Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngành bất động sản được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

4.5/5 - (2 bình chọn)
Đề tài luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngành bất động sản được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành khóa luận, là thành quả quá trình học tập và rèn luyện dưới sự giúp đỡ, chỉ bảo và truyền đạt kiến thức của quý thầy, cô trường Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, sự tận tình giúp đỡ của thầy Nguyễn Minh Tiến. Nay em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy, cô trường Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh nói chung, các thầy, cô trong khoa Tài chính – Ngân hàng nói riêng đã cung cấp cho em những kiến thức thật bổ ích về chuyên môn. Thầy Nguyễn Minh Tiến đã hết lòng hướng dẫn em trong việc hoàn thành luận văn này.
Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng do trình độ lý luận còn hạn chế, kinh nghiệm thực tế còn non kém. Vì vậy, sẽ không tránh khỏi những thiếu sót khi làm khóa luận, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy, cô.
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Mục tiêu nghiên cứu: Xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đưa ra kiến nghị và giải pháp cho doanh nghiệp bất động sản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương pháp định lượng bằng công cụ kinh tế lượng hồi quy để thực hiện ước lượng, kiểm định mô hình và từ đó xác định và đo lường các yếu tố tài chính ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản. 
Phát hiện và tóm tắt kết quả: Kết quả cho thấy các yếu tố tài chính như tăng trưởng doanh nghiệp, tỷ lệ nợ, quy mô doanh nghiệp, tỷ lệ thanh toán hiện hành và độ tuổi doanh nghiệp có tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngành bất động sản. 
Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn thạc sĩ, bạn bận công việc hoặc vướng mắc nhiều vấn đề không thể tự mình hoàn thiện đề tài luận văn thạc sĩ cho mình được, bạn cần một đơn vị viết thuê luận văn thạc sĩ uy tín thì có thể liên hệ với Luận Văn Group, chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm viết bài cam kết bài viết chất lượng tốt cho bạn.
ABSTRACT
Research objectives: Identifying and measuring factors affecting the performance of the business of real estate enterprises listed on the vietnam stock market. Giving recommendations and solutions to real estate businesses to improve business efficiency.
Research methodology: Topics using quantitative methods with economic regression tools to implement estimates, model calibration and thereby identify and measure financial factors affecting the effectiveness of business activities of real enterprises estate.
Findings and summary of results: Results of financial factors such as enterprise growth, debt rate, enterprise scale, current payment rate and business age have an impact on the performance of business activities of the real estate sector Products. 
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngành bất động sản được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” là công trình nghiên cứu của bản thân tôi, với sự hướng dẫn từ thầy TS. Nguyễn Minh Tiến. Các kết quả nghiên cứu và các kết luận trong luận văn là trung thực, không sao chép từ bất kỳ một nguồn nào và dưới bất kỳ hình thức nào.Việc tham khảo các nguồn tài liệu đã được thực hiện trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo đúng quy định.
Học viên
Lê Quang Đại
MỤC LỤC
MỤC LỤC v
DANH MỤC HÌNH ẢNH viii
DANH MỤC BẢNG BIỂU ix
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
1.4 Phương pháp nghiên cứu 2
1.5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 2
1.6 Bố cục của đề tài 3
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4
2.1 Tổng quan về ngành bất động sản Việt Nam 4
2.1.1 Khái niệm 4
2.1.2 Một số thuộc tính của bất động sản 5
2.1.3 Vai trò của ngành bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam 6
2.1.4 Cơ hội và thách thức của ngành bất động sản Việt Nam 6
2.2 Một số khái niệm liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh 9
2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản 11
2.4 Nghiên cứu thực nghiệm quốc tế và trong nước 16
2.4.1 Nghiên cứu thực nghiệm quốc tế 16
2.4.2 Nghiên cứu thực nghiệm trong nước 19
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22
3.1 Quy trình nghiên cứu 22
3.2 Mô hình nghiên cứu 24
3.3 Giả thuyết nghiên cứu 26
3.3.1 Hiệu quả hoạt động kinh doanh và tăng trưởng doanh nghiệp 26
3.3.2 Hiệu quả hoạt động kinh doanh và tỷ lệ nợ 27
3.3.3 Hiệu quả hoạt động kinh doanh và quy mô doanh nghiệp 27
3.3.4 Hiệu quả hoạt động kinh doanh và độ tuổi doanh nghiệp 28
3.3.5 Hiệu quả hoạt động kinh doanh và tỷ lệ thanh toán hiện hành 28
3.4 Dữ liệu và phương pháp thu thập dữ liệu 30
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN 31
4.1 Khái quát chung về hiện trạng các doanh nghiệp bất động sản niêm yết HSX và HNX 31
4.2 Phân tích thực trạng nhóm doanh nghiệp bất động sản nghiên cứu tại HSX và HNX 32
4.2.1 Phân tích thực trạng tài sản của các doanh nghiệp nghiên cứu 32
4.2.2 Phân tích thực trạng nợ của các doanh nghiệp nghiên cứu 34
4.2.3 Phân tích thực trạng vốn chủ sở hữu các doanh nghiệp nghiên cứu 35
4.2.4 Phân tích thực trạng doanh thu và chi phí của các doanh nghiệp nghiên cứu 36
4.2.5 Phân tích thực trạng lợi nhuận các doanh nghiệp nghiên cứu 38
4.3 Phân tích định lượng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh doanh nghiệp bất động sản 40
4.3.1 Thống kê mô tả 40
4.3.2 Phân tích hồi quy mô hình nghiên cứu 42
4.3.3 Khắc phục mô hình nghiên cứu 46
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50
5.1 Kết luận nghiên cứu 50
5.2 Kiến nghị 53
5.2.1 Về phía nhà nước 53
5.2.2 Về phía doanh nghiệp 56
5.3 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo 58
5.3.1 Hạn chế 58
5.3.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO 60
PHỤ LỤC 1: THỐNG KÊ MÔ TẢ 62
PHỤ LỤC 2: TƯƠNG QUAN BIẾN 65
PHỤ LỤC 3: HỒI QUY OLS 66
PHỤ LỤC 4: HỒI QUY POOLED 67
PHỤ LỤC 5: ĐA CỘNG TUYẾN 68
PHỤ LỤC 6: KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG TƯƠNG QUAN CHUỖI 69
PHỤ LỤC 7: HỒI QUY FEM 70
PHỤ LỤC 8: HỒI QUY REM 72
PHỤ LỤC 9: HỒI QUY FGLS 74
PHỤ LỤC 10: SỐ LIỆU TỔNG HỢP 76
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA HỌC VIÊN 83
 DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 3.1 Sơ đồ các bước nghiên cứu 24
Hình 3.2 Mô hình nghiên cứu đề nghị 25
Hình 4.1 Diễn biến  tài sản bình quân (tỷ đồng) các doanh nghiệp nghiên cứu giai đoạn 2013 – 2017 33
Hình 4.2 Diễn biến  nợ bình quân (tỷ đồng) các doanh nghiệp nghiên cứu giai đoạn 2013 – 2017 34
Hình 4.3 Diễn biến vốn chủ sở hữu bình quân (tỷ đồng) các doanh nghiệp nghiên cứu giai đoạn 2013 – 2017 35
Hình 4.4 Diễn biến số lượng cổ phiếu bình quân (cổ phiếu) các doanh nghiệp nghiên cứu giai đoạn 2013 – 2017 36
Hình 4.5 Diễn biến doanh thu, chi phí bình quân (tỷ đồng) các doanh nghiệp nghiên cứu giai đoạn 2013 – 2017 37
Hình 4.6 Diễn biến lợi nhuận sau thuế bình quân (tỷ đồng) các doanh nghiệp nghiên cứu giai đoạn 2013 – 2017 38
Hình 4.7 Diễn biến lợi nhuận sau thuế so với doanh thu (%) các doanh nghiệp nghiên cứu giai đoạn 2013 – 2017 39
Hình 4.8 Diễn biến giá trị doanh nghiệp bất động sản (nghìn đồng/ cổ phiếu) nghiên cứu giai đoạn 2013 – 2017 40
Hình 5.1 Tóm tắt diễn biến khả năng sinh lời (%) các doanh nghiệp nghiên cứu giai đoạn 2013 – 2017 51
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 3.1 Tóm tắt các biến giải thích, đo lường và giả thuyết 29
Bảng 4.1 Mô tả các giá trị của mẫu nghiên cứu 40
Bảng 4.2 Các giá trị trung bình các biến trong mẫu theo năm 41
Bảng 4.3 Tương quan biến trong mẫu theo năm 42
Bảng 4.4 Tổng hợp kết quả hồi quy mô hình nghiên cứu 42
Bảng 4.5 Kiểm định Hausman 44
Bảng 4.6 Kiểm định đa cộng tuyến 44
Bảng 4.7 Kiểm định hiện tượng tự tương quan 45
Bảng 4.8 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 45
Bảng 4.9 Kết quả hồi quy FGLS 46
Bảng 5.1 Một số chỉ tiêu tổng hợp các chỉ tiêu phản ánh ngành bất động sản giai đoạn 2017 – 2013 52
 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
AGE Độ tuổi doanh nghiệp
BĐS Bất động sản
CAGR Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm
CR Tỷ lệ thanh toán hiện hành
DA Tổng nợ trên tổng tài sản
DE Tổng nợ trên  tổng vốn chủ sở hữu
DN Doanh nghiệp
EBIT Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
FGLS Mô hình bình phương bé nhất tổng quát khả thi
FEMMô hình ước lượng tác động cố định
GDP Tổng sản phẩm quốc nội
GROWTH Tăng trưởng tài sản
HĐKD Hoạt động kinh doanh 
HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
HQKD Hiệu quả kinh doanh
HSX Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
LTDTA Nợ dài hạn trên tổng tài sản
OLS Mô hình ước lượng bình phương bé nhất
REM Mô hình ước lượng tác động ngẫu nhiên
ROA Thu nhập trên tài sản
ROE Thu nhập trên vốn chủ sở hữu
STDTA Nợ ngắn hạn trên tổng tài sản
TANG Giá trị tài sản cố định trên tổng tài sản
TDTA Tổng nợ trên tổng tài sản
TDTE Tổng nợ trên vốn chủ sở hữu
TTCK Thị trường chứng khoán
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả là mục tiêu lâu dài và bao trùm của các doanh nghiệp. Nó góp phần xây dựng thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp. Đồng thời, kinh doanh có hiệu quả không chỉ tạo ra được sự thuận lợi trong việc huy động vốn trên TTCK mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định và khả năng thích nghi với môi trường kinh tế ngày càng cạnh tranh gay gắt và khắc nghiệt như hiện nay.
Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả là doanh nghiệp thỏa mãn tối đa nhu cầu về hàng hóa – dịch vụ của xã hội trong giới hạn cho phép của các nguồn lực hiện có và thu được nhiều lợi nhuận nhất, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất. Nhưng trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2017 thị trường BĐS tại Việt Nam diễn ra bất ổn và có giai đoạn rơi vào tình trạng “đóng băng”, rất nhiều doanh nghiệp bất động sản lâm vào tình trạng phá sản do hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, lợi nhuận tạo ra không đủ bù đắp chi phí và tác động xấu đến nhiều ngành liên quan như xây dựng, vật liệu xây dựng…. Đặc biệt, kéo theo tăng trưởng kinh tế trong nước chậm lại  ảnh hưởng tiêu cực đến rất nhiều lao động, việc làm và an sinh xã hội.
Có rất nhiều yếu tố tác động đến hiệu quả HĐKD của doanh nghiệp. Các yếu tố đó có thể xuất phát từ yếu tố bên ngoài doanh nghiệp như  xã hội – chính trị – tình trạng sức khỏe của nền kinh tế, chính sách của nhà nước, thu nhập của người dân … Hoặc các yếu tố xuất phát từ bên trong doanh nghiệp như cơ cấu vốn, con người, cách thức quản lý, khả năng tài chính… Tùy vào ngành nghề kinh doanh mà các doanh nghiệp hoạt động trong những ngành nghề khác nhau chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau và hiệu quả HĐKD cũng khác nhau.
Vì những lý do trên, việc tìm hiểu về những yếu tố tài chính ảnh hưởng đến hiệu quả HĐKD của doanh nghiệp BĐS sẽ giúp các nhà quản lý có cơ sở tìm ra giải pháp nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả HĐKD cho các doanh nghiệp BĐS. Do đó, việc xác định các yếu tố tài chính ảnh hưởng đến hiệu quả HĐKD của doanh nghiệp BĐS được niêm yết trên TTCK Việt Nam là rất quan trọng nên tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngành bất động sản được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu này tập trung vào xác định được các yếu tố tài chính ảnh hưởng đến hiệu quả HĐKD của doanh nghiệp BĐS được niêm yết trên TTCK Việt Nam.
Đo lường được sự tác động của các yếu tố tài chính ảnh hưởng đến hiệu quả HĐKD của doanh nghiệp BĐS được niêm yết trên TTCK Việt Nam.
Hơn nữa nghiên cứu còn đề ra một số kiến nghị và giải pháp để các doanh nghiệp BĐS tại Việt Nam nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố có ảnh hưởng đến hiệu quả HĐKD của doanh nghiệp BĐS được niêm yết trên TTCK Việt Nam. 
Phạm vi nghiên cứu: Sử dụng thông tin từ Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp BĐS được niêm yết trên HSX và HNX giai đoạn từ năm 2013 đến 2017. Trong phạm vi giới hạn của đề tài tác giả chỉ nghiên cứu các yếu tố dưới góc độ tài chính.
1.4 Phương pháp nghiên cứu
Trong nghiên cứu tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với sự hỗ trợ của phần mềm stata và phương pháp định tính (phân tích, so sánh, tổng hợp, thống kê mô tả …)
1.5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Ý nghĩa khoa học: Đề tài cung cấp thêm một bằng chứng thực nghiệm về các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản được niêm yết trên TTCK Việt Nam.
Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu sẽ cho nhà quản trị hiểu hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mức độ ảnh hưởng của chúng và có các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Mặt khác nghiên cứu cũng góp phần hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực bất động sản, chứng khoán có được các thông tin về ngành bất động sản, hoạt động của ngành và qua đó sẽ có được quyết sách giúp ngành phát triển hơn, hiệu quả hơn.
1.6 Bố cục của đề tài
Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 5 chương, cụ thể như sau: 
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Bạn có thể xem đầy đủ luận văn tại link
Liên hệ dịch vụ viết bài:
Dịch vụ viết thuê Assignment

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *