Vai trò của tài chính công

Vai trò của tài chính công Tài chính công có nhiều vai trò khác nhau, trong từng lĩnh vực và hoạt động khác nhau, có thể tóm lược trong năm nội dung chính dưới đây: (1) Vai trò của tài chính công trong huy động nguồn lực tài chính để đảm bảo tăng trưởng kinh tế thực hiện công nghiệp… More →

Đặc điểm của tài chính công là gì

Đặc điểm của tài chính công Về đặc điểm của tài chính công, tác giả tổng hợp bằng hình dưới đây: Tài chính công có bốn đặc điểm chính: (1) Phản ánh quan hệ tài chính giữa nhà nước với các chủ thể, (2) Mang tính chủ thể, (3) Mang tính công cộng, (4) Kết hợp tính không bồi hoàn,… More →