Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư Việt Nhật

5/5 - (1 bình chọn)

Đề tài:Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư Việt Nhật
MỤC LỤC
Danh mục các từ viết tắt vii
Phần 1: Giới thiệu đề tài……………………………………..…….…………1
I.Mục tiêu của đề tài…………………………………………………………..1
II.Phạm vi của đề tài…………………………………………………………1
III.Phương pháp thực hiện đề tài…………………………………………….1
IV.Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện đề tài………………………1
V.Cấu trúc đề tài……………………………………………………..………2
VI.Các tài liệu tham khảo……………………………………………………2
Phần 2: Giới thiệu công ty TNHH đầu tư Việt Nhật………………….…….4
I.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty………………………………4
1.Lịch sử hình thành…………………………………………………………4
2.Quá trình phát triển……………………………………………..…………4
II.Chức năng và lĩnh vực hoạt động của công ty……………………………5
1.Chức năng……………………………………………………….…………5
2.Lĩnh vực hoạt động……………………………………………..………….5
III.Tổ chức  quản lý sản xuất và quản lý tại công ty ………….….…………6
1.Hình thức tổ chức bộ máy quản lý…………………………………………6
2.Mối quan hệ giữa các phòng ban…………………………………..………6
IV.Tổ chức công tác kế toán tại công ty……………………………..………8
1.Tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị…………………………………………8
2.Hình thức sổ kế toán……………………………………………….………9
3.Hệ thống chứng từ…………………………………………………………10
4.Hệ thống tài khoản …………………………………………….…………11
5.Các chính sách kế toán áp dụng………………………………..…………11
Phần 3: Cơ sở lý luận…………………………………………….…………13
I.Kế toán doanh thu bán hàng………………………………………………13
1.Khái niệm…………………………………………………………………13
2.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………13
3.Tài khoản sử dụng…………………………………………………………13
4.Phương pháp hạch toán………………………………………..…….……14
5.Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh…………………………15
II.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu…………………………………..16
1.Khái niệm…………………………………………………………………16
2.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………16
3.Tài khoản sử dụng…………………………………………………………16
4.Phương pháp hạch toán……………………………………………..…….16
5.Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh…………………………18
III.Kế toán gia vốn hàng bán……………………………………….….……18
1.Khái niệm…………………………………………………………………18
2.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………18
3.Tài khoản sử dụng…………………………………………………………18
4.Phương pháp hạch toán…………………………………………………..18
5.Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh……………….…………20
IV.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính…………………………….……20
1.Khái niệm…………………………………………………………………20
2.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………21
3.Tài khoản sử dụng…………………………………………………………21
4.Phương pháp hạch toán……………………………………………………21
5.Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh……………….……..…23
V.Kế toán chi phí tài chính…………………………………………………24
1.Khái niệm…………………………………………………………………24
2.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………24
3.Tài khoản sử dụng…………………………………………………..……24
4.Phương pháp hạch toán……………………………………………..……24
5.Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh…………………………26
VI.Kế toán chi phí bán hàng…………………………………………….….27
1.Khái niệm…………………………………………………………………27
2.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………27
3.Tài khoản sử dụng…………………………………………………………27
4.Phương pháp hạch toán……………………………………………………27
5.Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh……………….…………29
VII.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp…………………………………30
1.Khái niệm…………………………………………………………………30
2.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………30
3.Tài khoản sử dụng………………………………………………..…….…30
4.Phương pháp hạch toán……………………………………………………30
5.Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh…………………………32
VIII.Kế toán thu nhập khác…………………………………………………33
1.Khái niệm…………………………………………………………………33
2.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………33
3.Tài khoản sử dụng…………………………………………………………33
4.Phương pháp hạch toán……………………………………………..……33
5.Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh…………………………35
IX.Kế toán chi phí khác……………………………………………….……36
1.Khái niệm…………………………………………………………………36
2.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………36
3.Tài khoản sử dụng…………………………………………………………36
4.Phương pháp hạch toán………………………………………………..…36
5.Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh…………………….…..37
X.Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp……………………….……38
1.Khái niệm…………………………………………………………………38
2.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………38
3.Tài khoản sử dụng…………………………………………………………38
4.Phương pháp hạch toán………………………………………………..…38
5.Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh…………………………40
XI.Kế toán xác định kết quả kinh doanh……………………………………40
1.Khái niệm…………………………………………………………………40
2.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………40
3.Tài khoản sử dụng…………………………………………………………40
4.Phương pháp hạch toán……………………………………………..……40
5.Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh…………………………42
Phần 4: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư Việt Nhật………………………………………………..43
I.NHững vấn đề chung tại công ty TNHH Đầu tư Việt Nhật………………43
II.Kế toán doanh thu bán hàng………………………………………………43
1.Khái niệm…………………………………………………………………43
2.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………44
3.Tài khoản sử dụng…………………………………………………………44
4.Phương pháp hạch toán……………………………………………………44
5.Các nghiệp vụ minh họa……………………………………………..……45
III.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu…………………………….……47
1.Khái niệm…………………………………………………………………47
2.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………47
3.Tài khoản sử dụng……………………………………………..…………47
4.Phương pháp hạch toán………………………………………..……….…47
5.Các nghiệp vụ minh họa………………………………………..…………48
IV.Kế toán giá vốn hàng bán………………………..………………………49
1.Khái niệm………………………………………………………………….49
2.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………49
3.Tài khoản sử dụng…………………………………………………………49
4.Phương pháp hạch toán…………………………………………..….……49
5.Các nghiệp vụ minh họa…………………………………………..………51
V.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính……………..…………..………53
1.Khái niệm…………………………………………………………..……..53
2.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………53
3.Tài khoản sử dụng…………………………………………………………53
4.Phương pháp hạch toán…………………………………………..…….…53
5.Các nghiệp vụ minh họa………………………………………….…….…54
VI.Kế toán chi phí tài chính……………………………..…………………56
1.Khái niệm…………………………………………………………..……..56
2.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………56
3.Tài khoản sử dụng…………………………………………………….…..56
4.Phương pháp hạch toán………………………………………….………56
5.Các nghiệp vụ minh họa…………………………………………………57
VII.Kế toán bán hàng……………………………………..………..………59
1.Khái niệm…………………………………………………………………59
2.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………59
3.Tài khoản sử dụng…………………………………………………..……59
4.Phương pháp hạch toán……………………………………………..……59
5.Các nghiệp vụ minh họa………………………………………………..…61
VIII.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp…………………………………63
1.Khái niệm………………………………………………………………….63
2.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………63
3.Tài khoản sử dụng…………………………………………………………63
4.Phương pháp hạch toán……………………………………………………63
5.Các nghiệp vụ minh họa………………………………………………….65
IX.Kế toán thu nhập khác…………………………………..………………67
1.Khái niệm…………………………………………………………………67
2.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………67
3.Tài khoản sử dụng…………………………………………………………67
4.Phương pháp hạch toán…………………………………………..………67
5.Các nghiệp vụ minh họa…………………………………………..………68
X.Kế toán chi phí khác……………………………………..………………69
1.Khái niệm…………………………………………………………………69
2.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………69
3.Tài khoản sử dụng………………………………………………..………69
4.Phương pháp hạch toán………………………………………….……….69
5.Các nghiệp vụ minh họa…………………………………………….……70
XI.Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ………..…………..……71
1.Khái niệm…………………………………………………………………71
2.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………71
3.Tài khoản sử dụng………………………………………………….…..…71
4.Phương pháp hạch toán……………………………………………………71
5.Các nghiệp vụ minh họa…………………………………………….……72
XII.Kế toán xác định kết quả kinh doanh………………………….………72
1.Khái niệm…………………………………………………………..….….72
2.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………73
3.Tài khoản sử dụng………………………………………………..…….…73
4.Phương pháp hạch toán……………………………………………..….…73
5.Các nghiệp vụ minh họa…………………………………………….….…75
XIII. Đánh giá tình hình lợi nhuận công ty năm nay so với năm trước…….79
1.Phân tích báo cáo tài chính…………………………………………….…79
2.Phân tích các tỷ số tài chính………………………………………………79
Phần 5:Nhận xét và kiến nghị………………………………………………81
I.Nhận xét chung về công ty…………………………………………..……81
1.Ưu điểm……………………………………………………………………81
2.Nhược điểm………………………………………………………….……81
II.Nhận xét về bộ máy kế toán của công ty…………………………………81
1.Ưu điểm……………………………………………………………………81
2.Nhược điểm…………………………………………………………….…82
III.Nhận xét về tình hình lợi nhận của công ty…………………………..…82
IV.Nhận xét về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty………………………………………………………………82
IV.Kiến nghị…………………………………………………………………83
V.Kết luận……………………………………………………………..……85
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BHXH – Bảo hiểm xã hội
BHYT – Bảo hiểm y tế
BHTN – Bảo hiểm thất nghiệp
HĐKD – Hoạt động kinh doanh
GTGT – Giá trị gia tăng
NSNN – Ngân sách Nhà nước
QLND – Quản lý doanh nghiệp
SXKD – Sản xuất kinh doanh
TK – Tài khoản
TNDN – Thu nhập doanh nghiệp
TSCĐ – Tài sản cố định
TTĐB – Tiêu thụ đặc biệt
PHẦN 1
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
I. Mục đích đề tài
Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu chủ yếu là hoàn thiện thêm về mặt lý luận về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Khi chọn đề tài này em muốn tìm hiểu về quá trình hoạt động tiêu thụ hàng hoá từ thực tế của công ty TNHH đầu tư Việt Nhật và công tác kế toán về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ, từ đó thấy được cách hạch toán, phân bổ chi phí nhằm rút ra những kinh nghiệm thực tế và đưa ra các biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty, loại bỏ các chi phí bất hợp lý khắc phục những yếu tố kém. Từ đó rút ra được những ưu, nhược điểm của công ty và rút ra những kinh nghiệm.
II. Phạm vi của đề tài
Không gian : Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư Việt Nhật
Thời gian: năm 2013
III.   Phương pháp thực hiện đề tài
Việc nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp tiếp cận thực tế, tìm hiểu công tác kế toán hằng ngày tại doanh nghiệp.
Tìm hiểu thực tế tại công ty về quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty bằng cách phỏng vấn các anh chị nhân viên phòng kế toán.
Thu thập số liệu thực tế của từng thời kỳ hoạt động kinh doanh, căn cứ vào chứng từ và sổ sách cần thiết để lập báo cáo kết quả kinh doanh của công ty như: báo cáo kết quả hoạt động năm trước, sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết.
Tham khảo thêm các tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
IV. Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện đề tài:
 Thuận lợi
– Được sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn là thầy……………, ban giám đốc cùng với các anh chị phòng kế toán tại công ty TNHH đầu tư Việt Nhật.
– Tiếp cận với nhiều nguồn thong tin từ sách vở, tài liệu trên internet…
– Được tham khảo các chuyên đề cũ về đề tài đã chon.
 Khó khăn
– Nơi thực tập xa nhà
– Thời gian thực tập ngắn
– Kiến thức còn hạn chế
– Tiếp cận nhiều nguồn tài liệu dẫn đến khó lựa chọn thông tin cần thiết phục vụ cho đề tài.
V.   Cấu trúc của đề tài:
Ngoài phần mở đầu, kết luận và phục lục, nội dung chính của khoá luận tốt nghiệp gồm 5 phần:
Phần 1: Giới thiệu đề tài
Phần 2 : Giới thiệu về công ty TNHH đầu tư Việt Nhật
Phần 3 : Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
Phần 4: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư Việt Nhật
Phần 5: Nhận xét và kiến nghị
VI. Các tài liệu tham khảo
1. Sách
        –  Giáo trình Kế toán tài chính phần 1&2 Bộ môn Kế Toán Tài Chính – Khoa Kế Toán Kiểm Toán – Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh – Nhà Xuất bản Lao Động  (Xuất bản năm 2011)
       – Giáo trình Kế toán tài chính phần 3&4 Bộ môn Kế Toán Tài Chính – Khoa Kế Toán Kiểm Toán – Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh – Nhà Xuất bản Lao Động  (Xuất bản năm 2011)
       – Giáo trình Kế toán tài chính phần 5 Bộ môn Kế Toán Tài Chính – Khoa Kế Toán Kiểm Toán – Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh – Nhà Xuất bản Lao Động  (Xuất bản năm 2011)
      – Kế toán tài chính doanh nghiệp – Biên soạn TS. Trần Phước – Nhà Xuất bản Tài Chính – Xuất bản năm 2009
           2.  Chuyên đề cũ
       – Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mai Xuân – GVHD: Cô Trần Thị Dung – SVTH: Lê Thị Thanh Hương (2005)
       – Kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại TNHH Hưng Phát Thành – GVHD: Ths. Trần Tuyết Thanh – SVTH: Lê Hoàng Trung (2011)
       – Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP địa ốc Đất Xanh Mỹ Phước – GVHD: Thầy Hoàng Huy Cường  – SVTH: Lê Thị An (2013)
3. Các đề tài khác
       – Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
       – Các Nghị định, thông tư về chế độ kế toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *