Giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Bbanking tại Agribank chi nhánh Phương Lâm Hoà Bình

Rate this post
Đề tài luận văn thạc sĩ ngân hàng: Giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Bbanking tại Agribank chi nhánh Phương Lâm Hoà Bình
Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
MỤC LỤC i
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vi
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 2
2.1. Mục tiêu chung 2
2.2. Mục tiêu cụ thể 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
3.1. Đối tượng nghiên cứu 2
3.2. Phạm vi nghiên cứu 2
4. Phương pháp nghiên cứu 3
4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 3
4.2. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu 4
4.2.1. Phương pháp phân tích, tổng hợp 4
4.2.2. Công cụ xử lý dữ liệu 5
5. Kết cấu dự kiến của luận văn 5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN TỚI LUẬN VĂN 6
1.1. Các công trình nghiên cứu đã thực hiện 6
1.2. Các vấn đề còn tồn tại và hướng nghiên cứu của luận văn 14
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MOBILE BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15
2.1. Tổng quan về dịch vụ Mobile Banking 15
2.1.1. Khái niệm về dịch vụ Mobile Banking 15
2.1.2. Một số dịch vụ Mobile Banking cơ bản trong NHTM 15
2.1.3. Lịch sử phát triển của dịch vụ Mobile Banking 16
2.1.4. Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ Mobile Banking tại NHTM 17
2.2. Phát triển dịch vụ Mobile Banking 22
2.2.1. Khái niệm về phát triển dịch vụ Mobile Banking 22
2.2.2. Hệ thống tiêu chí đánh giá về phát triển dịch vụ mobile banking 22
2.2.3. Các nhân tổ ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ Mobile banking 24
2.3. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ Mobile Banking tại một số NHTM cổ phần 31
2.3.1. Kinh nghiệm của VP Bank 31
2.3.2. Kinh nghiệm của Vietcombank 33
2.3.3. Kinh nghiệm của Maritime Bank. 36
2.3.4. Bài học kinh nghiệm cho AGRIBANK 38
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MOBILE BANKING TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH PHƯƠNG LÂM HÒA BÌNH 40
3.1. Khái quát chung về Agribank CN Phương Lâm Hoà Bình 40
3.1.1. Giới thiệu về Agribank Phương Lâm 40
3.1.2. Cơ cấu tổ chức 44
3.1.3. Nhân sự và chính sách nhân sự 47
3.1.4. Tình hình hoạt động của Agribank Phương Lâm 48
3.1.5. Các dịch vụ ngân hàng tại Agribank Phương Lâm: 55
3.2. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Mobile Banking tại Agribank Phương Lâm 58
3.2.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá về phát triển dịch vụ Mobile Banking tại Agribank Phương Lâm 58
3.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phát triển dịch vụ Mobile Banking 67
3.3. Các biện pháp Agribank Phương Lâm đã áp dụng để phát triển dịch vụ Mobile Banking 72
3.4. Đánh giá về phát triển dịch vụ mobile banking tại Agribank Phương Lâm 76
3.4. 76
3.4.1. Những kết quả đạt được 76
3.4.2. Những hạn chế cần khắc phục 84
3.4.3. Nguyên nhân của các mặt hạn chế: 85
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MOBILE BANKING TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH PHƯƠNG LÂM HÒA BÌNH 87
4.1. Mục tiêu và định hướng phát triển Agribank Phương Lâm đến năm 2023 87
4.1.1. Thời cơ và thách thức 87
4.1.2. Về mục tiêu 90
4.1.3. Về định hướng 90
4.1.4. Phương hướng hoạt động 93
4.1.5. Về nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2023 94
4.2. Các giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Banking tại Agribank CN Phương Lâm Hoà Bình 95
4.2.1. Đẩy mạnh việc quảng bá sản phẩm 95
4.2.2. Phát triển hạ tầng cơ sở và đầu tư các công nghệ hiện đại 96
4.2.3. Vấn đề bảo mật thông tin 97
4.2.4. Đa dạng hóa, phát triển các tiện ích của dịch vụ 98
4.2.5. Phát triển nguồn nhân lực 99
4.2.6. Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng 100
4.3.  Một số kiến nghị 101
4.3.1. Kiến nghị đối với Agribank 101
4.3.2. Một số kiến nghị đề xuất cho Chính phủ và cơ quan chức năng 102
4.3.3. Kiến nghị với các Bộ, ngành khác 104
KẾT LUẬN 105
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106
PHỤ LỤC 108
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
NHNo&PTNT Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
CN Chi nhánh
SPDV Sản phẩm dịch vụ
CNTT Công nghệ thông tin
SXKD Sản xuất kinh doanh
KQKD Kết quả kinh doanh
KH Khách hàng
DV Dịch vụ
CCDV Cung cấp dịch vụ
SMS Dịch vụ tin nhắn ngắn
Sắp xếp abc
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
DANH MỤC BẢNG, BIỂU:
Bảng 1. 1: Kết quả nghiên cứu của Carlisle & Grallagher Consulting Group về các yếu tố và mức độ ảnh hưởng đến quyết định sử dụng Mobile Banking 6Bảng 1. 1: Kết quả nghiên cứu của Carlisle & Grallagher Consulting Group về các yếu tố và mức độ ảnh hưởng đến quyết định sử dụng Mobile Banking 6
Bảng 2. 1: Phí giao dịch bình quân của các hình thức giao dịch qua ngân hàng tại Mỹ 20Bảng 2. 1: Phí giao dịch bình quân của các hình thức giao dịch qua ngân hàng tại Mỹ 20
Bảng 3. 1: Kết quả hoạt động tín dụng của CN NHNo&PTNT Phương Lâm 42
Bảng 3. 2: Tình hình huy động vốn của NHNo&PTNT Chi nhánh Phương Lâm 43
Bảng 3. 3: Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng 44
Bảng 3. 4: Tình hình dư nợ của Agribank Phương Lâm năm 2014 – 2017 47
Bảng 3. 5: Hoạt động cung ứng dịch vụ tại Agribank Phương Lâm 51
Bảng 3. 6: Kết quả HĐKD của chi nhánh Agribank Phương Lâm 53
Bảng 3. 7: Hoạt động cung ứng dịch vụ tại Agribank Phương Lâm 54
Bảng 3. 8: Bảng báo cáo tổng hợp về dịch vụ  Mobile Banking tại Agribank Phương Lâm 55
Bảng 3. 9: Các yếu tố và mức độ ảnh hưởng đến quyết định sử dụng Mobile Banking 65
Bảng 3. 10: Kết quả kinh doanh dịch vụ Mobile Banking Agribank Phương Lâm giai đoạn 2014 – 2017 71
Bảng 3. 11: Đánh giá về dịch vụ Mobile Banking của Agribank Phương Lâm 73
Bảng 3. 12: Bảng đánh giá sự hiệu quả của dịch vụ Mobile Banking tại Agribank Phương Lâm qua các yếu tố 74
Bảng 3. 13: Bảng đánh giá sự tin cậy của dịch vụ Mobile Banking tại Agribank Phương Lâm qua các yếu tố 75
Bảng 3. 14: Bảng đánh giá sự bảo mật của dịch vụ Mobile Banking tại Agribank Phương Lâm qua các yếu tố 76
Bảng 3. 15: Bảng đánh giá năng lực phục vụ của dịch vụ Mobile Banking tại Agribank Phương Lâm qua các yếu tố 77
Bảng 3. 16: Bảng đánh giá sự phản ứng của Agribank Phương Lâm qua các yếu tố 78
Bảng 3. 17: Bảng đánh giá sự liên hệ của Agribank Phương Lâm qua các yếu tố 78
Bảng 3. 18: Bảng đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ Mobile Banking của Agribank Phương Lâm qua các yếu tố 79
Bảng 3. 1 : Kết quả HĐKD của chi nhánh Agribank Phương Lâm 48
Bảng 3. 2: Kết quả hoạt động tín dụng của CN NHNo&PTNT Phương Lâm 49
Bảng 3. 3 : Tình hình huy động vốn của NHNo&PTNT Chi nhánh Phương Lâm 50
Bảng 3. 4 : Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng 51
Bảng 3. 5 : Tình hình dư nợ của Agribank Phương Lâm năm 2014 – 2017 54
Bảng 3. 6 : Hoạt động cung ứng dịch vụ tại Agribank Phương Lâm 56
Bảng 3. 8: Bảng báo cáo tổng hợp về dịch vụ  Mobile Banking tại Agribank Phương Lâm 60
Bảng 3. 9 :So sánh các tiện ích của dịch vụ Mobile Banking của Agribank và các NHTM 62
Bảng 3. 10 : Đánh giá về dịch vụ Mobile Banking của Agribank Phương Lâm 66
Bảng 3. 13 : Bảng đánh giá sự tin cậy của dịch vụ Mobile Banking tại Agribank Phương Lâm qua các yếu tố 79
Bảng 3. 14 : Bảng đánh giá sự bảo mật của dịch vụ Mobile Banking tại Agribank Phương Lâm qua các yếu tố 80
Bảng 3. 15 : Bảng đánh giá năng lực phục vụ của dịch vụ Mobile Banking tại Agribank Phương Lâm qua các yếu tố 81
Bảng 3. 16 : Bảng đánh giá sự phản ứng của Agribank Phương Lâm qua các yếu tố 82
Bảng 3. 17 : Bảng đánh giá sự liên hệ của Agribank Phương Lâm qua các yếu tố 82
Bảng 3. 18 : Bảng đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ Mobile Banking của Agribank Phương Lâm qua các yếu tố 83
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
Hình 3. 1: Cơ cấu tổ chức Agribank Phương Lâm – Hòa Bình 39
Hình 3. 2: Biểu đồ cơ cấu nguồn vốn tại Agribank Phương Lâm 45
Hình 3. 1: Cơ cấu tổ chức Agribank Phương Lâm – Hòa Bình 45
Hình 3. 2: Biểu đồ cơ cấu nguồn vốn tại Agribank Phương Lâm 52
Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn thạc sĩ ngân hàng, bạn bận công việc hoặc vướng mắc nhiều vấn đề không thể tự mình hoàn thiện được đề tài thì có thể liên hệ với Luận Văn Group để được hỗ trợ nhé. Chúng tôi nhận viết thuê luận văn thạc sĩ với giá cạnh tranh nhất thị trường.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngân hàng thương mại là một định chế tài chính trung gian có vai trò vô cùng quan trọng. Có thể nói rằng sự hoạt động hiệu quả của ngân hàng gắn liền với sự hưng thịnh của nền kinh tế. Nền kinh tế các nước đang ngày càng phát triển vươn ra thế giới trong xu thế hội nhập mạnh mẽ, bởi vậy các hoạt động ngân hàng cũng không ngừng đổi mới, và hiện đại hóa. Từ những dịch vụ Ngân hàng truyền thống luôn được đề cao, phát huy tối đa lợi ích đã xuất hiện những dịch vụ mới, hiện đại hơn, an toàn hơn, ngày càng thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng, tạo mối quan hệ gắn bó dài lâu, đồng thời mở rộng những mối quan hệ mới, với những cơ hội kinh doanh mới dựa trên tiền đề công nghệ thông tin phát triển mạnh. Bên cạnh đó, xu hướng toàn cầu hóa và tự do hóa tài chính vừa giúp các ngân hàng mở rộng phạm vi cung ứng, làm gia tăng giá trị và số lượng giao dịch nhưng lại vừa dẫn đến sự cạnh tranh quyết liệt do không bị hạn chế bởi phạm vi quốc gia. Bởi vậy, các ngân hàng luôn phải chú trọng mở rộng dịch vụ ngân hàng hiện đại như là mục tiêu cốt lõi nhằm nâng cao vị thế của mình trước những đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó sSự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, đặc biệt là ngành công nghệ thông tin, đã tác động đến mọi mặt hoạt động của đời sống, kinh tế-xã hội, làm thay đổi nhận thức và phương pháp sản xuất kinh doanh của nhiều lĩnh vực, nhiều ngành kinh tế khác nhau, trong đó có lĩnh vực Ngân hàng. Những khái niệm về Ngân hàng điện tử, giao dịch trực tuyến, thanh toán trên mạng,… đã bắt đầu trở thành xu thế phát triển và cạnh tranh của các nNgân hàng thương mại ở Việt Nam. Phát triển các dịch vụ Ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ thông tin – Ngân hàng điện tử- là xu hướng tất yếu, mang tính khách quan, trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế. Lợi ích đem lại của Ngân hàng điện tử là rất lớn cho khách hàng, Ngân hàng và cho nền kinh tế, nhờ những tiện ích, sự nhanh chóng, chính xác của các giao dịch. Trong đó, dịch vụ Mobile Banking được coi là một trong những định hướng chiến lược quan trọng của các ngân hàng, cần nâng cao và mở rộng dựa trên những tiền đề thuận lợi sẵn có về thị trường viễn thông cũng như công nghệ thông tin ngân hàng.
Nhận thức được tính năng ưu việt của dịch vụ Mobile Banking cũng như qua khảo sát thực tế về việc triển khai sử dụng tại Agribank chi nhánh Phương Lâm Hoà Bình trong thời gian làm việc và công tác, em đã mạnh dạn chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình là: “Giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Bbanking tại Agribank chi nhánh Phương Lâm Hoà Bình”.
Rất nhiều lỗi chính tả, lỗi viết hoa
2. Mục đích nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
Làm rõ cơ sở lý luận của việc phát triển dịch vụ Mobile Banking mobile banking và trên cơ sở đánh giá thực trạng của việc phát triển dịch vụ Mobile Banking mobile banking tại Agribank chi nhánh Phương Lâm Hoà Bình, để tìm ra những ưu điểm, những hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, đề xuất một số giải pháp mang tính khả thi nhằm phát triển dịch vụ Mobile Banking mobile banking tại Agribank chi nhánh Phương Lâm Hoà Bình, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
2.2. Mục tiêu cụ thể
– Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về Ngân hàng điện tử, sản phẩm dịch vụ Mobile Banking mobile banking và phát triển dịch vụ Mobile Bankingmobile banking 
– Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ Mobile Banking mobile banking tại Agribank Phương Lâm Hoà Bình; Chỉ ra được những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển sản phẩm dịch vụ Mobile Banking mobile banking tại Agribank Phương Lâm Hoà Bình;. 
– Đề xuất những giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Banking tại  Agribank Phương Lâm Hoà Bình 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của khóa luận: Phát triển dịch vụ Mobile Banking  tại Agribank CN Phương Lâm Hòa Bình. 
3.2. Phạm vi nghiên cứu
+ Không gian: Các sản phẩm dịch vụ Mobile Banking Mobile banking tại Agribank chi nhánh Phương Lâm Hoà Bình. 
+ Thời gian: Số liệu được sử dụng để đánh giá, phân tích về phát triển dịch vụ Mobile Banking Mobile banking tại Agribank chi nhánh Phương Lâm Hoà Bình được thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2017, tìm giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Banking Mobile banking tới năm 2023.
4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
– Số liệu thứ cấp: Thu thập các thông tin, số liệu từ các báo cáo của Agribank CN Phương Lâm Hoà Bình được thống kê, tích lũy về tình hình, chất lượng sản phẩm dịch vụ Mobile Banking Mobile banking và sự phát triển dịch vụ Mobile Banking Mobile banking của đơn vị từ năm 2014 đến năm 2017.
Các thông tin, số liệu từ các Công văn, Báo cáo, Quyết định.. của Agribank Việt Nam và Agribank CN Phương Lâm Hoà Bình về công tác Cung ứng sản phẩm dịch vụ, triển khai phát triển dịch vụ và các vấn đề liên quan đến dịch vụ Mobile Banking.Mobile banking; 
Các dữ liệu, thông tin liên quan về sản phẩm Mobile Banking Mobile banking được thu thập từ các tài liệu, văn bản và từ các báo cáo khoa học, các bài viết trên các tạp chí, website và một số nghiên cứu có liên quan.
– Số liệu sơ cấp: Số liệu sơ cấp được lấy từ việc khảo sát thông qua phiếu điều tra. Phiếu điều tra gồm các câu hỏi với mục đích khảo sát để thu thập thông tin, ý kiến đánh giá về sản phẩm Mobile Banking Mobile banking của Agribank CN Phương Lâm Hoà Bình, về các đề xuất cải tiến nhằm phát triển dịch vụ Mobile Banking Mobile banking của đơn vị.
Các khách hàng khi đến giao dịch tại Agribank CN Phương Lâm Hoà Bình sẽ được phát 1 phiếu điều tra thu thập thông tin, ý kiến đánh giá về sản phẩm Mobile Banking Mobile banking của Agribank CN Phương Lâm Hoà Bình bao gồm các tiêu chí như: 
+ Thông tin khách hàng: Tên, tuổi, giới tính, trình độ học vấn, Thu nhập tháng … ( việc thu thập thông tin khách hàng giúp đánh giá chính xác hơn về tác động của sản phẩm dịch vụ lên từng phần khúc khách hàng)
+ Thông tin về thời gian sử dụng DV: chưa sử dụng, sử dụng dưới 1 năm, từ 1 đến 2 năm, trên 2 năm … ( giúp đánh giá về nhu cầu sử dụng dịch vụ, tỷ lệ khách hàng sử dụng DV, thị trường tiềm năng)
+ Thông tin đánh giá về dịch vụ thông qua các chỉ tiêu đánh giá : tính hiệu quả, sự tin cậy, sự bảo mật, khả năng phục vụ, khả năng đáp ứng nhu cầu, sự hài lòng… ( các chỉ tiêu này được đánh giá bằng thang điểm từ 1 đến 5 )  
Việc khảo sát thông qua phiếu điều tra được thực hiện đối với tất cả các khách hàng giao dịch tại Ngân hàng trong khoảng thời gian khảo sát từ những khách hàng đã sử dụng đến khách hàng chưa sử dụng dịch vụ Mobile Banking Mobile banking của đơn vị. Việc khảo sát thực hiện nhằm thu nhập dữ liệu và tiến hành hồi quy tương quan nhằm đánh giá tác động của các nhân tố lên quyết định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng. Số lượng khách được điều tra dự kiến là 200 khách hàng ngẫu nhiên đến giao dịch tại Agribank CN Phương Lâm Hòa Bình.
4.2. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu
4.2.1. Phương pháp phân tích, tổng hợp
 Phương pháp phân tích được sử dụng để phân chia các vấn đề phức tạp thành các yếu tố đơn giản, tạo điều kiện để phân tích kỹ lưỡng các lý thuyết, số liệu.
Kết quả các thông tin, số liệu thu thập được sẽ được phân tích và đánh giá chủ yếu qua các thống kê mô tả đơn giản.
Các dữ liệu, thông tin thu thập sẽ được xử lý sơ bộ, sau đó được thống kê thành các bảng số liệu, đồ thị hay biểu đồ thống kê để tóm tắt và trình bày các đặc trưng chủ yếu của vấn đề nghiên cứu, phản ánh một cách khái quát các đặc điểm về cơ cấu, xu hướng biến động, mối liên hệ, quan hệ so sánh … của vấn đề cần nghiên cứu.
 Phương pháp tổng hợp là liên kết các yếu tố đã được phân tích thành một tổng thể thống nhất, từ đó rút ra kết luận nhận xét về những vấn đề cần quan tâm.
Các dữ liệu, thông tin thu thập và khảo sát nhằm minh chứng cho các nhận định của luận văn về thực trạng sử dụng và chất lượng sản phẩm dịch vụ mobile banking tại đơn vị, sau khi tiến hành phân tích chi tiết dựa trên cơ sở là các thông tin, số liệu thực tế đã được thống kê để từ đó rút ra kết quả nghiên cứu và các nhận xét ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân dẫn đến hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Banking Mobile banking tại Agribank CN Phương Lâm Hoà Bình.
4.2.2. Công cụ xử lý dữ liệu
Các dữ liệu, thông tin sau khi được thu thập được sẽ được xử lý bằng công cụ excel,được phân loại, sắp xếp, thống kê thành các bảng số liệu, các biểu đồ, đồ thị, được phân tổ thống kê (theo giới, nhóm tuổi, trình độ…).
5. Kết cấu dự kiến của luận văn
Ngoài Phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham thảo và phụ lục, Nội dung của luận văn gồm 4 chương:
Chương 1. Tổng quan các công trình nghiên cứu.
Chương 2: Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ Mobile Banking Mobile banking tại Ngân hàng thương mại
Chương 3: Thực trạng phát triển dịch vụ Mobile Banking tại Agribank CN Phương Lâm Hoà Bình.
Chương 4: Một số giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Banking tại Agribank CN Phương Lâm Hoà Bình.
Xem đầy đủ luận văn tại link
Liên hệ dịch vụ viết bài.
Dịch vụ viết thuê Assignment

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *