Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính của Công ty xây dựng

5/5 - (2 bình chọn)
Đề tài khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính của Công ty xây dựng và thương mại Trần Liệu.
Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp
Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN 2
LỜI CAM ĐOAN 3
MỤC LỤC 4
DANH MỤC BẢNG BIỂU 7
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 8
MỞ ĐẦU 9
1. Lý do lựa chọn đề tài 9
2. Mục đích nghiên cứu đề tài 9
3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài 10
4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 10
5. Phương pháp nghiên cứu 10
6. Bố cục bài viết 11
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 12
1.1. Những vấn đề cơ bản về tình hình tài chính của doanh nghiệp 12
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp. 12
1.1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp 12
1.1.1.2. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp 12
1.1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của phân tích tài chính của doanh nghiệp 13
1.1.2.1. Mục tiêu phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 13
1.1.2.2. Nhiệm vụ phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 14
1.1.3. Các phương pháp sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp 15
1.1.3.1. Phương pháp so sánh 15
1.1.3.2. Phương pháp chi tiết. 17
1.1.3.3. Phương pháp loại trừ. 18
1.1.3.4. Phương pháp liên hệ. 20
1.2. Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính 21
1.3. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp cụ thể 22
1.3.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp 22
1.3.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn 22
1.3.3. Phân tích tình hình diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 23
1.3.4. Vốn lưu động ( VLĐ ) và nhu cầu vốn lưu động 25
1.3.4.1. Vốn lưu động: 25
1.3.4.2. Nhu cầu vốn lưu động (NCVLĐ) 26
1.3.5. Vòng luân chuyển của TSLĐ (L) 27
1.3.6. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản và ý nghĩa của chúng 28
1.3.6.1. Các hệ số về cấu trúc 28
1.3.6.2. Các chỉ số về khả năng thanh toán: 31
1.3.6.3. Các hệ số về hoạt động 32
1.3.6.4. Các hệ số về khả năng sinh lợi. 33
1.3.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác phân tích tài chính DN 35
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 36
TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN LIỆU 36
2.1. Giới thiệu khái quát về Doanh nghiệp 36
2.1.1. Công ty Trần Liệu và lịch sử hình thành phát triển 36
2.2. Một số đặc điểm cơ bản của Doanh nghiệp. 36
2.2.1. Ngành nghề lĩnh vực chủ yếu của Công ty. 36
2.2.2.  Tình hình tổ chức bộ máy quản lý Công ty. 37
2.2.3. Tình hình tổ chức lao động của Công ty. 39
2.2.4. Đặc điểm về cơ sở vật chất. 40
2.3. Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán của Công ty. 41
2.3.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán. 41
2.3.2. Hình thức ghi sổ kế toán. 43
2.3.3. Một số phương pháp hoạch toán mà đơn vị đang áp dụng hiện nay. 45
2.4. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của Công ty 45
2.4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của Công ty 45
2.4.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn 52
2.4.3. Xác định vốn lưu động và nhu cầu vốn lưu động 54
2.4.3.1. Xác định vốn lưu động (VLĐ) 54
2.4.3.2. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên 55
2.4.4. Số vòng quay của TSLĐ 56
2.4.5. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản và ý nghĩa của chúng 57
2.4.5.1. Các hệ số về khả năng thanh toán: 57
2.4.5.2. Các hệ số về hoạt động: 58
2.4.5.3. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi 59
CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN LIỆU 61
3.1. Nhận xét chung về tình hình tài chính và khả năng thanh toán của Doanh nghiệp. 61
3.1.1. Ưu điểm 61
3.1.2. Nhược điểm 62
3.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện tình hình tài chính và khả năng thanh toán của Doanh nghiệp. 62
3.2.1. Đẩy mạnh khối lượng và quy mô hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 62
3.2.2. Tăng cường khai thác, nâng cao hiệu quả đầu tư hơn nữa ở thị trường 63
3.2.3. Bồi dưỡng nâng cao trình độ của nhân viên, lao động tại Công ty 64
3.2.4. Nâng cấp, mở rộng hệ thống kho bãi 64
3.2.5. Tăng cường công tác thanh toán các khoản phải thu và các khoản phải trả. 64
KẾT LUẬN 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO 67
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1: Bảng cân đối kế toán 21
Bảng 1.2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 22
Bảng 1.3: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 22
Bảng 1.4: Phân tích cơ cấu nguồn vốn 25
Bảng 1.5: Tình hình diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 26
Bảng 2.1. Tình hình tổ chức lao động của Công ty 41
Bảng 2.2: Vốn của công ty 42
Bảng 2.3: Tình hình tăng giảm tài sản 2009-2009 48
Bảng 2.4 :Tỷ suất đầu tư tài sản cố định 49
Bảng 2.5:  Tỷ suất đầu tự tài trợ 50
Bảng 2.6 : Tình hình tăng giảm nguồn vốn 51
Bảng 2.7: Tỷ suất tài trợ của doanh nghiệp 53
Bảng 2.8: Phân tích cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp từ 2009 – 2011 55
Bảng 2.9: Hệ số nợ của doanh nghiệp 56
Bảng 2.10: mức vốn lưu động 56
Bảng 2.11: nhu cầu vốn lưu động thường xuyên 57
Bảng 2.12: Số vòng quay của TSLĐ: 58
Bảng 2.13: Bảng thể hiện hệ số về khả năng thanh toán của doanh nghiệp 59
Bảng 2.14: Bảng hệ số về hoạt động 60
Bảng 2.15: Các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi của doanh nghiệp 2009 -2011 61
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Công ty Trần Liệu 39
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp 44
Sơ đồ 2.3: Hình thức ghi sổ KT của DN 46
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
Trong những năm gần đây, nền kinh tế thị trường khiến cho các thành phần kinh tế xuất hiện những cạnh tranh gay gắt. Bên cạnh đó, ba năm trở lại đây (2009-2014) do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong tài thu nhập, tài chính, tiêu dùng…, điều này gây ra những khó khăn và thách thức cho Doanh nghiệp, đặc biệt trong vấn đề tài chính. Trong bối cảnh khắc nghiệt đó, mỗi doanh nghiệp để có thể tồn tại và phát triển được thì cần phải hiểu đúng và kỹ lưỡng về tình hình cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Để làm được điều này, doanh nghiệp phải nắm vững tình hình tài chính vì nó có quan hệ trực tiếp và hệ lụy tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp đó.
Tình hình tài chính doanh nghiệp là sự quan tâm không chỉ của chủ doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm của rất nhiều đối tượng như các nhà đầu tư, người cho vay, nhà nước và người lao động. Qua đó họ sẽ thấy được được thực trạng của doanh nghiệp sau mỗi chu kỳ kinh doanh, và tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh. Thông qua phân tích họ có thể rút ra được những quyết định đúng đắn liên quan đến doanh nghiệp và tạo điều kiện nâng cao khả năng tài chính của doanh nghiệp.
Công ty xây dựng và thương mại Trần Liệu cũng như mọi doanh nghiệp khác muốn ổn định và phát triển trên thị trường cạnh tranh thì việc giữ vững và ổn định tài chính của doanh nghiệp là một vấn đề hết sức quan trọng.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “Phân tích tình hình tài chính của Công ty xây dựng và thương mại Trần Liệu” để từ đó nắm bắt được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu quả hoạt động tài chính và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu đề tài
 Mục tiêu tổng quát
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về tài chính doanh nghiệp, bài khóa luận hướng đến mục đích là phân tích và đánh giá tình hình tài chính tại công ty và từ đó tìm ra những mặt mạnh và mặt bất ổn, dựa vào những phân tích đó để đề xuất một số giải pháp giúp doanh nghiệp đó có thể cải thiện hoạt động phân tích tài chính. 
 Mục tiêu cụ thể
– Đánh giá khái quát tình hình tài chính
– Phân tích kết cấu tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh
– Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của công ty
– Phân tích hiệu quả kinh doanh
– Phân tích các chỉ số tài chính thông qua các báo cáo tài chính của công ty
– Phân tích hiệu quả sử dụng vốn, khả năng sinh lời của vốn và nguồn vốn.
3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài
Đối tượng nghiên cứu là tình hình tài chính của Công ty TNHH Trần Liệu.
4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
– Về không gian: Nghiên cứu trong phạm vi Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trần Liệu
– Về thời gian: Nghiên cứu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn 3 năm từ 2009 đến 2011.
5. Phương pháp nghiên cứu
 Phương pháp kế thừa số liệu
– Kế thừa những số liệu và tài liệu có liên quan đến tình hình tài chính của Công ty
– Các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trần Liệu.
 Phương pháp chuyên gia
– Phỏng vấn và tham khảo ý kiến các nhà quản lý, các cán bộ chuyên môn nghiệp vụ
– Tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn
 Phương pháp xử lý số liệu
– Sử dụng các chỉ tiêu phân tích tài chính
6. Bố cục bài viết
Bài khóa luận gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính trong doanh nghiệp
Chương 2: Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trần Liệu.
Chương 3: Đánh giá và một số kiến nghị nhằm nâng cao tình hình tài chính của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trần Liệu.
Trên đây là phần đề cương của khóa luận tốt nghiệp phân tích tình hình tài chính của công ty tnhh xây dựng và thương mại Tràn Liệu.
Và nếu bạn đang gặp phải nhiều vướng mắc trong thời gian làm khóa luận tốt nghiêp cần thuê viết khóa luận tốt nghiệp có thể liên hệ với trung tâm Luận Văn Group để được giúp đỡ nhé!
Thông tin liên hệ:

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Bạn có thể gửi nhanh yêu cầu dưới Form Chúng tôi sẽ liên hệ ngay lập tức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *