Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán tai Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Rate this post
Đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán tai Bệnh viện Nội tiết Trung ương
Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn này, ngoài sự cố gắng của bản thân, tôi còn nhận được sự giúp đỡ quý báu của Ban giám hiệu, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, các thầy, cô giáo trường Đại học Công nghệ Giao Thông Vận Tải, đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm luận văn tốt nghiệp.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Lê Công Hoa, Giảng viên Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân- người hướng dẫn khoa học đã rất nhiệt tình và trách nhiệm để tôi hoàn thành được luận văn.
Tôi cũng xin cảm ơn Lãnh đạo Bệnh viện Nội tiết Trung ương,các bạn bè đồng nghiệp và gia đình đã tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian tôi tìm hiểu tình hình thực tế và cung cấp tài liệu, số liệu để tôi hoàn thành luận văn.
Do hạn chế về mặt thời gian nên trong quá trình nghiên cứu luận văn có thể còn nhiều thiếu sót. Tôi mong được sự góp ý và chỉ bảo của các thầy, các cô và các bạn đồng nghiệp.
Xin chân thành cảm ơn!
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan, Luận văn Thạc sỹ: “Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán tai Bệnh viện Nội tiết Trung ương”là công trình nghiên cứu của riêng tôi, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Lê Công Hoa, Giảng viên Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.
Các thông tin, số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ một công trình nghiên cứu nào trước đây.
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ii
LỜI CAM ĐOAN iii
DANH MỤC QUY ƯỚC CHỮ VIẾT TẮT x
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Tổng quan nghiên cứu 2
3. Mục tiêuvà nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 3
3.1. Mục tiêu nghiên cứu 3
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
4. Phương pháp nghiên cứu 4
4.1.Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 4
4.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 4
4.3. Phương pháp xử lý, phân tích dữ liệu 4
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
5.1.Đối tượng nghiên cứu 5
5.2. Phạm vi nghiên cứu 5
6. Nội dung nghiên cứu 5
CHƯƠNG 1: 6
CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNGĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TRONG CÁC BỆNH VIỆN 6
1.1. Kế toán và các đặc điểm cơ bản của nghề kế toán 6
1.1.1. Khái niệm về kế toán 6
1.1.2. Các đặc điểm cơ bản của nghề kế toán 7
1.2. Đội ngũ kế toán và chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán 9
1.2.1. Khái niệm về đội ngũ kế toán và chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán 9
1.2.1.1. Khái niệm đội ngũ kế toán 9
1.2.1.2. Chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán 10
1.2.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán 11
1.2.2.1. Khái quát về việc đánh giá chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán 11
1.2.2.2. Tiêu chí về phẩm chất, thái độ 13
1.2.2.3. Tiêu chí về kỹ năng 14
1.2.2.4. Tiêu chí về kiến thức 15
1.2.2.5. Nhóm tiêu chí về sức khoẻ, tuổi tác 16
1.2.2.6. Nhóm tiêu chí về kết quả hoạt động 16
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán trong Bệnh viện 16
1.3.1. Các yếu tố bên ngoài Bệnh viện 16
1.3.2. Các yếu tố bên trong Bệnh viện 17
1.4. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ kế toán tại một số bệnh viện tiêu biểuvà bài học cho Bệnh viện Nội tiết Trung ương 18
1.4.1. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ kế toán tại một số bệnh viện tiêu biểu 18
1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho Bệnh viện Nội tiết Trung ương 20
CHƯƠNG 2: 22
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊNKẾ TOÁN TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG 22
2.1. Một số đặc điểm của Bệnh viện Nội tiết Trung ương ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ kế toán 22
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 22
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 23
2.1.3. Cơ cấu tổ chức đội ngũ cán bộ, viên chức Bệnh viện 25
2.1.4. Kết quả hoạt động từ năm 2013-2017 27
2.1.4.1. Kết quả hoạt động chuyên môn 27
2.1.4.2. Kết quả hoạt động tài chính 28
2.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ nhân viên kế toántại Bệnh viện Nội tiết Trung ương 31
2.2.1. Tình hình chung về nhân sự của Bệnh viện và chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán Bệnh viện Nội tiết trung ương 31
2.2.2. Thực trạng về phẩm chất thái độ 34
2.2.3. Thực trạng về kiến thức 36
2.2.4. Thực trạng về kỹ năng 39
2.2.5. Thực trạng về sức khỏe, tuổi tác 40
2.2.6. Thực trạng kết quả công việc 43
2.3. Đánh giá chung về chất lượng đội ngũ kế toán tại Bệnh viện nội tiết Trung ương 44
2.3.1. Ưu điểm 44
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân hạn chế 45
CHƯƠNG 3: 48
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT 48
TRUNG ƯƠNG 48
3.1. Mục tiêu phát triển và định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương 48
3.1.1. Mục tiêu phát triển 48
3.1.2. Định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán tại Bệnh viên Nội tiết Trung ương 49
3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương 50
3.2.1. Nhóm giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên kế toán 50
3.2.2. Coi trọng công tác tuyển dụng 53
3.2.3. Hoàn thiện chính sách tiền lương, khen thưởng và động viên 59
3.2.4. Cải thiện môi trường làm việc 61
3.2.5. Đề cao vai trò của các cán bộ quản lý cấp cao của Bệnh viện Nội tiết TW 63
3.2.6. Thực hiện đánh giá dựa trên khung năng lực và yêu cầu vị trí việc làm 64
3.3. Một số kiến nghị với Bộ Y tế 65
KẾT LUẬN 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO x
PHỤ LỤC 1: BẢNG HỎI KHẢO SÁT CÁC CÁN BỘ xi
NHÂN VIÊN BỆNH VIỆN NỘI TIẾN TW VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ KẾ TOÁN CỦA BỆNH VIÊN xi
DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động chuyên môn giai đoạn 2013 – 2017 27
Bảng 2.2: Tổng hợp nguồn thu của bệnh viện giai đoạn 2013- 2017 29
Bảng 2.3: Kết quả hoạt động tài chính của bệnh viện giai đoạn 2013 – 2017 30
Bảng 2.4: Tình hình nhân sự bệnh viện giai đoạn 2013 – 2017 32
Bảng 2.5: So sánh kiến thức của đội ngũ kế toán so với toàn bệnh viện 32
Bảng 2.6: Tổng hợp kết quả khảo sát về phẩm chất thái độ với công việc của đội ngũ kế toán bệnh viện Nội tiết TW 34
Bảng 2.7: Tổng hợp kết quả khảo sát về phẩm chất thái độ cá nhân của nhân viên kế toán 35
Bảng 2.8: Thực trạng về kiến thức của đội ngũ kế toán giai đoạn 2013 – 2017 37
Bảng 2.9: Tổng hợp kết quả khảo sát về kiến thức của đội ngũ viên kế toán 38
Bảng 2.10: Tổng hợp kết quả khảo sát về kỹ năng của đội ngũ viên kế toán 39
Bảng 2.11: Cơ cấu tuổi và giới tính của đội ngũ viên kế toán 41
Bảng 2.12: Cơ cấu sức khỏe của đội ngũ viên kế toán 42
Bảng 3.1: Đề xuất các khoá đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ kế toán 51
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1. Mô hình ASK đánh giá năng lực của nhân viên kế toán 12
Hình 1.2. Mẫu thiết kế mô hình ASK đánh giá năng lực của nhân viên kế toán 12
Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức bệnh viện Nội tiết Trung ương 25
Hình 2.2: Phẩm chất – thái độ với công việc của đội ngũ kế toán 35
Hình 2.3: Phẩm chất – thái độ cá nhân của đội ngũ kế toán 36
Hình 2.4: Kiến thức của đội ngũ kế toán 38
Hình 2.5: Kỹ năng của đội ngũ kế toán 40
Hình 2.6: Độ tuổi bình quân của đội ngũ kế toán 41
Hình 2.7: Sức khỏe bình quân của đội ngũ kế toán 42
Hình 3.1: Quá trình tuyển mộ nguồn nhân lực kế toán 54
Hình 3.2. Quy trình tuyển chọn nhân lực kế toán 56
Hình 3.3: Minh họa một văn phòng làm việc đẹp sẽ kích thích khả năng sáng tạo của đội ngũ kế toán 62
DANH MỤC QUY ƯỚC CHỮ VIẾT TẮT
TW Trung ương
BV Bệnh viện
ĐN Đội ngũ
BYT Bộ y tế
BHYT Bảo hiểm y tế
KT Kế toán
Nếu bạn đang trong quá trình viết bài, bạn bận công việc không thể hoàn thiện đề tài cho mình được thì có thể liên hệ Luận Văn Group để được hỗ trợ. Chúng tôi nhận viết thuê luận văn thạc sĩ với giá cạnh tranh nhất thị trường với nhiều cam kết đảm bảo cho khách hàng.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ở bất kỳ quốc gia nào, con người vẫn luôn là vốn quý giá nhất của xã hội, là nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia.Vì vậy muốn có một xã hội phát triển, đòi hỏi chúng ta phải phát triển nguồn nhân lực, trong đó có việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Do đó hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe cho con người là hoạt động rất quan trọng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương về kết quả nghiên cứu 30 năm đổi mới hệ thống y tế Việt Nam: “Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã tiến được một bước dài để hướng tới việc phục vụ nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt”.
Trước năm 1989, Nhà nước đã cung cấp gần như toàn bộ nguồn tài chính cho các hoạt động của các cơ sở y tế công lập. Tuy nhiên, trước những khó khăn về kinh tế, nguồn kinh phí ngân sách quá eo hẹp, Đảng và Nhà nướcđã ban hành nhiều chủ trương, chính sách mới đối với hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, tạo hành lang pháp lý cho các đơn vị sự nghiệp phát huy quyền tự chủ để phát triển đơn vị và giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước.Ngày 25/04/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2006/NĐ – CP Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Tự chủ tài chính là xu thế tất yếu của xã hội phát triển và các đơn vị sự nghiệp công lập có thu buộc phải thích nghi. Trong môi trường mới này, các đơn vị sự nghiệp công lập có thu sẽ có nhiều cơ hội để tự khẳng định mình, nhưng cũng phải chịu không ít áp lực làm thế nào để quản lý tốt kinh tế tài chính của đơn vị mình.
Bệnh viện Nội tiết Trung ương đươc thành lập từ năm 1969. Trải qua gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, hiện nay Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã trở thành bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về nội tiết và rối loạn chuyển hóa. Đây là tuyến cuối cùng của chuyên khoa nội tiết tiếp nhận, khám và điều trị cho bệnh nhân không chỉ tại Hà Nội mà còn từ các tỉnh phía Bắc và cả nước chuyển đến.
Năm 2007, Bệnh viện được Bộ Y tế giao thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ – CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương đang hoạt động khám chữa bệnh tại hai cơ sở là: Cơ sở Thái Thịnh hoạt động từ năm 1969, Cơ sở Tứ Hiệp với quy mô nhà khám 5 tầng và khu điều trị 9 tầng đưa vào hoạt động từ năm 2012. Cùng với sự phát triển về quy mô và sự phát triển về y học của Bệnh viện, Phòng Tài chính kế toán luôn đảm nhiệm công tác quản lý tài chính của toàn Bệnh viện tại hai cơ sởkhám chữa bệnh này. Do vậy, công việc của nhân viên trong phòng ngày càng nhiều, đòi hỏi các nhân viên phải nỗ lực rất nhiều và tính chính xác rất cao. Đi đôi với yêu cầu trên thì đòi hỏi cao hơn vể chất lượng làm việc và ý thức làm việc.
Trong những năm gần đây, số thu dịch vụ y tế quá lớn, các khoản thu thuốc, máu, dịch truyền và các dịch vụ kỹ thuật lên đến hàng nghìn danh mục. Do thiếu kiểm soát, nên đã có những dịch vụ, thuốc áp sai giá không phát hiện kịp thời đã gây thiệt hại cho Bệnh viện đến hàng trăm triệu đồng. Việc quản lý thu chi chính xác sẽ giúp Ban Giám đốc kịp thời đưa ra các biện pháp quản lý về tài chính để đảm bảo cân bằng thu chi trong Bệnh viện.
Trước tình hình trên, để đảm bảo tốt việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, việc chấn chỉnh thái độ làm việc, nâng cao chất lượngđội ngũ nhân viên tài chính kế toán là vô cùng cần thiết và quan trọng.Chính vì lý do trên tôi chọn đề tài “Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương” làm luận văn Thạc sỹ với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên kế toán nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.
2. Tổng quan nghiên cứu
Cho tới nay đã có các nghiên cứu có liên quan tới chủ đề này, chẳng hạn:
– Tác giả Phùng Rân (2008) với bài “Chất lượng nguồn nhân lực, bài toán tổng hợp cần có lời giải đồng bộ”, Trường cao đẳng Viễn Đông TP. HCM đã đưa ra nhận định về sự suy tồn thay hưng thịnh của một dân tộc, một tổ chức đều phải dựa vào nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực. Đây là vấn đề quan trọng cần được quan tâm trong chiến lược phát triển tổng thể và dài hạn của một quốc gia, một nghành,của tổ chức, doanh nghiệp.
– Mai Quốc Chánh và Trần Xuân Cầu (2008),Sách chuyên khảo “Kinh tế nguồn nhân lực”, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.Sách này đã đưa ra quan điểm về khái niệm nhân lực, nguồn nhân lực, khái niệm phát triển nguồn nhân lực.Theo đó, các tác giả khẳng định phát triển chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất trong vấn đề phát triển nguồn nhân lực.
– Vũ Bá Thể (2005) trong quyển sách “Phát huy nguồn lực con người để công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội. Tác giả đã nêu lên những thực trạng nguồn nhân lực ở nước ta trong những năm qua đã làm rõ thực trạng số lượng và chất lượng nguồn nhân lực nước ta hiện nay, trong đó tập trung phân tích những ưu điểm, hạn chế và xu hướng phát triển của nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội của nước ta; đồng thời rút ra những thành tựu, hạn chế và những nguyên nhân của chúng. Từ đó có những định hướng và những giải pháp phát huy nguồn lực con người để phục vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong thời gian tới.
– Lê Văn Khoa (2008), với đề tài NCKH “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hệ thống KBNN” đề tài nghiên cứu về chiến lược phát triển nguồn nhân lực với đối tượng và phạm vi là cả hệ thống KBNN. Đề tài phân tích, đánh giá được thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống KBNN Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp vĩ mô nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của toàn hệ thống KBNN.
Qua một số nghiên cứu trước đây học viên nhận thấy chưa có nghiên cứu nào chuyên sâu về đội ngũ nhân lực kế toán đặc biệt là trong các bệnh viên; đây là đội ngũ nhân lực khá đặc thù và vì thế việc nghiên cứu về chất lượng đội ngũ này là hướng nghiên cứu mới và hầu như không có sự trung lắp. Hơn nữa nghiên cứu còn tiến hành tiếp cận toàn diện chất lượng đội ngu qua năm nhóm chỉ tiêu: phẩm chất, thái độ, kiến thưc, kỹ năng, sức khỏe và kết quả làm việc; đây cũng là cách tiếp cận tương đối toàn diện về chất lượng đội ngũ.
Từ quá trình nghiên cứu các công trình nghiên cứu khoa học của các tác giả cho thấy nguồn nhân có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của đơn vị và đất nước nói chung. Đặc biệt để giúp các nhà quản lý kịp thời đưa ra các biện pháp quản lý về tài chính, đảm bảo cân bằng thu chi trong đơn vị thì chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán cũng đóng vai trò quan trọng.
3. Mục tiêuvà nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
3.1. Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài tập trung vào việc phân tích thực trạng và đánh giá chất lượng của đội ngũ nhân viên kế toántại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý tài chính của Bệnh viện Nội tiết Trung ương.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
– Nghiên cứu các vấn đề lý luận về chất lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, có tính tới yếu tố chuyên sâu là nhân viên kế toán.
– Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán tạiBệnh viện Nội tiết Trung ương, từ đó tìm ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân hạn chế.
– Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán đáp ứng yêu cầu công tác quản lý tài chính của Bệnh viện Nội tiết Trung ương trong điều kiện tự chủ.
4. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng các phương pháp thu thập dữ liệu, phân tích, nghiên cứu sau đây:
4.1.Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
Số liệu từ các báo cáo của Bệnh viện và các phòng chức năng của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, kết quả nghiên cứu của các công trình có liên quan khác.
4.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp
Thông tin và số liệu thu được qua điều tra bằng bảng hỏi đối với nhân viên kế toán, cán bộ quản lý (Trưởng phòng/phó trưởng phòng), người bệnh và người nhà người bệnh. Cụ thể sử dụng phương pháp điều tra xã hội học bằng sử dụng bảng hỏi.Mục tiêu khảo sát: đánh giá năng lực kế toán và các hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ kê toán tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. 
Nội dung khảo sát: ý kiến đánh giá của các đối tượng về chất lượng và các hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ kế toán.
Đối tượng tham gia khảo sát: 100 người được phân bổ như sau
• Nhân viên kế toán đang làm việc tại phòng 42 người;
• Cán bộ quản lý cấp trung tại Bệnh viện (Trưởng phòng, phó trưởng phòng, tổ trưởng các bộ phận là 18 người);
• Cán bộ, nhân viên tại các phòng ban khác của Bệnh viện là 40 người.
4.3. Phương pháp xử lý, phân tích dữ liệu
Phương pháp tổng hợp, thống kê so sánh, thống kê mô tả và sử dụng các công cụ excel.
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5.1.Đối tượng nghiên cứu
Chất lượng và hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán trong các bệnh viện công lập tự chủ, tình huống nghiên cứu điển hình tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.
5.2. Phạm vi nghiên cứu
– Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện đối với đội ngũ nhân viên kế toán tạiBệnh viện Nội tiết Trung ương.
– Về thời gian: Số liệu thứ cấp được thu thập trong giai đoạn 2013-2017. Số liệu sơ cấp thu thập trong năm 2018. Các giải pháp đề xuất áp dụng cho năm 2018đến năm 2025.
– Về nội dung: Tập trung làm rõ đặc điểm của nghề kế toán; thực chất và chỉ tiêu đo lường chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán; nhân tố ảnh hưởng; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.
6. Nội dung nghiên cứu
Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài được kết cấu như sau:
• Chương 1: Các vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán trong các bệnh viện
• Chương 2: Thực trạng chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán tại bệnh viện Nội tiết Trung ương
• Chương 3: Định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán tại bệnh viện Nội tiết Trung ương.
Bạn có thể xem toàn bộ luận văn tại link
Liên hệ dịch vụ viết bài:
Dịch vụ viết thuê Assignment

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *