Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An

5/5 - (1 bình chọn)
Đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng: Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA          Trang
LỜI CAM ĐOAN i
MỤC LỤC ………………………………………………………………………………………………ii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT v
DANH MỤC  CÁC BẢNG vi
DANH MỤC SƠ ĐỒ vii
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 6
1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 6
1.1.1.Tài chính doanh nghiệp và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp 6
1.1.2.Ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp 7
1.2.CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 9
1.2.1.Hệ thống báo cáo tài chính 9
1.2.2.Các tài liệu liên quan khác 10
1.3.PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 11
1.3.1.Phương pháp so sánh 11
1.3.2.Phương pháp loại trừ 12
1.3.3.Phương pháp liên hệ cân đối 13
1.3.4.Các phương pháp phân tích khác 13
1.4.NỘI DUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 15
1.4.1.Phân tích cấu trúc tài chính 16
1.4.1.1.Phân tích cơ cấu tài sản 17
1.4.1.2.Phân tích cơ cấu nguồn vốn 17
1.4.2.Phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh 18
1.4.2.1. Phân tích tình hình bảo đảm vốn theo quan điểm luân chuyển vốn 18
1.4.2.2. Phân tích tình hình bảo đảm vốn theo tính ổn định của nguồn tài trợ 19
1.4.3.Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 22
1.4.3.1.Phân tích tình hình công nợ của doanh nghiệp 22
1.4.3.2.Phân tích khả năng thanh toán 25
1.4.4.Phân tích hiệu quả kinh doanh 28
1.4.4.1.Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản 28
1.4.4.2.Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn 30
1.4.4.3.Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí 32
1.5.TỔ CHỨC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 34
1.5.1.Công tác chuẩn bị 34
1.5.2.Tiến hành phân tích 35
1.5.3.Kết thúc phân tích 36
Kết luận chương 1 ……………………………………………………………….38
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH AN 39
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH AN 39
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An 39
2.1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh 40
2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và phân cấp quản lý tài chính 41
2.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán 44
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 44
2.1.4.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty 46
2.1.4.3. Các chính sách kế toán 47
2.2.PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH AN 48
2.2.1. Cơ sở dữ liệu phân tích 48
2.2.2. Phương pháp phân tích 49
2.2.3. Nội dung phân tích báo cáo tài chính của công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An 49
2.2.3.1. Phân tích cấu trúc tài chính 49
2.2.3.2. Phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh 55
2.2.3.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 58
2.2.3.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh 64
2.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH AN 77
2.3.1. Ưu điểm 77
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 79
Kết luận chương 2 ……………………………………………………..…..……81
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH AN 82
3.1. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 82
3.1.1. Xây dựng cấu trúc tài chính phù hợp 82
3.1.2. Tăng cường kiểm soát chi phí 85
3.1.3. Mở rộng thị trường kinh doanh, tiêu thụ 88
3.1.4. Các giải pháp khác 89
3.2. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 95
3.2.1. Về phía Nhà nước và cơ quan chức năng 95
3.2.2. Về phía công ty 95
Kết luận chương 3 …………………………………………………………..…..98
KẾT LUẬN 99
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT
Viết tắt Tiếng Anh Tiếng việt
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
BCTC Báo cáo tài chính
DN Doanh nghiệp 
BC Báo cáo
CĐKT Cân đối kế toán
KQHĐKD Kết quả hoạt động kinh doanh
LCTT Lưu chuyển tiền tệ
ĐKKD Đăng ký kinh doanh
TSCĐ Tài sản cố định
VCSH Vốn chủ sở hữu
CSH Chủ sở hữu
ROA Retum on Asset Sức sinh lợi của tài sản
ROE Retum on Equity Sức sinh lợi của vốn chủ sở hữu
ROI Retum on Invest Sức sinh lợi của vốn đầu tư
ROS Retum on Sales Sức sinh lợi của doanh thu thuần
DANH MỤC  CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Bảng phân tích cơ cấu tài sản 50
Bảng 2.2 : Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn 51
Bảng 2.3: Bảng phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh 57
Báng 2.4: Bảng phân tích tình hình các khoản phải thu, nợ phải trả 59
Bảng 2.5: Bảng phân tích một số chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An 61
Bảng 2.6: Bảng phân tích một số chỉ tiêu đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động của công ty TNHH Xây dựng và thương mại Thịnh An 64
Bảng 2.7: Bảng phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An 66
Bảng 2.8: Bảng phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An 69
Bảng 2.9: Bảng phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An 71
Bảng 2.10: Bảng phân tích một sổ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An 73
Bảng 2.11: Bảng phân tích sức sinh lời của vốn chủ sở hữu theo mô hình Dupont 74
Bảng 2.12: Bảng phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An 76
DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1. Mô hình phân tích tài chính Dupont 14
Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An 42
Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 46
Sơ đồ 2.3: Hình thức kế toán áp dụng tại công ty 47
Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn thạc sĩ, bạn bận công việc không thể tự mình hoàn thiện đề tài cho mình được, bạn cần tìm người có kinh nghiệm, chuyên môn hỗ trợ thì có thể liên hệ với Luận Văn Group nhé. Chúng tôi nhận báo giá viết thuê luận văn thạc sĩ cạnh tranh nhất thị trường với cam kết chất lượng.
LỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp giúp các nhà quản lý nắm rõ tình hình tài chính, xu hướng hoạt động… của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, có nhiều đối tượng khác cũng quan tâm đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp với các mục đích khác nhau. Qua việc phân tích báo cáo tài chính, các đối tượng này sẽ thấy được tình hình tài chính của doanh nghiệp sau mỗi chu kỳ kinh doanh, từ đó có thể rút ra được những quyết định đúng đắn liên quan đến doanh nghiệp và tạo điều kiện nâng cao khả năng tài chính cuả doanh nghiệp. Việc phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp cho doanh nghiệp hoạch định chiến lược phát triển lâu dài, đề ra các giải pháp nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính, khẳng định, tạo niềm tin cho những người sử dụng thông tin nhằm thu hút đầu tư, cũng như khẳng định thương hiệu trên thị trường và đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong tương lai của doanh nghiệp. Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An là một trong những đơn vị mạnh về lĩnh vực xây dựng với quy mô hoạt động rộng lớn. Báo cáo tài chính của công ty Thịnh An cũng trở thành mối quan tâm của rất nhiều đối tượng. Phân tích báo cáo tài chính của công ty Thịnh An giúp các nhà quản trị công ty có được quyết định kinh doanh phù hợp, nhằm nâng cao năng lực tài chính của công ty là điều cần thiết. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, em đã chọn đề tài: “Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An” để làm đề tài nghiện cứu cho luận văn thạc sỹ của mình. 
2. Tổng quan nghiên cứu về phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp:
Đề tài nghiên cứu phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp là một đề tài không mới, đã rất quen thuộc và có rất nhiều các công trình nghiên cứu như:
Luận văn thạc sỹ: “Phân tích báo cáo  tài chính tại công ty cổ phần sông Đà 9” (2010) của tác giả Thái Thị Bé.
Luận văn thạc sỹ “ Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH tư vấn xây dựng Đông Dương”  (2011) của tác giả Trương Thị Như Ý.
Luận văn thạc sỹ “Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk” (2012) của tác giả Lê Thu Hòa.
Luận văn thạc sỹ “Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Thành Vinh”  (2013) của tác giả Tường Thị Mai Hương. 
Luận văn thạc sỹ “Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi”  (2013) của tác giả Nguyễn Thành Tuấn. 
Qua việc tìm hiểu và tham khảo một số luận văn nói trên, em nhận thấy các luận văn này có cùng lĩnh vực nghiên cứu là phân tích báo cáo tài chính tại doanh nghiệp. Các luận văn trên đều đã nghiên cứu về tài liệu phân tích, phương pháp phân tích và đi vào nghiên cứu nội dung phân tích báo cáo tài chính, các nội dung phân tích có sự khác nhau do nhu cầu sử dụng thông tin của các nhà phân tích cũng như các đối tượng quan tâm khác. Trên cơ sở đó, các tác giả đi nghiên cứu báo cáo tài chính tại một doanh nghiệp cụ thể.
Qua nghiên cứu thực trạng phân tích, các luận văn nêu trên có những phát hiện, kết luận về những tồn tại mà doanh nghiệp đang gặp phải để từ đó đề xuất ra những giải pháp hoàn thiện và nâng cao năng lực tài chính tại doanh nghiệp đó, cũng như đề ra những gợi ý về điều kiện đề ra những giải pháp để các nhà quản lý doanh nghiệp có thêm những cái nhìn mới trong những quyết định kinh doanh của họ. Các luận văn trên đều đã đạt được mục tiêu mà đề tài nghiên cứu đề ra. Tuy nhiên, những nghiên cứu, phát hiện hay những giải pháp đề xuất chỉ mang tính cục bộ, chi tiết cho từng đối tượng cụ thể là một doanh nghiệp mà luận văn nghiên cứu. Một số các giải pháp vĩ mô đề xuất hướng tới sự lãnh đạo và quyết định của Chính phủ cũng chỉ mang tính thời kỳ, giai đoạn.
 Với đề tài nghiên cứu là “ Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An”, em cũng chỉ đang nghiên cứu thực trạng phân tích tại một doanh nghiệp cụ thể là công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An, đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích áp dụng cho thực trạng của công ty trong giai đoạn kinh doanh và thực trạng thị trường kinh tế hiện nay. Mặc dù vậy, qua tìm hiểu và nghiên cứu em được biết chưa có công trình nào viết về Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An đối với số liệu báo cáo tài chính từ năm 2013 đến năm 2015. Chính vì vậy, em đã quyết định thực hiện đề tài nghiên cứu này với mong muốn thể hiện những kiến thức về cơ sở lý luận của phân tích tài chính thông qua việc nghiên cứu về báo cáo tài chính tại công ty cũng như hy vọng đóng góp một số giải pháp giúp công ty nâng cao năng lực tài chính.
3. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu:
3.1. Mục tiêu chung
Trên cơ sở tính toán, phân tích các chỉ tiêu và trình bày một cách toàn diện về tình hình tài sản, nợ công, nguồn vốn, tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An thông qua hệ thống báo cáo tài chính. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá chung về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và những hạn chế còn tồn tại của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An. Từ đó, đề tài đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của công ty làm cơ sở trợ giúp cho nhà quản trị trong doanh nghiệp.
3.2. Mục tiêu cụ thể
– Hệ thống hóa lý luận về phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.
– Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An, nhằm tìm ra những điểm mạnh cũng như các hạn chế còn tồn tại của công ty.
– Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính tại Công ty trong thời gian tới.
4. Câu hỏi nghiên cứu:
Với mục tiêu nghiên cứu như trên, luận văn tập trung trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu sau:
– Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp? Các phương pháp phân tích? Các nội dung phân tích? Các nhân tố ảnh hưởng? Tổ chức phân tích như  thế nào?
– Tình hình tài chính tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An từ năm 2013 đến năm 2015 như thế nào thông qua việc phân tích báo cáo tài chính? 
– Để nâng cao năng lực tài chính tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An cần những giải pháp gì?
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:
5.1. Đối tượng nghiên cứu:
Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An chủ yếu thông qua 2 báo cáo tài chính trong hệ thống báo cáo tài chính của công ty, là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và bảng cân đối kế toán. Ngoài ra còn dựa vào các chính sách tài chính của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An.
5.2. Phạm vi nghiên cứu:
– Về không gian: Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An.
– Về thời gian: Luận văn phân tích báo cáo tài chính của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An từ năm 2013 đến năm 2015.
6. Phương pháp nghiên cứu đề tài:
– Phương pháp thu thập thông tin:  Thu thập thông tin thứ cấp là các Báo cáo tài chính của công ty và lý thuyết về phân tích tài chính doanh nghiệp trên sách báo và internet, tạp chí và phương hướng hoạt động của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An.
– Phương pháp xử lý thông tin: Từ những thông tin đã thu thập được thì phương pháp này giúp chọn lọc thông tin chính xác. Phân loại thông tin cho phù hợp với từng hoàn cảnh, xử lý thông tin qua phần mềm excel là chủ yếu.
– Phương pháp phân tích thông tin: Thông tin đã qua xử lý sẽ được dùng làm phân tích nhằm đánh giá thông tin và sau đó đưa ra kết luận. Thông thường dùng các phương pháp sau để phân tích thông tin:
+ Phương pháp thống kê mô tả: Nhằm mô tả thông tin một cách chính xác dựa vào các số liệu được thu thập và thông qua xử lý.
+ Phương pháp phân tích chỉ số: Phương pháp truyền thống được áp dụng phổ biến trong phân tích tài chính là phương pháp tỷ số. Đây là phương pháp  trong đó các chỉ số được sử dụng để phân tích, đánh giá. Đó là các tỷ số đơn được thiết lập bởi chỉ tiêu này so với chỉ tiêu khác. 
+ Phương pháp so sánh: là phương pháp được sử dụng phổ biến trong phân tích tài chính doanh nghiệp. Để áp dụng được phương pháp so sánh thì phải đảm bảo điều kiện là các chỉ tiêu được sử dụng đồng nhất.Trong thực tế thường điều kiện có thể so sánh được giữa các chỉ tiêu kinh tế cần được quan tâm cả về không gian lẫn thời gian.
– Phương pháp chi tiết chỉ tiêu tài chính 
       Phương pháp này dựa trên cơ sở các chỉ tiêu phân tích đều có thể chi tiết theo nhiều thứ khác nhau. Từ đó ta phân tích những mặt, những bộ phận sau đó tổng hợp để đưa ra bản chất của đối tượng nghiên cứu. Ta có thể chi tiết các chỉ tiêu phân tích theo ba hướng như: Chi tiết theo nội dung của các chỉ tiêu, chi tiết theo thời gian, chi tiết theo địa chỉ.
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu:
7.1. Ý nghĩa khoa học:
Qua đề tài nghiên cứu này, em đã thu thập, tổng hợp và trình bày chi tiết về cơ sở lý luận cho việc phân tích báo cáo tài chính của một doanh nghiệp nói chung. Từ đó luận văn nghiên cứu đưa đến cho người đọc thấy được cái nhìn toàn diện và khái quát về việc tổ chức, thực hiện và phân tích báo cáo tài chính giúp đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
7.2. Ý nghĩa thực tiễn:
Với đề tài nghiên cứu là phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An, giá trị ứng dụng của luận văn được áp dụng cụ thể vào thực tiễn của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An.
Việc nghiên cứu và mô tả phân tích dữ liệu, thông tin tài chính kế toán của công ty trở thành cơ sở đánh giá tình hình tài chính của công ty trong 3 năm từ năm 2013 đến năm 2015.
Qua đó, luận văn nêu ra các vấn đề bất cập còn tồn tại trong tình hình tài chính của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An.
Từ việc đánh giá trên, em đưa ra một số giải pháp giúp nâng cao tình hình tài chính và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An.
8. Kết cấu của đề tài:
Ngoài những phần mở đầu, kết luận chung, những danh mục, tài liệu và phụ lục đi kèm, luận văn gồm 3 chương sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.
Chương 2: Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An.
Chương 3: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An.
Liên hệ dịch vụ viết bài:
Dịch vụ Luận Văn Group

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *