Phát triển phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại ở trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

5/5 - (1 bình chọn)
Đề tài luận văn thạc sĩ mẫu: Phát triển phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại ở trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
Chương 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT DẠY HỌC HIỆN ĐẠI Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG AN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 7
1.1. Những vấn đề lý luận về phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại ở các trường trung cấp công an 7
1.1.1. Khái niệm phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại ở các trường trung cấp công an 7
1.1.2. Vai trò, phân loại của phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại ở các trường Trung cấp Công an 8
1.1.3. Đặc điểm dạy học ở các trường trung cấp công an 14
1.2. Những vấn đề lý luận về phát triển phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại ở các trường trung cấp công an đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 16
1.2.1. Khái niệm phát triển phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại 16
1.2.2. Nội dung phát triển phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại 18
1.2.3. Yêu cầu phát triển phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại ở các trường trung cấp công an trong bối cảnh đổi mới giáo dục 26
1.3. Yếu tố ảnh hưởng đến phát triển phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại ở các trường trung cấp công an 28
1.3.1. Yếu tố chủ quan 28
1.3.2. Yếu  tố khách quan 31
Chương 2 . THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT DẠY HỌC HIỆN ĐẠI Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP CẢNH SÁT VŨ TRANG 34
2.1. Khái quát về trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang 34
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 34
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 36
2.1.3. Cơ cấu tổ chức 37
2.1.4. Quy mô và chất lượng đào tạo 38
2.2. Phương pháp tổ chức nghiên cứu thực trạng 39
2.3. Thực trạng phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại ở trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang hiện nay 41
2.4. Thực trạng phát triển phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại ở trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang hiện nay 48
2.4.1. Thực trạng kế hoạch phát triển phương tiện kỹ thuật dạy học 48
2.4.2. Thực trạng tổ chức phát triển phương tiện kỹ thuật dạy học 52
2.4.3.Thực trạng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển phương tiện kỹ thuật dạy học 56
2.4.4. Thực trạng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý phương tiện kỹ thuật dạy học 58
2.4.5.Thực trạng kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch phát triển phương tiện kỹ thuật  dạy học 59
2.5. Đánh giá chung về thực trạng phát triển phương tiện kỹ thuậtdạy học ở trường Trung cấp Cánh sát vũ trang 62
2.5.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân 62
2.5.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 64
Tiểu kết chương 2 67
Chương 3. YÊU CẦU VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT DẠY HỌC HIỆN ĐẠI Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP CẢNH SÁT VŨ TRANG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 68
3.1. Yêu cầu đổi mới trong việc phát triển phương tiện kỹ thuật dạy học ở trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang 68
3.2. Biện pháp phát triển phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại ở trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 70
3.2.1. Tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức về phát triển phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đạicho cán bộ, giáo viên, học viên trong nhà trường 70
3.2.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển phương tiện dạy kỹ thuật dạy học hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục của nhà trường 75
3.2.3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực sử dụng phương tiện dạy kỹ thuật dạy học hiện đại cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường 79
3.2.4. Chỉ đạo giảng viên, học viên và các các lực lượng trong nhà trường khai thác, sử dụng, bảo quản phương tiện dạy kỹ thuật dạy học hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục của nhà trường 84
3.2.5. Kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng và đầu tư, mua sắm phát triển các phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại của nhà trường 89
3.3. Khảo nghiệm sự cần thiết, tính khả thi của các biện pháp 92
3.3.1. Tổ chức khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 92
3.3.2. Kết quả khảo nghiệm về sự cần thiết của các biện pháp 93
3.3.3. Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất 94
3.2.4. So sánh tương quan giữa sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất 94
Tiểu kết chương 3 97
KẾT LUẬN 98
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100
DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
BCA : Bộ Công an
CBQL : Cán bộ quản lý
CSVC : Cơ sở vật chất 
GDĐT : Giáo dục và đào tạo
GV : Giảng viên
PTKTDH : Phương tiện kỹ thuật dạy học
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH, SƠ ĐỒ
Số TT Bảng, biểu, hình Trang
Hình 1.1 Mối quan hệ giữa các thành tố trong quá trình giáo dục 9
Bảng 2.1 Tổng hợp kết quả đánh giá thực trạng xây dựng 
kế hoạch đầu tư phát triển PTKTDH 49
Bảng 2.2 Tổng hợp kết quả đánh giá thực trạng tổ chức phát triển PTKTDH hiện đại 52
Bảng 2.3 Tổng hợp kết quả thực trạng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại 57
Bảng 2.4 Tổng hợp kết quả đánh giá thực trạng xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý PTKTDH 58
Bảng 2.5. Tổng hợp kết quả đánh giá thực trạng kiểm tra, giám sát  thực hiện kế hoạch phát triển PTKTDH 60
Bảng 3.1. Thống kê kết quả khảo nghiệm về sự cần thiết của các biện pháp 93
Bảng 3.2. Thống kê kết quả khảo nghiệm về tính khả thi của các biện pháp 94
Bảng 3.3. Tương quan giữa sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 95
Biểu đồ 3.4. So sánh tương quan về điểm trung bình của tính cần thiết với tính khả thi của các biện pháp 95
Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn thạc sĩ, bạn bận công việc không thể hoàn thiện đề tài cho mình được, bạn cần một đơn vị hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ cho mình thì có thể liên hệ với Luận Văn Group, chúng tôi nhận viết thuê luận văn thạc sĩ đảm bảo uy tín chất lượng.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài 
Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mang tính biến động với những thay đổi diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong số những lĩnh vực có nhiều biến đổi thì giáo dục và đào tạo được coi là lĩnh vực có sự thay đổi mạnh mẽ nhất.
Trên bình diện thế giới đang xuất hiện những xu hướng giáo dục mang tính đại chúng, giáo dục cho mọi người, mọi đối tượng và được thực hiện suốt đời mỗi con người. Hiện tất cả các quốc gia trên thế giới đều coi giáo dục là sự nghiệp phát triển hàng đầu, tăng cường mở rộng các hoạt động xã hội hóa giáo dục và thu hẹp bất bình đẳng về giáo dục trong xã hội. Trong xu hướng phát triển chung đó, bản thân mỗi một thành tốt trong giáo dục và đào tạo cũng đang chuyển mình để bắt kịp những thay đổi đó. 
Sự đổi mới này thể hiện ở trên nhiều lĩnh vực từ mục tiêu, chương trình giáo dục và đào tạo; phương pháp dạy và học; cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đặc biệt là các phương tiện, kỹ thuật dạy học hiện đại được áp dụng khá nhiều như ứng dụng CNTT vào dạy học bằng các phần mền dạy học, phần mềm mô phỏng; ứng dụng các kỹ thuật hiện đại vào dạy học như máy tính, máy chiếu, máy mô phỏng và hàng loạt các trang thiết bị chuyên ngành khác nhau. Sự thay đổi và phát triển không ngừng của các phương tiện, kỹ thuật dạy học này xuất phát từ vai trò của phương tiện, kỹ thuật dạy học là một thành tố của quá trình dạy học, do đó các phượng tiện kỹ thuật hiện đại sẽ góp phần thay đổi và nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học trong các nhà trường.
Nằm trong bối cảnh chung đó, các Nhà trường thuộc trực thuộc quản lý của Bộ Công An nói chung và trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang nói riêng cũng đã có sự đầu tư phát triển phương tiện kỹ thuật (PTKT) dạy học hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của chương trình đào tạo. Luôn được xác định là một thành tố trong cấu trúc của quá trình dạy học, PTKT dạy học trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, thực tế cho thấy PTKT được đầu tư còn thiếu về số lượng, chưa đồng bộ về chủng loại, chất lượng chưa thật sự đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục. Một bộ phận cán bộ, giảng viên, nhân viên kỹ thuật do trình độ đào tạo và khả năng khai thác, sử dụng một số phương tiện kỹ thuật còn hạn chế. Mặt khác, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng khai thác, sử dụng PTKT hạn chế, do vậy chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của việc khai thác, sử dụng các loại PTKT hiện đại vào dạy học. 
Xuất phát từ thực tiễn trên, tôi lựa chọn vấn đề: “Phát triển phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại ở trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục” làm đề tài nghiên cứu. 
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Để thực hiện luận văn này, tác giả đã tiếp cận nhiều các nghiên cứu, các công trình khoa học, các bài viết, tài liệu tham khảo có liên quan đến vấn đề Phát triển PTKT dạy học hiện đại, tài liệu tiêu biểu trong số đó là:
Tác giả Nguyễn Phúc Châu (2000), trong Quản lý CSVC và sử dụng PTKT giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội. Đây là cuốn sách tham khảo đề cập đến công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật trong hoạt động giáo dục cũng như phát huy vai trò của cơ sở và phượng tiện này phục vụ hoạt động giáo dục.
Tác giả Trần Quốc Đắc (2002), TrongMột số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng CSVC và thiết bị dạy học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội cũng nêu lên hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và phát triển CSVC và thiết bị dạy học, trong đó có các phượng tiện kỹ thuật dạy học nói chung. 
Tác giả Nguyễn Hữu Châu (2005), trong Phương pháp, phương tiện, kỹ thuật và hình thức tổ chức dạy học trong nhà trường, Nxb Đại học Sư phạm, đã đề cập khá kỹ lưỡng về các phương tiện cũng như kỹ thuật sử dụng trong dạy học tại các Nhà trường. 
Tác giả Phó Đức Hòa – Ngô Quang Sơn (2011), trong Phương pháp và công nghệ dạy học trong môi trường sư phạm tương tác, Nxb Đại học Sư phạm, đã đề cập đến hàng loạt các công nghệ dạy học tương tác. Đây là môt nguồn tài liệu vô cùng quý giá cho tác giả tham khảo trong quá trình nghiên cứu của mình. 
Tác giả Phạm Đình Vi (2010), trong Nghiên cứu đổi mới công tác đầu tư, quản lý, sử dụng ngân sách, trang thiết bị đào tạo trong nhà trường quân đội, Đề tài khoa học cấp Bộ, Hà Nội.
Hoặc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (2011), Phương tiện dạy học – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Giáo dục Việt Nam, đã đề cập một cách khá đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn của phát triển phương tiện dạy học.
Đặc biệt, đối với việc dạy học trong ngành Công An, tại Hội thảo “Nâng cao hiệu quả đầu tư và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong các trường CAND”, tác bài viết tại Hội thảo đã đề cập đến việc đầu tư phương tiện, thiết bị dạy học theo các loại: Phòng học lý thuyết, phòng học chuyên dùng, phòng học theo các chuyên ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực trong ngành Công an. 
Bài viết của tác giả Nguyễn Văn Ngọc “Nâng cao hiệu quả đầu tư và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong các trường CAND”(2010), đã chỉ rõ vài trò quan trọng của phương tiện thiết bị trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của các nhà trường Công An, Cảnh sát.
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
* Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận của phát triển PTKT dạy học hiện đại ở trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang; đánh giá thực trạng công tác phát triển PTKT dạy học hiện đạiở đây nhằm đề xuất một số biện pháp phát triển PTKT dạy học hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong hệ thống các trường Trung cấp Cảnh sát.
* Nhiệm vụ nghiên cứu 
Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu nêu trên đề tài có nhiệm vụ sau:
– Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển PTKT dạy học hiện đại ở trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang.
– Phân tích và đưa ra những đánh giá về thực trạng phát triển PTKTDH hiện đại ở trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang hiện nay;
– Đề xuất một số giải pháp phát triển PTKTDH hiện đại ở trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đáp ứng nhu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
4. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu
*  Khách thể nghiên cứu
Các hoạt động phát triển PTKT dạy học hiện đại của Ban Giám hiệu trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang. 
* Đối tượng nghiên cứu
Quá trình quản lý và phát triển PTKT dạy học hiện đại ở trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang.
* Phạm vi nghiên cứu 
Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn và biện pháp quản lý phát triển PTKT dạy học hiện đại trong mối quan hệ với các thành tố của quá trình dạy học, đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo ở trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang.
Nội dung quản lý phát triển phát triển PTKT dạy học về số lượng, cơ cấu chủng loại, chất lượng và sử dụng hiệu quả phương tiện đáp ứng mục tiêu dạy học đại học ở trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang và mục tiêu đổi mới giáo dục hiện nay.
Địa bàn nghiên cứu tạitrường Trung cấp Cảnh sát vũ trang thuộc Bộ Công An.
5. Giả thuyết khoa học
PTKTDH  học là một thành tố quan trọng của quá trình dạy học và nó có vai trò quan trọng, tác động mạnh mẽ tới chất lượng giáo dục, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đang diễn ra sôi nổi sẽ có sự tác động mạnh mẽ đến các thành tố của quá trình dạy học, đòi hỏi nhà quản lý giáo dục của trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang phải không ngừng phát triển PTKTDH hiện đại nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của người học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
* Phương pháp luận 
Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin, chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử được vận dụng để nhìn nhận, đánh giá và đúc rút những vấn đề có tính nguyên tắc, tính đặc thù trong hoạt động quản lý và phát triển PTKT dạy học tại các cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó, là các lý thuyết về khoa học quản lý, khoa học giáo dục và các quy định của ngành giáo dục, ngành công an về quản lý và phát triển PTKT dạy học được vận dụng để nhìn nhận vấn đề nghiên cứu trong thực tiễn một cách rõ ràng hơn.
* Phương pháp nghiên cứu
Để hoàn thành nội dung nghiên cứu, tác giả sử dụng 2 nhóm phương pháp nghiên cứu sau:
Nhóm các phương pháp nghiên cứu mang tính thực tiễn: 
+ Phương pháp quan sát: Thu thập các thông tin qua việc quan sát hoạt động của trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang.
+  Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp một số cán bộ quản lý, lãnh đạo của trường Trung cấp Cảnh sátvũ trang và qua hoạt động thực tiễn tại đây  trao đổi với cán bộ,GV và người học về quá trình học tập và phát  triển PTKT dạy học hiện đại ở đây.
+ Phương pháp tổng hợp, thống kê, so sánh: để làm rõ thực trạng phát triển PTKT dạy học hiện đại ở trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang. 
Nhóm các phương pháp nghiên cứu hỗ trợ, bổ trợ: 
Phương pháp thống kê toán học, xử lý số liệu bằng các phần mền chuyên dụng. 
7. Ý nghĩa của đề tài
Góp phần làm rõ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý và phát triển PTKT dạy học tại các cơ sở đào tạo của Bộ Công An; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này.
Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho công tác quản lý và phát triển PTKT dạy học tại các cơ sở đào tạo nói chung và các trường trung cấp của Bộ Công an nói riêng, cũng như tại các chương trình, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng liên quan đến công tác quản lý giáo dục. 
8. Cấu trúc của đề tài 
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung đề tài được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1. Cơ sở lý luận về phát triển PTKTDH hiện đại trong các trường trung cấp công an đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 
Chương 2. Thực trạng phát triển PTKTDH hiện đại ở trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang hiện nay
Chương 3. Yêu cầu và biện pháp phát triển PTKT DH hiện đại ở trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 
>>>Bạn có thể xem đầy đủ luận văn tại link
Liên hệ dịch vụ luận văn group
Dịch vụ Luận Văn Group

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *