế hoạch tiến độ thi công công trình xây dựng dân dụng của Ban quản lý dự án đối với nhà thầu thi công. 18
1.2.6. Kiểm soát, Giám sát, điều chỉnh kế hoạch tiến độ thi công công trình xây dựng dân dụng của Ban quản lý dự án đối với nhà thầu thi công. 20
1.2.6.1. Kiểm soát tiến độ 20
1.2.6.2. Đo lường sự biến động của kế hoạch tiến độ 21
1.2.6.3. Điều chỉnh kế hoạch tiến độ 22
1.2.6.3. Giám sát kế hoạch tiến độ 24
1.3. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quản lý tiến độ thi công công trình xây dựng dân dụng của Ban quản lý dự án 29
1.3.1. Yếu tố từ Ban quản lý dự án. 29
1.3.2. Yếu tố thuộc về nhà thầu 29
1.3.3. Các yếu tố khác 31
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC DỰ ÁN NHÀ VĂN HÓA TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN MƯỜNG LA 34
2.1. Tổng quan về dự án Nhà văn hóa và Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường La 34
2.1.1. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường La 34
2.1.2. Giới thiệu về dự án Nhà văn hoá được triển khai trên địa bàn huyện Mường La 35
2.2. Thực trạng tiến độ thi công dự án đầu tư Nhà văn hóa tại  huyện Mường La, tỉnh Sơn La 37
2.3. Thực trạng quản lý tiến độ thi công đối với các dự án đầu tư Nhà văn hóa tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La, tỉnh Sơn La 44
2.3.1. Bộ máy quản lý tiến độ thi công nhà văn hoá tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La, tỉnh Sơn La 44
2.3.2. Mục tiêu quản lý tiến độ thi công nhà văn hoá tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La, tỉnh Sơn La 45
2.3.3. Lập kế hoạch tiến độ thi công nhà văn hoá tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La, tỉnh Sơn La 47
2.3.4. Tổ chức triển khai kế hoạch tiến độ thi công của Ban quản lý dự án 49
2.3.5. Giám sát, điều chỉnh kế hoạch tiến độ thi công các gói thầu của Ban quản lý dự án. 52
2.4. Đánh giá quản lý tiến độ thi công dự án Nhà văn hóa do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La thực hiện. 54
2.4.1. Kết quả đạt được trong quản lý tiến độ thi công dự án tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La. 54
2.4.1.1. Kết quả chung 54
2.4.1.2. Kết quả trong quản lý tiến độ thi công 56
2.4.2. Hạn chế trong công tác quản lý tiến độ thi công các dự án Nhà văn hóa do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La. 58
2.5.1. Yếu tố từ Ban quản lý dự án. 60
2.5.2. Yếu tố thuộc về nhà thầu 61
2.5.3. Các yếu tố khác 61
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC DỰ ÁN NHÀ VĂN HÓA CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN MƯỜNG LA 63
3.1. Phương hướng về quản lý tiến độ với các nhà thầu thi công dự án Nhà văn hóa của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La 63
3.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý tiến độ thi công dự án Nhà văn hóa do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La thực hiện đến năm 2025 63
3.2.1. Đối với bộ máy quản lý 64
3.2.2. Lập kế hoạch tiến độ thi công 65
3.2.3. Tổ chức triển khai kế hoạch tiến độ thi công 68
3.2.4. Giám sát, điều chỉnh tiến độ thi công 69
3.2.5. Các giải pháp khác 72
3.2.5.1. Xây dựng kế hoạch truyền thông 72
3.2.5.2. Tăng cường mối liên kết giữa các bên tham gia dự án 72
3.2.5.3. Xây dựng ma trận trách nhiệm 73
3.2.5.4. Sử dụng biểu đồ xương cá để xác định nguyên nhân chậm tiến độ của các hạng mục 77
3.2.5.5. Các giải pháp xử lý chậm tiến độ từ kết quả phân tích chỉ số SPI 79
3.3. Một số kiến nghị đề xuất 80
KẾT LUẬN 82
TÀI LIỆU THAM KHẢO ix
PHỤ LỤC: BẢNG HỎI KHẢO SÁT x
DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Tổng hợp danh mục tiến độ các dự án nhà văn hóa giai đoạn 2016 – 2018 40
Bảng 2.2: Mục tiêu quản lý tiến độ của Ban quản lý dự án 46
Bảng 2.3: Kết quả khảo sát về đánh giá mục tiêu quản lý tiến độ 46
Bảng 2.4: Kết quả khảo sát về đánh giá lập về công tác kế hoạch quản lý tiến độ 47
Bảng 2.5: Kết quả khảo sát về đánh giá lập về công tác tổ chức triển khai kế hoạch tiến độ thi công 52
Bảng 2.6: Kết quả khảo sát về giám sát, điều chỉnh kế hoạch tiến độ thi công 53
Bảng 3.1: Mẫu các tiêu chí cần giám sát 70
Bảng 3.2: Nhận biết vai trò trong dự án trên sơ đồ trách nhiệm bằng chữ viết tắt 75
Bảng 3.3: Sử dụng quyết định trong sơ đồ trách nhiệm 76
DANH MỤC HÌNH VẼ – BIỂU ĐỒ
Hình 0.1: Khung nghiên cứu của luận văn 4
Hình 1.1: Sơ đồ bộ máy quản lý tiến độ công trình xây dựng dân dụng của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La 9
Hình 1.2: Cấu trúc Mô hình kế hoạch tiến độ ngang 15
Hình 1.3: Cấu trúc Mô hình kế hoạch tiến độ xiên 16
Hình 1.4: Minh họa sơ đồ mạng – PERT/CPM 17
Hình 2.1: Cơ cấu các dự án nhà văn hóa trong tổng số dự án Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường La được giao trong giai đoạn 2016 – 2018 38
Hình 2.2: Tỷ lệ chậm tiến độ của các dự án nhà văn hóa Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường La được giao trong giai đoạn 2016 – 2018 38
Hình 2.3: Tỷ lệ giá trị đầu tư bị chậm tiến độ của các dự án nhà văn hóa Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường La được giao trong giai đoạn 2016 – 2018 39
Hình 2.4: Sơ đồ tổ chức bộ máy Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường La 44
Hình 3.1: Hoàn thiện bộ máy tổ chức cho ban quản lý dự án 64
Hình 3.2: Đề xuất quy trình lập kế hoạch tiến độ dự án cho Ban quản lý 66
Hình 3.3: Minh họa hội thảo bàn triển khai kế hoạch thi công 68
Hình 3.4: Sơ đồ trách nhiệm 74
Hình 3.5: Sơ đồ hình xương cá xác định nguyên nhân chậm tiến độ 78
DANH MỤC QUY ƯỚC VIẾT TẮT
Ban quản lý: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La, tỉnh Sơn La
NVH: Nhà văn hóa
Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế và chính sách, bạn bận công việc không thể tự mình hoàn thiện được đề tài, bạn cần một đơn vị viết thuê luận văn thạc sĩ uy tín thì có thể liên hệ với Luận Văn Group để được hỗ trợ nhé.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong tiến trình hội nhập, phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam, nhu cầu về đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng nền kinh tế là rất lớn. Các dự án đầu tư phát triển kết cầu hạ tầng đóng vai trò quyết định trong việc phát triển kinh tế xã hội của mỗi Tỉnh/Thành cũng như các địa phương trên cả nước. Cơ sở hạ tầng là điều kiện tiền đề cho việc phát triển kinh tế, thu hút vốn đầu tư để phát triển nền kinh tế nhanh và bền vững. Những năm qua Nhà nước, Chính phủ đã quan tâm tập trung huy động các nguồn vốn khác nhau: từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay nước ngoài, huy động nguồn lực từ xã hội hóa.. Để tập trung đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng nền kinh tế như: các công trình nhà văn hóa bản, tiểu khu; trụ sở UBND các xã; trường học, trạm y tế, đường giao thông liên xã…vv. Kết quả đã xây dựng được kết cấu hạ tầng bước đầu, góp phần quyết định vào sự phát triển kinh tế của các vùng, miền cũng như cả nước.
Sự quan tâm và chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ hoạt động đầu tư triển khai các dự án đã đạt được một số thành tựu nhất định. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai dẫn tới: tiến độ đầu tư kéo dài, phải thu hồi, chuyển nguồn nguồn vốn, làm tăng chí phí, giảm hiệu quả đầu tư dự án và gây lãng phí nguồn vốn ngân sách Nhà nước… ảnh hưởng tới sự phát triển của nền kinh tế. Một nguyên nhân không thể không kể đến đó là hoạt động quản lý tiến độ dự án còn nhiều yếu kém, ước tính thiệt hại rất lớn về mặt kinh tế xã hội của Nhà nước nói chung và của doanh nghiệp nói riêng.
Như vậy, quản lý tiến độ là một trong những nhân tố quan trọng trong quá trình thực hiện dự án để phát triển xã hội.
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Mường La là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Mường La, trong những năm qua đã được UBND huyện Mường La giao thực hiện một số các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện như: các công trình nhà văn hóa bản, tiểu khu; trụ sở UBND các xã; trường học, trạm y tế, đường giao thông liên xã, … Các dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La sử dụng bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện + vốn nhân dân đóng góp có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của nhân dân trên địa bàn huyện.
Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau khiến một số dự án bị chậm tiến độ, dẫn đến tiến độ đầu tư kéo dài, phải thu hồi, chuyển nguồn vốn, làm tăng chí phí, giảm hiệu quả đầu tư dự án và gây lãng phí nguồn vốn ngân sách Nhà nước cũng như không đảm bảo được mục tiêu dự án đề ra. Xuất phát từ thực tiễn, việc nghiên cứu, tìm hiểu những nguyên nhân gây chậm tiến độ dự án và tìm giải pháp cho thực trạng đó là điều hết sức cần thiết. Xuất phát từ thực trạng đó, tác giả thực hiện đề tài luận văn “Quản lý của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La, tỉnh Sơn La đối với tiến độ thi công các công trình nhà văn hóa” là hoàn toàn cấp thiết hiện nay.
2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan
Vấn đề về tiến độ công trình xây dựng được sự quan tâm của toàn xã hội các chuyên gia về tài chính, xây dựng, các đơn vị tham gia trong lĩnh vực xây dựng cũng như đại đa số công dân liên quan đến vấn đề này có một số công trình nghiên cứu và hội thảo như sau:
Huỳnh Thị Hồng Vân (2010) với đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý tiến độ thực hiện dự án Thủy điện sông bung 4” luận văn thạc sỹ bảo vệ tại trường Đại học Đà Nẵng đã phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến dự án thủy điện như công tác phê duyệt thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán, công tác đầu thầu lựa chọn nhà thầu thi công, cơ quan chủ quản đơn vị cung cấp vốn, các đơn vị tư vấn và các nhà thầu thi công.
Trần Văn Hoàn (2012) trong luận văn Thạc sỹ bảo vệ tài trường Đại học Kinh tế quốc dân với chủ đề “Quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng tại công ty Cổ phần xây dựng số 01 Hà Nội” đã hệ thống hóa, phân tích và làm sáng tỏ các vấn đề trong quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng. Đặc biệt luận văn đã nêu ra được giải pháp về hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng như xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, coi trọng công tác kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng, và nguyên tắc làm đúng ngày từ đầu.
Nguyễn Tiến Hưởng (2013) trong luận văn thạc sỹ với đề tài “Quản lý tiến độ thi công các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách huyện Sinh Hồ – tỉnh Lai Châu” đã bảo vệ tại trường Đại học Kinh tế quốc dân đã nêu ra được vấn đề quản lý tiến độ thi công đối với cấp chính quyền huyện và các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý tiến độ nhưng bộ máy chính quyền, công tác lập tiến độ, công tác triển khai tiến độ và hoàn chỉnh khâu điều chỉnh và bổ sung giải pháp đảm bảo tiến độ.
Trần Xuân Hùng (2015) trong luận án bảo vệ tại trường Đại học Xây dựng “Giải pháp hoàn thiện quản lý tiến độ thực hiện các công trình giao thông đường bộ tại Ban Quản lý dự án phát triển giao thông và vốn sự nghiệp thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh” đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công trình giao thông đường bộ tại Ban quản lý dự án phát triển giao thông và vốn sự nghiệp Hà Tĩnh như: Tổ chức bộ máy, công tác tổ chức quản lý dự án và quy trình quản lý dự án, nguồn vốn, công tác thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, công tác giám sát.
3. Mục tiêu nghiên cứu
– Xác định được khung lý thuyết về quản lý tiến độ thi công của Ban quản lý dự án đối với các nhà thầu thi công công trình xây dựng dân dụng.
– Đánh giá thực trạng quản lý tiến độ thi công “các công trình nhà văn hóa” do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La thực hiện đối với các nhà thầu thi công, chỉ ra được những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân
– Đề xuất được một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tiến độ thi công dự án Nhà văn hóa do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La thực hiện đối với các nhà thầu thi công tính tới năm 2025.
4. Đối tượng phạm vi nghiên cứu
 Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu quản lý tiến độ thi công dự án Nhà văn hóa của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La đối với các nhà thầu thi công dự án.
Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu quản lý tiến độ thi công các dự án Nhà văn hóa tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La đối với các nhà thầu thi công theo các bước:
– Lập kế hoạch tiến độ thi công các dự án.
– Tổ chức triển khai tiến độ thi thông qua các nhà thầu.
– Giám sát, điều chỉnh tiến độ đối với các nhà thầu thi công.
Phạm vi nghiên cứu:
Phạm vi về không gian: Các dự án Nhà văn hóa do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La thực hiện.
Phạm vi về thời gian: Số liệu sơ cấp được tiến hành thu thập qua phiếu điều tra về tình hình quản lý tiến độ thi công dự án Nhà văn hóa tại Ban quản lý dự án từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 5 năm 2018.
+ Số liệu thu thập: Được tổng hợp trong giai đoạn 2016 – 2018.
+ Kiến nghị giải pháp được đề xuất đến 2025.
5. Phương pháp nghiên cứu
5.1. Khung nghiên cứu
Hình 0.1: Khung nghiên cứu của luận văn
Nguồn: Đề xuất của học viên
5.2. Quy trình nghiên cứu
Thứ nhất: Nghiên cứu hệ thống hóa các lý thuyết về quản lý tiến độ thi công công trình xây dựng dân dụng của Ban quản lý dự án để hình thành nên khung nghiên cứu của luận văn.
Thứ hai: Thu thập hệ thống các dữ liệu thứ cấp thông qua phiếu điều tra các đối đối tượng trược tiếp tham gia dự án, trong đó đối với Ban quản lý dự án là công tác quản lý tiến độ đối với các nhà thầu; đối với các nhà thầu là công tác lập hồ sơ, phê duyệt, điều chỉnh tiến độ… vv của Ban quản lý dự án.
Thứ ba: Thu thập dữ liệu sơ cấp nhằm đánh giá thực trạng quản lý tiến độ thi công tại các dự án Nhà văn hóa do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La thay mặt UBND huyện Mường La thực hiện.
Thứ tư: Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu trong quản lý tiền độ thi công các công trình tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La.
Thứ năm: Đưa ra các giải pháp đảm bảo tiến độ thi công cho các dự án Nhà văn hóa tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La.
6. Cấu trúc luận văn
Luận văn được kết cấu thành các phần như sau:
• Mở đầu
• Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý tiến độ thi công công trình xây dựng dân dụng của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La
• Chương 2: Phân tích thực trạng quản lý tiến độ thi công các dự án nhà văn hóa tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La
• Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý tiến độ thi công các dự án nhà văn hóa của Ban quản lý dự án đàu tư xây dựng các dự án nhà văn hóa củaBan quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La
• Kết luận
Bạn có thể xem đầy đủ luận văn tại link
Liên hệ dịch vụ viết bài
Dịch vụ Luận Văn Group

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *