Phát triển đội ngũ lao động có trình độ cao cho các cơ quan nhà nước ở tỉnh Sơn La

Rate this post
Lời cảm ơn
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đề tài chọn “Phát triển đội ngũ lao động có trình độ cao cho các cơ quan nhà nước ở tỉnh Sơn La” nhằm đưa ra những quan điểm, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trình độ cao trong các cơ quan nhà nước ở tỉnh Sơn La.
1.1. Về mặt lý luận
– Vai trò của lao động trình độ cao (cán bộ, công chức, viên chức) trong các CQNN và đối tượng nghiên cứu.
1.2. Về mặt thực tiễn
– Thực trạng chất lượng đội ngũ lao động trình độ cao trong các cơ quan nhà nước ở tỉnh Sơn La.
* Ưu điểm
* Nhược điểm
2. Tổng quan nghiên cứu các công trình của đề tài
Hệ thống lại các đề tài đã công bố liên quan đến đề tài nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước (nếu có). Nêu những vấn đề đã giải quyết được và những vấn đề còn phải tiếp tục nghiên cứu liên quan đến đề tài.
2.1. Công trình nghiên cứu trong nước
2.2. Công trình nghiên cứu ngoài nước
2.3. Bình luận của tác giả, học viên
Kết luận: Khẳng định đề tài nghiên cứu những vấn đề đã được giải quyết và những vấn đề còn phải tiếp tục nghiên cứu liên quan đến đề tài.
3. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục tiêu
3.2. Nhiệm vụ
– Hệ thống hóa những lý luận cơ bản và phát triển lao động trình độ cao trong cơ quan nhà nước.
– Khảo sát, phân tích thực trạng về đội ngũ lao động trình độ cao trong cơ quan nhà nước và rút ra những ưu nhược điểm.
– Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển đội ngũ lao động trình độ cao cho các CQNN của tỉnh. 
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề lý luận và thực tiễn về  phát triển đội ngũ lao động trình độ cao.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
– Về nội dung: Nghiên cứu thực trạng đội ngũ lao động trình độ cao trong cơ quan nhà nước và đề xuất giải pháp phát triển nâng cao trình độ đội ngũ lao động trong cơ quan nhà nước.
+ Về không gian: nghiên cứu LĐ trình độ cao tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
+ Về thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng đội ngũ lao động trình độ cao từ năm 2008-2012 trong các cơ quan nhà nước ở tỉnh Sơn La và đề xuất giải pháp đến năm 2020.
5. Phương pháp nghiên cứu 
5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 
5.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
Thu thập các cơ quan, các tài liệu, sách báo, internet… 
5.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 
Thông qua điều tra thực tế bằng bảng câu hỏi đánh giá về chính sách thu hút, các yếu tố tác động đến chính sách… qua các bước tiến hành:
Bước 1: Xác định mẫu điều tra (điều tra trực tiếp người lao động là cán bộ CNVC tong các cơ quan nhà nước địa bàn tỉnh).
Bước 2: Thiết kế tiêu chí điều tra (nêu những nội dung liên quan đến trình độ, chế độ chính sách người lao động được hưởng khi làm việc tại các cơ quan nhà nước).
Bước 3: Phát phiếu, thu phiếu (thời điểm phát phiếu, số phiếu phát ra; thời điểm thu phiếu, số phiếu thu về hợp lệ hay không hợp lệ).
Bước 4: Tổng hợp phiếu, xử lý và kết luận.
6. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài 
– Đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.
– Đối với CBCNVC của tỉnh Sơn La.
7. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung luận văn được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: 
 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ
TRÌNH ĐỘ CAO CHO CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
1.1. Cơ quan nhà nước và đặc điểm đội ngũ lao động
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại cơ quan nhà nước
1.1.2. Khái niệm và đặc điểm đội ngũ lao động
1.1.3. Vai trò của đội ngũ lao động trong các cơ quan nhà nước 
1.2. Nội hàm phát triển đội ngũ lao động có trình độ cao cho các cơ quan nhà nước
1.2.1. Quan niệm về lao động trình độ cao trong các cơ quan nhà nước
1.2.2. Sự cần thiết phát triển lao động trình độ cao trong cơ quan nhà nước
1.2.3. Nội dung phát triển lao động trình độ cao trong cơ quan nhà nước
– Trách nhiệm phát triển;
– Các chính sách phát triển; 
– Thực hiện chính sách phát triển.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ lao động trong các cơ quan nhà nước 
1.4. Kinh nghiệm phát triển đội ngũ lao động trình độ cao trong khu vực công của một số quốc gia và một số thành phố trong nước 
1.4.1. Kinh nghiệm từ nước ngoài 
1.4.2. Kinh nghiệm trong nước 
Chương 2: 
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG
TRÌNH ĐỘ CAO CHO CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TỈNH SƠN LA
2.1. Điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Sơn La ảnh hưởng tới thu hút lao động trình độ cao 
2.2. Tình hình đội ngũ lao động trình độ cao trong các cơ quan nhà nước ở tỉnh Sơn La và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ lao động trình độ cao
2.2.1. Đặc điểm tình hình đội ngũ lao động trình độ cao trong các cơ quan nhà nước ở tỉnh Sơn La
2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ lao động trình độ cao cho các cơ quan nhà nước ở tỉnh Sơn La
2.3. Kết quả phân tích thực trạng về phát triển đội ngũ lao động trình độ cao cho các cơ quan nhà nước ở tỉnh Sơn La
2.3.1. Trách nhiệm phát triển…
2.3.2. Các chính sách phát triển…
2.3.3. Tình hình thực hiện các chính sách phát triển…
2.3. Đánh giá chung về thực trạng
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Ưu điểm và nguyên nhân
2.3.3. Hạn chế và nguyên nhân
Chương 3: 
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ 
LAO ĐỘNG TRÌNH ĐỘ CAO CHO CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH SƠN LA TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Sơn La
3.2. Nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao vào các cơ quan nhà nước của tỉnh và quân điểm giải quyết vấn đề trong thời gian tới 
3.2.1. Nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao vào các cơ quan nhà nước của tỉnh trong thời gian tới.
– Dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút NNL trình độ cao của tỉnh Sơn La.
– Nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao của tỉnh Sơn La.
– Nhu cầu NNL trình độ cao trong các cơ quan nhà nước của tỉnh Sơn La.
3.2.2. Phương hướng phát triển đội ngũ lao động và lao động trình độ cao cho các cơ quan nhà nước của tỉnh Sơn La
3.2.3. Quan điểm giải quyết vấn đề
3.3. Giải pháp cơ bản nhằm phát triển đội ngũ lao động trình độ cao cho các cơ quan nhà nước ở tỉnh Sơn La
3.3.1. Nhóm giải pháp về chế độ đãi ngộ, thu hút
3.3.2. Nhóm giải pháp về xây dựng môi trường và điều kiện làm việc 
…….
KẾT LUẬN
1. Những nội dung nghiên cứu đã thực hiện
2. Những hạn chế trong nghiên cứu chưa được giải quyết
Tài liệu tham khảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *