Hoàn Thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH vận chuyển Gia Nguyễn

Rate this post

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Tên đề tài: Hoàn Thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH vận chuyển Gia Nguyễn

Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

MỤC LỤC

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục sơ đồ

Danh mục bảng biểu

PHẦN MỞ ĐẦU:

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  2. Các nghiên cứu liên quan
  3. Mục tiêu nghiên cứu
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  5. Phương pháp nghiên cứu
  6. Kết quả đạt được
  7. Kết cấu luận văn

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ

1.1 Khái niệm về kế toán quản trị chi phí

1.2 Vai trò của kế toán quản trị chi phí

1.3 Đối tượng của kế toán quản trị chi phí

1.4 Nội dung của kế toán quản trị chi phí

1.4.1 Phân loại chi phí

1.4.1.1 Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế

1.4.1.2 Phân loại chi phí theo cách ứng xử

1.4.1.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với các khoản mục trên báo cáo tài chính

1.4.1.4 Phân loại chi phí theo thẩm quyền ra quyết định

1.4.2 Định mức chi phí

1.4.2.1 Khái niệm về định mức chi phí

1.4.2.2 Phương pháp xây dựng định mức chi phí

1.4.2.3 Nguyên tắc xây dựng định mức chi phí

1.4.3 Dự toán chi phí

1.4.3.1 Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

1.4.3.2 Dự toán chi phí nhân công trực tiếp

1.4.3.3 Dự toán chi phí sản xuất chung

1.4.3.4 Dự toán chi phí bán hàng và quản lý

Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn thạc sĩ, bạn bận công việc hoặc vướng mắc nhiều thứ không thể tự mình hoàn thiện được đề tài, bạn cần tìm người hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ những không biết giá thuê viết luận văn thạc sĩ có cao không thì có thể liên hệ với Luận Văn Group để được tư vấn!

1.4.4 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1.4.4.1 Khái niệm chi phí xuất và tính giá thành sản phẩm

1.4.4.2 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

1.4.4.3 Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

1.4.4.4 Kỳ tính giá thành

1.4.4.5 Kế toán chi phí sản xuất

1.4.4.5.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

1.4.4.5.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

1.4.4.5.3 Kế toán chi phí sản xuất chung

1.4.4.6 Đánh giá sản phẩm dở dang

1.4.4.7 Phương pháp tính giá thành sản phẩm

1.4.5 Phân tích biến động chi phí

1.4.5.1 Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

1.4.5.2 Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp

1.4.5.3 Phân tích biến động chi phí sản xuất chung

1.5 Tổ chức kế toán quản trị chi phí

1.5.1 Tổ chức hệ thống thông tin đầu vào

1.5.2 Tổ chức phân loại và xử lý thông tin

1.5.3 Tổ chức hệ thống thông tin đầu ra

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN GIA NGUYỄN

2.1 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán

2.1.1 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH vận chuyển Gia Nguyễn

2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty

2.1.1.3 Quy mô công ty

2.1.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty

2.1.1.5 Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh

2.1.1.6 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển

2.1.2 Tình hình tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH vận chuyển Gia Nguyễn

2.1.2.1 Các chính sách và chế độ kế toán áp dụng

2.1.2.2 Tổ chức bộ máy kế toán

2.2 Thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH vận chuyển Gia Nguyễn

2.2.1 Giới thiệu quá trình thu thập và xử lý số liệu

2.2.1.1 Mục tiêu thu thập số liệu

2.2.1.2 Đối tượng khảo sát và thu thập dữ liệu

2.2.1.3 Nội dung khảo sát và thu thập dữ liệu

2.2.1.4 Kết quả khảo sát và thu thập dữ liệu

2.2.2 Thực trạng về công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH vận chuyển Gia Nguyễn

2.2.2.1 Thực trạng về phân loại chi phí tại Công ty TNHH vận chuyển Gia Nguyễn

2.2.2.2 Thực trạng về xây dựng định mức chi phí tại Công ty TNHH vận chuyển Gia Nguyễn

2.2.2.3 Thực trạng về lập dự toán chi phí tại Công ty TNHH vận chuyển Gia Nguyễn

2.2.2.4 Thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH vận chuyển Gia Nguyễn.

2.2.2.5 Thực trạng về phân tích biến động chi phí tại Công ty TNHH vận chuyển Gia Nguyễn

2.2.2.6 Đánh giá những ưu nhược điểm trong công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH vận chuyển Gia Nguyễn

2.2.2.7 Những nguyên nhân dẫn đến nhược điểm trong công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH vận chuyển Gia Nguyễn.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN GIA NGUYỄN

3.1 Quan điểm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH vận chuyển Gia Nguyễn

3.2 Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH vận chuyển Gia Nguyễn

3.2.1 Hoàn thiện về phân loại chi phí tại Công ty TNHH vận chuyển Gia Nguyễn

3.2.2 Hoàn thiện về công tác xây dựng định mức chí phí

3.2.3 Hoàn thiện về công tác lập dự toán chi phí

3.2.4 Hoàn thiện về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

3.2.5 Hoàn thiện về phân tích biến động chi phí

3.2.5.1 Hoàn thiện công tác phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

3.2.5.2 Hoàn thiện công tác phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp sản xuất

3.2.6 Hoàn thiện về tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí

3.2.6.1 Hoàn thiện về hệ thống chứng từ

3.2.6.2 Hoàn thiện về hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí

KẾT LUẬN CHƯƠNG

KẾT LUẬN TOÀN BỘ ĐỀ TÀI

Liên hệ viết bài:

Dịch vụ Luận Văn Group

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *