NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT KHUNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ DO TỈNH QUẢNG NGÃI QUẢN LÝ

Rate this post

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN  THẠC SỸ KHOA HỌC KỸ THUẬT: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT KHUNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ DO TỈNH QUẢNG NGÃI QUẢN LÝ

Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

4. Sự cần thiết và lý do chọn đề tài:
– Để hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, ngoài việc tập trung đầu tư, kêu gọi các nguồn vốn trong và ngoài nước, công tác quản lý chất lượng dự án một cách hiệu quả cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần đảm bảo công trình đạt tiến độ, chất lượng, tiết kiệm chi phí đầu tư, nâng cao năng lực vận tải và khai thác an toàn, thông suốt.
– Trong những năm vừa qua, trên địa bàn tỉnh nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đã được đầu tư xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng như: Dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 24, Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, Đường bờ Nam sông Trà Khúc…. Các công trình xây dựng sau khi đưa vào sử dụng đã phần nào đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, chất lượng công trình cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu, tuy nhiên cũng có không ít dự án vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế như: dự án sau khi đưa vào khai thác sử dụng nhưng không phát huy hết mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư không phù hợp với mục đích sử dụng, có dự án quy mô quá lớn so với nhu cầu sử dụng, có dự án quy mô không đáp ứng nhu cầu sử dụng, không kết nối với hạ tầng giao thông trong khu vực, những dự án vừa mới đưa vào sử dụng đã xuất hiện những hư hỏng ….. gây lãng phí trong công tác đầu tư xây dựng, tạo dư luận không tốt trong xã hội, không phát huy được hiệu quả đầu tư của dự án.
– Những tồn tại, hạn chế này do nhiều nguyên nhân khác nhau, có cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan và có thể xảy ra trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, giai đoạn thực hiện dự án và giai đoạn quản lý khai thác và bảo trì.
– Xuất phát từ thực tế đó, để nâng cao chất lượng các dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, cần phải nghiên cứu, đánh giá được thực trạng chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình, đồng thời đưa ra một số giải pháp quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ do tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn thạc sĩ, bạn bận công việc không thể hoàn thiện được đề tài được thì có thể liên hệ Luận Văn Group để được hỗ trợ. Chúng tôi nhận viết thuê luận văn thạc sĩ tất cả các chuyên ngành với cam kết chất lượng tốt nhất với chi phí phải chăng.

5. Đối tượng nghiên cứu:
Chất lượng các dự án xây dựng công trình giao thông.
6. Phạm vi nghiên cứu:
Nghiên cứu, đánh giá chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ do tỉnh Quảng Ngãi quản lý, cụ thể:
– Các vấn đề liên quan đến chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, hiệu quả đầu tư dự án như: các chủ thể tham gia thực hiện dự án, các yếu tố tác động đến dự án.
– Nghiên cứu, đánh giá thực trạng chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình giao thông, hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ.
– Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng các dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ.
7. Mục tiêu nghiên cứu:
a. Mục tiêu tổng quát:
Đề xuất khung giải pháp quản lý chất lượng các dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ do tỉnh Quảng Ngãi quản lý.
b. Mục tiêu cụ thể:
– Nghiên cứu, làm rõ các vấn đề liên quan đến dự án xây dựng công trình giao thông và làm rõ các khái niệm.
– Khái quát tình hình công tác quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ ở tỉnh Quảng Ngãi, trong nước và thế giới.
– Cơ sở đề xuất các giải pháp.
– Đề xuất các giải pháp.
– Lấy ví dụ minh họa cho kết quả nghiên cứu.
8. Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp tổng hợp phân tích lý thuyết và thực tế.
9. Dự kiến nội dung của luận văn:
Mở đầu
– Lý do chọn đề tài (Sự cần thiết phải nghiên cứu).
– Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
+ Mục đích nghiên cứu.
+ Đối tượng nghiên cứu.
+ Phạm vi nghiên cứu.
– Phương pháp nghiên cứu.
– Bố cục luận văn:
Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu
1.1. Đặt vấn đề, các khái niệm, định nghĩa,…
1.2. Khái quá các văn bản liên quan đến quản lý chất lượng công trình giao thông.
* Nhận xét.
Chương 2: Đề xuất khung giải pháp quản lý chất lượng các dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ do tỉnh Quảng Ngãi quản lý
2.1. Cơ sở đề xuất.
2.1.1. Phân tích dòng đời và mục tiêu trong từng giai đoạn của dự án.
2.1.2. Các văn bản pháp lý.
2.1.3. Tổng hợp các vấn đề liên quan đến thực trạng công tác quản lý chất lượng các dự án xây dựng công trình giao thông.
2.1.4. Cơ sở lý thuyết.
2.1.5. Kinh nghiệm thực tế công tác quản lý chất lượng các dự án xây dựng công trình giao thông trong tỉnh, trong nước và quốc tế.
2.2. Đề xuất khung giải pháp.
2.2.1. Nhóm giải pháp trong giai đoạn chuẩn bị dự án.
2.2.2. Nhóm giải pháp trong giai đoạn thực hiện dự án.
2.2.3. Nhóm giải pháp trong giai đoạn quản lý khai thác và bảo trì.
2.2.4. Nhóm giải pháp về thể chế, chính sách.
* Nhận xét.
Chương 3: Ví dụ minh họa.
3.1. Giới thiệu dự án nghiên cứu.
3.2. Những nhận xét, đánh giá.
3.3. Nghiên cứu thay đổi giải pháp quản lý chất lượng của dự án.
* Nhận xét.
* Kết luận và kiến nghị
– Kết luận
– Kiến nghị
10. Tài liệu tham khảo:
– Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
– Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 về Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
– Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
– Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
– Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
– Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xâydựng;
– Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
– Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;
– Quyết định số 3173/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải;
– Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước và quốc tế.
11. Dự kiến kế hoạch thực hiện
– Từ 20/8 – 30/9/2017: Cán bộ hướng dẫn và khoa thông qua đề cương nghiên cứu của học viên. Nhận quyết định phân công đề tài.
– Từ 01/10 – 30/11/2017: Hoàn thành chương 1.
– Từ 30/11 – 01/02/2018: Hoàn thành chương 2.
– Từ 01/02 – 01/4/2018: Hoàn thành chương 3.
– Từ 1/4- 1/5/2018: Nộp bản thảo có chữ ký của cán bộ hướng dẫn. Tổ chức báo cáo luận văn tại khoa. Hoàn chỉnh, đóng tập và nộp bài về khoa.
– Từ 1/5- 1/6/2018: Tổ chức bảo vệ luận văn.

Liên hệ dịch vụ viết bài:

Dịch vụ viết thuê Assignment

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *