Hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn – tỉnh An Giang

5/5 - (1 bình chọn)
 PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9
1.1 Ngân sách Nhà nước và chi Ngân sách Nhà nước 9
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của Ngân sách Nhà nước 9
1.1.2. Khái niệm và đặc điểm chi Ngân sách Nhà nước 11
1.1.3. Phân loại chi Ngân sách Nhà nước 13
1.2. Công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước 16
1.2.1. Nguyên tắc chung về kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước 16
1.2.2. Cấp phát thanh toán 18
1.2.2.1. Điều kiện cấp phát thanh toán 18
1.2.2.2.Phương thức cấp phát thanh toán 20
1.2.3. Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước và các hình thức kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước 23
1.2.4. Quy trình kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 24
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 28
1.3.1. Các vấn đề pháp lý liên quan đến quản lý, cấp phát, thanh toán và kiểm soát các khoản chi Ngân sách Nhà nước 28
Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
1.3.2. Yếu tố chủ quan từ Kho bạc Nhà nước 30
1.3.3. Sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan liên quan đến quy trình thực hiện kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước 30
1.3.4. Các nhân tố khác 31
1.4. Kinh nghiệm về kiểm soát chi Ngân sách nhà nước và bài học kinh nghiệm 31
1.4.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới 31
1.4.2. Kinh nghiệm của một số địa phương tại Việt Nam 37
1.4.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 38
Tiểu kết chương 1 39
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN TRI TÔN TỈNH AN GIANG 40
2.1. Khái quát chung về Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn – tỉnh An Giang 40
2.1.1. Lịch sử hình thành hệ thống Kho bạc Nhà nước Tri Tôn – tỉnh An Giang 40
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn 42
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn 44
2.2. Thực trạng thu-chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn trong thời gian qua 47
2.3.Thực trạng công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn 52
2.3.1. Cơ sở pháp lý công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn 52
2.4. Đánh giá chung về công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn 75
2.4.1. Kết quả đạt được 75
2.4.2. Những tồn tại, hạn chế 77
Tiểu kết chương 2 80
Chương 3.GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN TRI TÔN– TỈNH AN GIANG 81
3.1. Định hướng cơ bản 81
3.1.1. Định hướng hoạt động của Kho bạc nhà nước huyện Tri Tôn 81
3.1.2. Định hướng kiểm soát chi Ngân sách nhà nước huyện Tri Tôn..85.
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn- tỉnh An Giang 86
3.3.1. Tăng cường phối hợp giữa các khâu, bộ phận trong hệ thống Kho bạc Nhà nước và coi trọng phối với hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các ban ngành chức năng trong quá trình quản lý Ngân sách Nhà nước 86
3.3.2. Nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước 89
3.3.3. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cập nhật kiến thức nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước huyện 91
3.3.4. Phát triển hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Nhà nước làm cơ sở cho hoạt động kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 93
3.3.5. Đẩy mạnh việc thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 96
3.3. Kiến nghị 97
3.3.1. Đối với Chính phủ, Bộ Tài chính 97
3.3.2. Đối với Kho bạc Nhà nước 106
3.3.3. Kiến nghị với chính quyền địa phương 107
3.3.4. Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn 108
Tiểu kết chương 3 108
KẾT LUẬN 109
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
Số TT Nội dung Trang
Sơ đồ 1.1. Quy trình kiểm tra kiểm soát trước khi cấp phát NSNN qqua KBNN 23
Bảng 2.1. Cơ cấu tổ chức của KBNN huyện Tri Tôn 43
Bảng 2.2. Tình hình thu NSNN qua Tình hình thu NSNN qua KBNN huyện Tri Tôn giai đoạn 2013- 2017 47
Bảng 2.3 Tình hình chi NSNN qua KBNN huyện Tri Tôn giai đoạn 2013- 2017 47
Bảng 2.4. Quy trình kiểm soát chi NSNN qua KBNN huyện Tri Tôn 73
Bảng 2.5. Hoạt động kiểm soát chi từ chối thanh toán của KBNN huyện Tri Tôn giai đoạn 2014- 2017 83
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
CNTT : Công nghệ thông tin
HĐND : Hội đồng nhân dân
KBNN : Kho bạc Nhà nước
NPL : Các khoản nợ không sinh lời
NSĐP : Ngân sách địa phương
NSTW : Ngân sách trung ương
NSNN : Ngân sách nhà nước
KSCNSNN : Kiểm soát chi ngân sách nhà nước
KSC : Kiểm soát chi
KT- XH : Kinh tế – xã hội
QLNN : Quản lý nhà nước
TW : Trung ương
TABMIS : Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc
TKTG : Tài khoản tiền gửi
TTHC : Thủ tục hành chính
UBND : Ủy ban nhân dân
XDCB : Xây dựng cơ bản
Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn thạc sĩ, bạn bận công việc không thể tự mình hoàn thiện được đề tài, bạn cần tìm một đơn vị viết bài uy tín hỗ trợ thì có thể liên hệ với Luận Văn Group nhé. Chúng tôi nhận viết thuê luận văn thạc sĩ với cam kết chất lượng, giá cả cạnh tranh nhất thị trường.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hoạt động kiểm soát chi Ngân sách nhà nước (KSCNSNN) ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới luôn được xem là một công vụ đặc biệt quan trọng của Nhà nước trong quá trình quản lý tài chính công, giữ gìn kỷ luật tài chính Nhà nước và hạn chế tình trạng tham nhũng, lãng phí công quỹ; KSCNSNN có thể được quan niệm như một chế định pháp luật, trong đó bao gồm tập hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình kiểm soát việc chi tiêu NSNN ở các cấp, các ngành, các đơn vị cơ sở có sử dụng NSNN. Các quy định này liên quan đến việc kiểm soát chi trong suốt quá trình NSNN cụ thể là việc kiểm soát chi ở khâu lập dự toán ngân sách, khâu phân bổ dự toán ngân sách, khâu chấp hành dự toán ngân sách và khâu quyết toán ngân sách.
Kho bạc Nhà nước (KBNN) là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước (QLNN) về quỹ NSNN, các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao theo quy định của pháp luật; thực hiện việc huy động vốn cho NSNN, cho đầu tư phát triển qua hình thức phát hành công trái, trái phiếu theo quy định của pháp luật. KBNN thực hiện cấp phát, thanh toán các khoản kinh phí từ NSNN cho các đơn vị thụ hưởng NSNN có mở tài khoản tại KBNN, đồng thời quan trọng hơn là kiểm soát chặt chẽ các khoản chi đó tại KBNN.
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tháng 12 năm 2005, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được ban hành. Tất cả các bộ, ngành, địa phương và tổ chức đã tích cực triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tuy nhiên, tình trạng buông lỏng quản lý, vi phạm các nguyên tắc quản lý tài chính, ngân sách, làm thất thoát tài sản của Nhà nước còn rất lớn. KBNN với chức năng kiểm soát chi NSNN như “người gác cổng” giữ cho các chế độ về chi tiêu ngân sách không bị phá vỡ, góp phần quan trọng trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được, trong quá trình quản lý quỹ NSNN nói chung và quản lý NSNN nói riêng còn có nhiều hạn chế, hàng năm vẫn còn nhiều khoản chi sai mục đích gây thất thoát, lãng phí cho NSNN, công tác thanh kiểm tra còn mang tính hình thức, việc thực hiện chế độ công khai minh bạch trong chi tiêu ngân sách của những đơn vị thụ hưởng ngân sách còn hạn chế; nhiều nhiệm vụ chi không đảm bảo được kịp thời; năng lực, trình độ cán bộ làm công tác kiểm soát chi chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới, cải cách hành chính.
Những năm qua, công tác KSCNSNN tại tỉnh An Giang nói chung và tại huyện Tri Tôn nói riêng đã có những chuyển biến tích cực, cơ chế kiểm soát chi từng bước được hoàn thiện theo hướng hiệu quả, chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý NSNN. Tuy nhiên, công tác KSCNSNN taị KBNN huyện Tri Tôn vẫn còn một số tồn tại, bất cập như: vẫn còn tình trạng lãng phí NSNN, chưa tạo sự chủ động cho các đơn vị sử dụng NSNN,chưa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng, đặc biệt chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý và cải cách tài chính công trong xu thế hội nhập hiện nay.
Từ những yêu cầu thiết thực đó, lại là một người hiện đang làm việc tại KBNN huyện Tri Tôn, xuất phát từ thực tiễn công tác tác giả muốn đi sâu tìm hiểu, phân tích, đánh giá, tìm ra được các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi NSNN nước góp phần thực hiện các đường lối đổi mới, thúc đẩy phát triển nền KT-XH tại huyện Tri Tôn. Đó chính là lý do tác giả chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn – tỉnh An Giang” làm Luận văn tốt nghiệp với mong muốn góp một phần ý kiến vào những lợi ích thiết thực và những quan điểm đổi mới trong công tác KSCNSNN, góp phần hoàn thiện công tác KSCNSNN qua KBNN trong những năm tiếp theo.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Nghiên cứu về quản lý NSNN nói chung và KSCNSNN nói riêng là một vấn được nhiều nhà quản lý, nhà khoa học, học giả quan tâm. Đã có nhiều công trình của các nhà khoa học, các bài viết của các các tổ chức cũng như cá nhân đề cập đến công tác quản lý chi NSNN trên những khía cạnh riêng, với quy mô rộng, hẹp khác nhau, trong điều kiện thời gian khác nhau. Trên đây là một số công trình:
“Quản lý chi tiêu công ở Việt Nam” (2005), tác giả Dương Thị Bình Minh, sách tham khảo do nhà xuất bản Tài chính phát hành, trong cuốn sách này cung cấp cho người đọc cơ sở khoa học của quản lý chi tiêu công, trong đó đặc biệt chú trọng đến quản lý NSNN, hơn nữa cuốn sách này cũng đưa ra một số gợi ý cho tác giả trong việc đề xuất và kiến nghị các giải pháp cho đề tài nghiên cứu của mình.
“Nâng cao hiệu quản lý NSNN tỉnh An Giang” (2010), tác giả Tô Thiện Hiền, luận án tiến sỹ kinh tế, trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, nội dung luận án này đã đề cập tới cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả quản lý NSNN tại địa phương. Thông qua luận án này, tác giả đề tài đã hình thành được cơ sở lý luận cho nghiên cứu của mình.
“Quản lý NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” (2008), của tác giả Trịnh Văn Ngọc, luận văn thạc sỹ tại trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Luận văn này có nội dung quản lý NSNN, trong đó tập trung vào các nội dung quản lý thu- chi NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, luận văn này cũng chỉ đề cập tới khía cạnh thực trạng quản lý ngân sách của một địa phương.
Đề án nghiên cứu khoa học cấp ngành “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN đối với các khoản thanh toán bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ chưa có đăng ký kinh doanh, chưa có hóa đơn” (2010), của Nguyễn Quang Hưng, tại KBNN Việt Nam đã đề cập đến hóa đơn trong thanh toán chi thường xuyên NSNN, một số đề xuất quan trọng của đề án như phân cấp quản lý hóa đơn, kiểm soát 14 chi thường xuyên NSNN đối với các khoản thanh toán bắt buộc phải có hóa đơn, kiểm soát chi thường xuyên NSNN theo giá trị thanh toán… đã được áp dụng trong thực tiễn. Tuy nhiên đề án chưa bao quát hết các khoản thanh toán chi thường xuyên NSNN theo quy định phải có hóa đơn.
Luận án tiến sĩ của tác giả Trần Thị Quỳnh Thơ bảo vệ thành công năm 2011 tại Học viện Tài chính: “Quản lý chi NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, nghiên cứu này tập trung:  Làm rõ lý luận về vấn đề quản lý chi NSNN, các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi NSNN và vai trò của chi NSNN; Tổng hợp kinh nghiệm các nước, tỉnh, thành phố và rút ra bài học cho Hà Tĩnh;Khảo sát thực trạng quản lý chi NSNN ở tỉnh Hà Tĩnh qua một số năm gần đây; Đánh giá thực trạng quản lý chi NSNN ở Hà Tĩnh một số năm gần đây; Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN ở tỉnh Hà Tĩnh. Nghiên cứu này giúp tác giả hệ thống hóa một phần cơ sở lý luận của quản lý chi NSNN.
– Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành “Tích hợp quy trình kiểm soát chi và cam kết chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước phù hợp với lộ trình phát triển Kho bạc Nhà nước” (2011) của Nguyễn Văn Quang và Hà Xuân Hoài. Đề tài chủ yếu đi sâu phân tích về cam kết chi, kiểm soát cam kết chi, tích hợp quy trình kiểm soát chi và kiểm soát cam kết chi NSNN.
– Bài viết: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN nhìn từ góc độ hóa đơn thanh toán, Tạp chí Tài chính – Kế toán số tháng 05/2011, của Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Việt Dũng, đã đề cập đến hóa đơn, sự khác nhau giữa hóa đơn và các giấy tờ thanh toán khác không phải là hóa đơn, hóa đơn trong thanh toán chi thường xuyên NSNN, một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó trong kiểm soát chi thường xuyên NSNN, các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN nhìn từ góc độ hóa đơn thanh toán.
– Bài viết: Hoàn thiện quy định về quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN của Hoàng Thị Thu Khanh, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 161 (11/2015) đã chỉ ra nhiệm vụ, vai trò và tầm quan trọng của kiểm soát cam kết chi trong công tác kiểm soát chi NSNN. Qua đó đưa ra các khung pháp lý quy định về quản lý, kiểm soát cam kết chi để đáp ứng yêu cầu thực tế của đơn vị sử dụng NSNN.
– Bài viết: Kiểm soát chi NSNN tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện, vướng mắc và một số đề xuất của Đỗ Thị Nhung, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 158 (8/2015), đã nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong KSCNSNN ở KBNN cấp Huyện và đề ra một số giải pháp khắc phục những tồn tại.
Ngoài ra, liên quan đến đề tài này còn có các nghiên cứu như:
Nguyễn Việt Cường, (2001), “Đổi mới cơ chế phân cấp quản lý NSNN”, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Tài chính – Kế toán, Hà Nội;
Lê Công Toàn, (2002), “Sử dụng công cụ tài chính để phát triển kinh tế trong quá trình hội nhập”, Luận án tiến sỹ, Đại học Tài chính – Kế toán;
Hà Việt Hoàng, (2007), “Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý NSNN cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Thái Nguyên;
Nguyễn Hoàng Tuấn, (2010), “Nâng cao hiệu quả quản lý NSNN tỉnh An Giang giai đoạn 2006-2010”, Luân văn thạc sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
Phạm Văn Thịnh, (2011), “Hoàn thiện công tác quản lý NSNN huyện Phù Cát”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học kinh tế Đà Nẵng;
Huỳnh Thị Cẩm Liên, (2011), “Hoàn thiện công tác quản lý NSNN huyện Đức Phổ”, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng;
Bùi Mạnh Cường, (2012), “Hoàn thiện công tác phân bổ NSNN tại tỉnh Quảng Bình”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
Mặc dù có khá nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến nội dung đề tài nhưng chưa có công trình nào trực tiếp nghiên cứu một cách có hệ thống về giải pháp hoàn thiện công tác KSCNSNN tại KBNN Tri Tôn – An Giang. Do vậy, có thể khẳng định nội dung đề tài nghiên cứu trên không có sự trùng lặp về đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
3. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
– Đánh giá thực trạng công tác KSCNSNN qua KBNN huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
– Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác KSCNSNN qua KBNN trong thời gian tới tại KBNN huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
4. Phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu
4.1. Phạm vị nghiên cứu
+ Nội dung: đề tài là tập trung xem xét về phương thức, cơ chế, nội dung KSCNSNN qua KBNN huyện Tri Tôn theo Luật NSNN.
+ Thời gian: Giai đoạn từ 2013 đến năm 2017.
+ Không gian: Trên địa bàn huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
4.2. Đối tượng nghiên cứu
Công tác KSCNSNN qua KBNN
5. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn được viết theo phương pháp định tính:
– Thống kê, khảo sát tình hình thực tế, thu thập các số liệu, mô tả, so sánh, đánh giá, phân tích tổng hợp thông tin phục vụ cho đề tài nghiên cứu.
– Nghiên cứu lý thuyết và vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, đồng thời dựa trên lý thuyết tài chính và số liệu thực tiễn về KSCNSNN tại KBNN huyện Tri Tôn, qua đó làm rõ các nội dung cần nghiên cứu.
6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng công tác KSCNSNN qua KBNN huyện Tri Tôn để làm rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác KSCNSNN qua KBNN huyện Tri Tôn. Qua đó, giúp cho ban Lãnh đạo KBNN huyện Tri Tôn, các cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác KSC trong việc quản lý và thực hiện kiểm soát các khoản chi NSNN của các đơn vị một cách dễ dàng, chính xác và đầy đủ; Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn huyện thực hiện đúng quy định về chi NSNN theo luật định.
Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng là nguồn tài liệu tham khảo quý giá trong công tác giảng dạy và học tập chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.
7. Kết cấu của đề tài
Ngoài các phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, mục lục….đề tài được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về NSNN và KSCNSNN
Chương 2: Phân tích thực trạng công tác KSCNSNN qua KNNN huyện Tri Tôn – An Giang
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác KSCNSNN qua KBNN huyện Tri Tôn – An Giang.
Bạn có thể xem đầy đủ luận văn tại link
Liên hệ dịch vụ:
Dịch vụ Luận Văn Group

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *