Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Tổng công ty May 10 – Công ty cổ phần

5/5 - (2 bình chọn)

MỞ ĐẦU
1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh hiện nay đã tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam, để có thể tận dụng được những cơ hội này các doanh nghiệp Việt Nam phải tìm ra và sử dụng một cách có hiệu quả về lợi thế cạnh tranh của mình. Những thông tin kế toán quản trị chính xác, đầy đủ và linh hoạt gắn với nhu cầu quản lý của từng doanh nghiệp được coi là không thể thiếu trong một tổ chức để giúp lãnh đạo, xem xét, đánh giá hoạt động của tổ chức nhằm đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả nhất về giá bán, quảng cáo, chiết khấu, khuyến mãi… và kể cả việc thay đổi cơ cấu sản phẩm sản xuất kinh doanh.
Tổng công ty May 10 – Công ty cổ phần là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành may mặc, vốn là một ngành được coi là ngành mũi nhọn của nền kinh tế Việt Nam có khả năng cạnh tranh xuất khẩu cao nhất vì tận dụng được những lợi thế so sánh của Việt Nam như nguồn nguyên liệu, nhân công giá rẻ, dồi dào. Do sản phẩm đa dạng, phong phú nên cùng một quy trình như nhau nhưng với những chất liệu khác nhau có thể tạo ra các loại sản phẩm có đặc tính kinh tế – kỹ thuật khác nhau vì vậy để có thể kiểm soát được chi phí của doanh nghiệp mình, định giá sản phẩm sát với thực tế hơn từ đó đưa ra được những phương án kinh doanh hợp lý hiệu quả và có thể tận dụng những lợi thế trên để tìm kiếm, chinh phục các thị trường mới, thì việc xây dựng cho mình hệ thống quản trị chi phí là một yêu cầu tất yếu đối với Tổng công ty May 10 – Công ty cổ phần nói riêng và cũng như rất nhiều doanh nghiệp khác của Việt Nam nói chung.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu đang áp dụng hệ thống kế toán chi phí truyền thống trong điều kiện cơ cấu sản phẩm rất đa dạng và phức tạp, điều này tiềm ẩn nguy cơ sai lệch về thông tin. Mặc dù, một số doanh nghiệp như Tổng công ty May 10 – Công ty Cổ phần đã bắt đầu xây dựng cho mình hệ thống kế toán quản trị chi phí, tuy nhiên do kế toán quản trị ở Việt Nam còn khá mới mẻ, các văn bản hướng dẫn của Nhà nước còn thiếu dẫn đến việc áp dụng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay còn nhiều thiếu sót, chưa thật sự phù hợp và đem lại lợi ích tương xứng với các chi phí bỏ ra hay chưa đáp ứng được các yêu cầu về thông tin bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.
Xuất phát từ những vấn đề trên em chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Tổng công ty May 10 – Công ty cổ phần” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
Luận văn được thực hiện nhằm:
– Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến Kế toán quản trị chi phí để vận dụng lý thuyết này vào việc hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Tổng công ty May 10 – Công ty Cổ phần.
– Phân tích thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Tổng công ty May 10 – Công ty Cổ phần, từ đó rút ra những ưu, nhược điểm trong công tác kế toán quản trị chi phí tại công ty.
– Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Tông công ty May 10 – Công ty cổ phần
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để đạt được mục đích trên, tác giả sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Nghiên cứu các vấn đề trong mối quan hệ phổ biến và trong sự vận động, phát triển, kết hợp đồng bộ với các phương pháp như: thống kê, chọn mẫu, so sánh, tổng hợp, phân tích, quan sát và đánh giá.
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
– Đối tượng nghiên cứu: Công tác kế toán quản trị chi phí tại Tổng Công ty May 10 – Công ty cổ phần.
– Phạm vi nghiên cứu: Vận dụng lý thuyết kế toán quản trị chi phí vào hoạt động thực tiển về hoạt động kế toán quản trị chi phí tại Tổng công ty May 10 – Công ty Cổ phần nhằm đánh giá cũng như đề ra phướng hương, giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị tại Tổng công ty May 10 nhằm cung cấp thông tin giá thành sản phẩm thích hợp và đáng tin cậy.
– Nguồn tài liệu sử dụng là các thông tin và số liệu thực tế tại Tổng công ty May 10 – Công ty cổ phần năm 2015.
5. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI
– Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất.
– Khẳng định được vai trò, vị trí của kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất.
– Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Tổng Công ty May 10 – Công ty cổ phần.
– Đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí phục vụ nhu cầu ra quyết định của Tổng Công ty May 10 – Công ty cổ phần.
6. BỐ CỤC ĐỀ TÀI
Đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn được thiết kế gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất
Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Tổng công ty May 10 – Công ty cổ phần
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Tổng công ty May 10 – Công ty cổ phần
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Bản chất và vai trò của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Bản chất của kế toán quản trị chi phí
Bản chất của kế toán quản trị chi phí là một bộ phận của kế toán quản trị chuyên thực hiện việc xử lý, phân tích và cung cấp các thông tin về chi phí nhằm phục vụ cho việc thực hiện các chức năng của nhà quản trị như hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra và ra quyết định.
Dưới góc độ kế toán tài chính, bộ phận kế toán chi phí có chức năng tính toán, đo lường chi phí phát sinh trong doanh nghiệp theo đúng các nguyên tắc kế toán để cung cấp thông tin về giá vốn hàng bán, các chi phí hoạt động trên báo cáo kết quả kinh doanh và giá trị hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán. Dưới góc độ kế toán quản trị, bộ phận kế toán chi phí có chức năng đo lường, phân tích về tình hình chi phí và khả năng sinh lời của các sản phẩm, dịch vụ, các hoạt động và các bộ phận của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu năng của quá trình hoạt động kinh doanh.
Thông qua quá trình hình thành và phát triển của kế toán quản trị thì chúng ta nhận ra rằng kế toán quản trị chi phí trước hết phải là kế toán chi phí.
Nếu như những thông tin mà kế toán chi phí cung cấp là những thông tin đã xảy ra trước đó thông qua việc lập các báo cáo chi phí và giá thành nhằm kiểm soát chi phí, hạ giá thành thì thông tin mà kế toán quản trị chi phí cung cấp bao gồm cả thông tin quá khứ và những thông tin có tính dự báo thông qua việc lập kế hoạch và dự toán chi phí trên cơ sở các định mức chi phí làm căn cứ để ra các quyết định thích hợp về giá bán, ký kết hợp đồng, tự làm hay mua ngoài, có nên ngừng sản xuất hay không…
Xem thêm  Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Quang Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *