QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PĂC

Rate this post
Luận văn thạc sĩ mẫu: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PĂC
Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
Stt Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 ĐKĐĐ Đăng ký đất đai
2 GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3 NĐ-CP Nghị định – Chính phủ
4 QĐ Quyết định
5 QLNN Quản lý nhà nước
6 UBND Ủy ban nhân dân
7 CNVPĐKQSDĐ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
8 CNTT Công nghệ thông tin
9 DN Doanh nghiệp
10 GPMB Giải phóng mặt bằng
11 QSDĐ Quyền sử dụng đất
12 QSHNƠ Quyền sở hữu nhà ở
13 QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất
14 KHSDĐ Kế hoạch sử dụng đất
15 KTXH Kinh tế – xã hội
16 QLNN Quản lý nhà nước
17 TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
TNHH HTVTrách nhiệm hữu hạn hai thành viên
MỤC LỤC
Trang
LỜI CAM ĐOAN 3
NHỮNG TỪ VIẾT TẮT 4
DANH MỤC BẢNG 8
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 8
MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn 3
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 7
3.1. Mục đích nghiên cứu 7
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 7
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 7
4.1. Đối tượng nghiên cứu 7
4.2. Phạm vi nghiên cứu 7
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn 8
5.1. Phương pháp luận 8
5.2. Phương pháp nghiên cứu 9
6. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của luận văn 10
6.1. Ý nghĩa lý luận 10
6.2. Ý nghĩa thực tiễn 10
7. Kết cấu của luận văn 10
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI 11
1.1. Những vấn đề chung về đất đai 11
1.1.1. Khái niệm đất đai 11
1.1.2. Vai trò của đất đai 12
1.2. Quản lý nhà nước về đất đai 14
1.2.1. Những vấn đề chung về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 14
1.2.1.1. Khái niệm quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về đất đai 14
1.2.1.2. Đặc điểm quản lý nhà nước về đất đai 18
1.2.1.3. Vai trò của quản lý nhà nước đối với đất đai 21
1.2.1.4. Nguyên tắc quản lý nhà nước về đất đai 23
1.2.2. Nội dung của quản lý nhà nước địa phương về đất đai. 26
1.2.2.1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đất đai 27
1.2.2.2. Lập và xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 30
1.2.2.3. Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 32
1.2.2.4. Đăng ký đất đai, cấp GCN QSD đất cho người sử dụng đất 33
1.2.2.5. Thu hồi đất, bồi thường thiệt hại 34
1.2.2.6. Thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai 34
1.2.3. Tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về đất đai 36
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về đất đai 37
1.3.1. Hệ thống chính sách, pháp luật 37
1.3.2. Các điều kiện tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước về đất đai 40
1.3.3. Phong tục tập quán, truyền thống, tôn giáo 42
1.3.4. Yếu tố đô thị hóa và chuyển dịch kinh tế trong quản lý đất đai 42
CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PĂC, TỈNH ĐĂK LĂK GIAI ĐOẠN 2013 – 2017 45
2.1. Khái quát tình hình sử dụng đất trên địa bàn huyện Krông Păc, tỉnh Đăk Lăk 45
2.2. Thực tiễn quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Krông Păc, tỉnh Đăk Lăk 50
2.2.1. Về ban hành các văn bản quản lý, sử dụng đất đai 50
2.2.2. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 51
2.2.3. Về giao đất, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 52
2.2.4. Hoạt động đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 56
2.2.5. Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 58
2.2.6. Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai 58
2.3. Thực tiễn tổ chức và thực hiện thẩm quyền quản lý nhà nước của cơ quan QLNN về đất đai trên địa bàn huyện Krông Păc 59
2.3. Đánh giá chung hoạt động quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Krông Păc những năm qua 61
2.3.1. Những kết quả đạt được 61
2.3.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 63
2.3.2.1. Những tồn tại, hạn chế 63
2.3.2.2. Nguyên nhân 64
3.1. Quan điểm quản lý nhà nước về đất đai 69
3.1.1. Quan điểm của Đảng về quản lý đất đai của Nhà nước 69
3.1.2. Phương hướng tăng cường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Krông Păc 71
3.2. Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Krông Păc 72
3.2.1. Tiếp tục về hoàn thiện cơ chế, chính sách trong quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Krông Păc 72
3.2.2.Tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 74
3.2.3. Hoàn thiện việc giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng 76
3.2.4. Tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký đất đai 77
3.2.5. Xác định đúng về giá đất làm cơ sở cho việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất 78
3.2.6. Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm hành chính trong quản lý nhà nước về đất đai 79
3.3. Nhóm giải pháp bổ trợ hoạt động quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Krông Păc 82
3.3.1. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện 82
3.3.2. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về đất đai 84
3.3.3. Nâng cao công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Krông Păc 87
3.4. Các kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Krông Păc 89
KẾT LUẬN 91
TÀI LIỆU THAM KHẢO 92
DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Thực trạng quỹ đất thời kỳ 2013- 2017 45
Bảng 2.2. Biến động sử dụng đất từ 2013-2017 46
Bảng 2.3: Cơ cấu quỹ đất thời kỳ 2013- 2017 47
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2.1. Cơ cấu sử dụng đất riêng cho năm 2017 huyện Krông Pắc 48
Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn thạc sĩ, bạn bận công việc hoặc gặp nhiều vướng mắc không thể tự mình hoàn thiện được đề tài, bạn cần tìm kiếm một dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ uy tín thì có thể liên hệ Luận Văn Group để được hỗ trợ. Chúng tôi với nhiều cộng sự có kinh nghiệm đảm bảo viết bài cho bạn chất lượng cao nhất.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đất đai là tài nguyên có hạn mà đang có nguy cơ giảm đi do xu hướng khí hậu nóng lên làm mực nước biển dâng cao. Bên cạnh đó là việc sử dụng đất đai lãng phí, không hiệu quả, việc hủy hoại đất cũng như tốc độ gia tăng về dân số, đặc biệt là khu vực đô thị khu vực đông dân cư khiến cho đất đai đã khan hiếm ngày càng khan hiếm hơn. Trong khi đó quản lý nhà nước về đất đai nhất là chính quyền cấp địa phương nơi mà phần lớn thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện ở đây, là mối quan tâm hàng đầu của các tầng lớp nhân dân. Vấn đề này cần được nghiên cứu một cách nghiêm túc, bằng những luận cứ khoa học để có những biện pháp, chính sách điều chỉnh phù hợp.
Việc quản lý và sử dụng tài nguyên quý giá này một cách hợp lý không những có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của nền kinh tế đất nước mà còn đảm bảo cho mục tiêu chính trị và phát triển xã hội. Đất đai luôn là yếu tố không thể thiếu được đối với bất cứ quốc gia nào. Ngay từ khi loài người biết đến chăn nuôi, trồng trọt, thì vấn đề sử dụng đất đai không còn đơn giản nữa bởi nó phát triển song song với những tiến bộ của nền khoa học kỹ thuật, kinh tế, xã hội, chính trị… Khi xã hội càng phát triển thì giá về quyền sử dụng đất ngày càng cao và luôn giữ được vị trí quan trọng. Do đó, việc quản lý đất đai luôn là mục tiêu quốc gia nhằm nắm chắc và quản lý chặt quỹ đất đai đảm bảo việc sử dụng đất đai tiết kiệm và có hiệu quả.
Huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk có 16 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 1 thị trấn và 15 xã) với tổng diện tích tự nhiên là 62.577 ha, dân số trung bình năm 2017 có 207.226 người, mật độ dân số bình quân 331 người/km2 (NGTK 2017). Trên địa bàn huyện có tuyến giao thông huyết mạch là Quốc lộ 26 chạy qua và có vị trí địa lý thuận lợi giáp thành phố Buôn Ma Thuột đã tạo điều kiện cho huyện tiếp nhận thông tin kinh tế thị trường, chuyển giao nhanh các các tiến bộ khoa học – kỹ thuật, cải thiện môi trường đầu tư để phát triển sản xuất hàng hóa; mở rộng giao lưu kinh tế, thương mại với các tỉnh trong vùng và cả nước, đồng thời hội nhập vào quá trình phát triển năng động của vùng Tây nguyên giàu tiềm năng.
Trong những năm qua, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2013 tới nay, tình hình kinh tế – xã hội của huyện Krông Păc phát triển mạnh mẽ, do đó quá trình biến động về đất đai rất lớn để phục vụ nhu cầu phát triển, đặc biệt là việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang các loại đất khác như: đất sản xuất kinh doanh; đất giao thông, thuỷ lợi; đất ở…. Tuy nhiên quá trình quản lý chưa theo kịp với tốc độ phát triển, hồ sơ địa chính bị lạc hậu, cũ kỹ, hư hỏng chưa được thực hiện lại, năng lực quản lý đất đai còn hạn chế, tình trạng lấn chiếm đất đai của các công ty, nông lâm trường, tình trạng tái lấn chiếm đất đã thu hồi để thực hiện các dự án còn xảy ra nhiều nơi. Tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai rất nhiều vụ việc, đặc biệt là đơn thư khiếu nại khiếu kiện đông người, vượt cấp. Vì vậy nâng cao hiệu quả Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Krông Păc, tỉnh Đắk Lắk là cần thiết.
Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện luật Đất đai cũng như các văn bản dưới luật của huyện Krông Păc vẫn còn nhiều hạn chế trong khâu tổ chức thực hiện. Nhiều văn bản có tính chất pháp lý còn chồng chéo và mâu thuẫn, tình trạng chuyển dịch đất đai ngoài sự kiểm soát của pháp luật xảy ra. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình còn chậm, đặc biệt đối với đất ở, đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường bàn giao về địa phương quản lý…. Đối với vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị và quyền sở hữu nhà ở việc triển khai còn chưa đồng bộ, kết quả đạt được thấp. Việc tranh chấp đất đai vẫn diễn ra dưới nhều hình thức. Đứng trước thực trạng đó, để đưa vào việc quản lý và sử dụng đất đai ngày càng có hiệu quả, góp phần vào công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, cần phải rút kinh nghiệm từ thực tế trong quá trình quản lý và sử dụng đất. Trên cơ sở đó, xây dựng các biện pháp nhằm quản lý và sử dụng đất hiệu quả hơn, bền vững hơn. Với mong muốn làm giảm bớt những khó khăn trong quản lý Nhà nước về đất đai của Chính quyền huyện Krông Păc.
Xuất phát từ những lý do trên, để đánh giá được một cách đầy đủ và khoa học tình hình quản lý đất đai trên địa bàn huyện Krông Păc. Đề tài “Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Krông Păc” được lựa chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý công. 
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn
Liên quan tới đề tài nghiên cứu đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề mang tính lý luận, thực tiễn quản lý nhà nước về đất đai và những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước về đất đai. Trong số các công trình khoa học nêu trên có thể kể đến:
Lê Văn Thành (2012), “Áp dụng pháp luật trong quản lý nhà nước về đất đai của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hiện nay”, Luận án Tiến sĩ Luật học. Luận án đã nghiên cứu cơ sở lý luận của việc áp dụng pháp luật trong quản lý nhà nước về đất đai của Ủy ban nhân dân (UBND), đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật trong quản lý nhà nước về đất đai của UBND TP. Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó đưa ra những quan điểm, giải pháp nhằm đảm bảo áp dụng pháp luật trong quản lý nhà nước về đất đai của UBND TP. Hồ Chí Minh.
Võ Quốc Thắng (2014), “Phân tích đánh giá thực trạng sử dụng đất trong mối quan hệ với Quy hoạch nông thôn mới phục vụ quản lý đất đai huyện Đức Hòa, tỉnh Long An”, Luận văn Thạc sĩ tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Trong luận văn, tác giả luận văn đã làm rõ thực trạng sử dụng đất, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, thực trạng quy hoạch nông thôn mới, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Đức Hòa và đưa ra các đề xuất định hướng sử dụng hợp lý đất đai huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đến năm 2020.
Nguyễn Ngọc Quế (2012), “Nghiên cứu giải pháp quản lý nhà nước về đất đai ở nông thôn huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên”, Luận văn Thạc sĩ tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Luận văn đã góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận giải pháp QLNN về đất đai ở nông thôn. Phân tích thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng đến QLNN về đất đait ại địa phương này và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động QLNN về đất đai ở nông thôn tại huyện Tiên Lữ.
– Hoàng Xuân Hoan – Nguyễn Trí Hòa (1993), Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh;
– Nguyễn Khắc Thái Sơn (2009), Tập bài giảng Quản lý nhà nước về đất đai, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên;
– Phạm Hữu Nghị (2002), Về thực trạng chính sách đất đai ở Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 8/2002;
– Nguyễn Đình Bồng, Một số vấn đề quản lý nhà nước về đất đai trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Quản lý nhà nước, 4/2001;
– Nguyễn Thái Hòa, Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội; Luận văn Thạc sỹ quản lý hành chính công, Học viện Hành chính; 
– Nguyễn Tấn Phát, Chính sách về đất đai của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, Tạp chí nghiên cứu số 1 năm 2006;
 – Bộ tư pháp, (2016): Báo cáo kỹ thuật rà soát và phân tích pháp lý về thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư và đề xuất giải pháp cải cách, Hà Nội.
– Trần Kim Chung (2015). Tăng cường quản lý đất đai để thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay. Tạp chí cộng sản điện tử, cập nhật ngày 07/01/2015, Hà Nội.
– Trần Kim Chung (2012), Quản lý nhà nước về đất đai bằng các biện pháp kinh tế trong giai đoạn hiện nay, bài tham luận tại Hội thảo “Nâng cao vai trò quản trị trong quản lý nhà nước về đất đai ở Việt Nam”.
– Đỗ Thị Lan và Đỗ Anh Tài (2007). Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất . Hà Nội: Nhà xuất bản nông nghiệp.
– Tôn Gia Huyên (2012), Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất đai hiện nay, bài tham luận tại Hội thảo “Nâng cao vai trò quản trị trong quản lý nhà nước về đất đai ở Việt Nam”.
– Nguyễn Đình Bồng, Lê Thanh Khuyến, Vũ Văn Phúc, Trần Thị Minh Châu (2012): Quản lý đất đai ở Việt Nam 1945-2010, Nxb Chính trị Quốc gia. 
– Nguyễn Đình Bồng: Đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành thị trường bất động sản. (2005). Đề tài cấp nhà nước 2002/15.
– Nguyễn Đình Bồng, Trần Thị Minh Hà, Nguyễn Thị Thu Hồng, (2014): Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia.
– Ngô Đình Quế, Lê Đức Thắng (2015): Hiện trạng sử dụng đất đất lâm nghiệp, tồn tại và định hướng trong những năm tới, Hội Khoa học Đất Việt Nam, Hội thảo Quốc gia, Đất Việt Nam, hiện trạng và thách thức , Hà Nội 27.11.2015.
– Tổng cục Quản lý đất đai, (2017): Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II /2017, Hà Nội.
– Tổng cục Quản lý đất đai (2016): Báo cáo Tổng kết công tác 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, tháng 12.2016, Hà Nội.
– Những chuyển biến trong công tác quản lý đất đai ở TP. Buôn Ma Thuột: http://skhcn.daklak.gov.vn/nhung-chuyen-bien-trong-cong-tac-quan-ly-dat-dai-o-tp–buon-ma-thuot-detailnews1580-vn-56.html.
Nhìn chung những đề tài và công trình nghiên cứu của các tác giả nêu trên đã giải quyết rất nhiều nội dung cơ bản từ những vấn đề mang tính lý luận cho tới thực trạng QLNN về đất đai nhằm giúp các nhà quản lý có thể đưa ra các ứng xử, biện pháp quản lý phù hợp trong việc sử dụng nguồn lực của mình và giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra các chính sách phù hợp căn cứ vào những điều kiện tự nhiên và xã hội của từng địa phương. 
Bên cạnh đó, nhiều công trình khoa học nêu trên cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai nhằm tiếp tục bổ sung hoàn thiện các nội dung cơ bản của quan lý đất đai như: Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai, hoàn thiện việc thực hiện công tác quản lý; có chế tài xử lý vi phạm pháp luật đủ mạnh để răn đe, phòng ngừa vi phạm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước, tổ chức đối với hoạt động quản lý đất đai. 
Tuy nhiên, dưới góc độ và phạm vi quản lý đất đai tại huyện Krông Păc, tỉnh Đăk Lăk thì đề tài luận văn của tác giả không trùng lắp với những công trình đã nghiên cứu nêu trên. Tuy nhiên, các công trình này đều là những tài liệu tham khảo, có ý nghĩa quan trọng để tác giả có thể sử dụng trong quá trình phân tích, hệ thống hóa và dẫn chứng đối với những vẫn đề cơ bản của quản lý nhà nước về đất đai ở chương 1 và các biện pháp, những kiến nghị đề xuất ở chương 3 của luận văn.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
3.1. Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của luận văn là nhằm hệ thống hóa những căn cứ lý luận và thực tiễn của vấn đề quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; trên cơ sở đó ứng dụng hệ thống các căn cứ lý luận và thực thiễn vào phân tích thực trạng quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Krông Păc; qua đó đề ra hệ thống giải pháp cơ bản nhằm nâng hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai tại huyện Krông Păc.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, luận văn có nhiệm vụ:
– Tổng quan những căn cứ lý luận các nghiên cứu có liên quan về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai;
– Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Krông Păc trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2017; từ đó đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại trong quản lý nhà nước về đất đai của Chính quyền huyện Krông Păc, tỉnh Đăk Lăk.
– Đề xuất một số giải pháp chủ yếu có tính khả thi cao hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Krông Păc, tỉnh Đăk Lăk và kiến nghị một số vấn đề đối với chính sách đất đai của Nhà nước.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu về hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai tại Krông Păc. 
4.2. Phạm vi nghiên cứu
– Phạm vi về nội dung:
Luận văn nghiên cứu nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Krông Păc, tỉnh Đăk Lăk, do chính quyền cấp huyện quản lý. Theo quy định tại Điều 22, Luật đất đai 2013 quy định nội dung QLNN về đất đai gồm 15 nội dung, tuy nhiên do hạn chế về thời gian, kinh phí và quy mô nghiên cứu; học  viên chỉ tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản nhất trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai của cấp huyện như: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đất đai; Lập và xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp GCN QSD đất cho người sử dụng đất; Thu hồi đất, bồi thường thiệt hại; Thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai.
– Phạm vi về không gian:
Luận văn nghiên cứu quản lý nhà nước về đất đai và thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động này trên địa bàn huyện Krông Păc, tỉnh Đăk Lăk.
– Phạm vi về thời gian:
Nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Krông Păc giai đoạn 2013 – 2017 (từ khi có Luật đất đai 2013 đến năm 2017) và đề xuất một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Krông Păc đến 2020.
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn
5.1. Phương pháp luận
Luận văn sẽ được thực hiện trên cơ sở và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, quan điểm duy vật biện chứng, quan điểm duy vật lịch sử được vận dụng để nhìn nhận, đánh giá về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai của các cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, do hoạt động quản lý trong lĩnh vực đất đai là rất rộng và nhiều hoạt động khá phức tạp nên trong quá trình nghiên cứu, tác giả còn sử dụng nhiều phương pháp bổ trợ như nghiên cứu tài liệu lưu trữ, lịch sử, thống kê, so sánh, thu thập và xử lý thông tin….
 Về cơ sở lý luận và pháp lý, luận văn sử dụng các tài liệu, các văn bản quy phạm pháp luật của Đảng và Nhà nước, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã được công bố có liên quan đến coạt động quản lý trong lĩnh vực đất đai để làm tài liệu nghiên cứu cho luận văn.
5.2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập số liệu, thông tin thứ cấp, 
– Thu thập các văn bản của Chính phủ, các văn bản của huyện Krông Păc, của tỉnh Đăk Lăk, có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai. 
– Thu thập các thông tin về đặc điểm chung của khu vực nghiên cứu, các số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, về tình hình quản lý và sử dụng đất của huyện Krông Păc và các thông tin thông qua các ấn phẩm, phương tiện thông tin đại chúng, website…
Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp, 
– Thông qua trao đổi với các chuyên gia để nắm bắt các nhận định về tình hình quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 
– Thông qua việc trao đổi với cư dân tại địa phương nhằm nắm bắt diễn biến tình hình quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai.
Phương pháp xử lý số liệu, phân tích thông tin, 
– Cập nhật, phân tích và xử lý số liệu, đánh giá kết quả đạt được để làm rõ ưu việt và hiệu quả, cũng như hạn chế tồn tại trong quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai tại huyện Krông Păc
– Phương pháp thống kê: Trên cơ sở các số liệu thu thập dùng phương pháp thống kê để phân tích, tổng hợp, so sánh các loại số liệu khác nhau ảnh hưởng đến quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 
– Phương pháp so sánh: Được dùng để so sánh các số liệu thu đã thập được, từ đó thấy được sự khác nhau giữa các điểm, giữa các năm 
6. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của luận văn
6.1. Ý nghĩa lý luận
Luận văn nghiên cứu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận trong quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời phân tích đánh giá làm sáng tỏ tính đúng đắn quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý nhà nước về đất đai.
Ngoài ra luận văn còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đọc, nhà nghiên cứu có quan tâm tới quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai.
6.2. Ý nghĩa thực tiễn
Phân tích, đánh giá, so sánh và làm rõ những thực trạng QLNN về đất đai; Đánh giá những thành công cũng như những hạn chế, những yếu tố tác động, những tồn tại, khó khăn trong công tác QLNN về đất đai trên địa bàn huyện Krông Păc, tỉnh Đăk Lăk. Qua đó đưa ra được những quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Krông Păc, tỉnh Đăk Lăk.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương:
– Chương 1: Cơ sở lý luận của Quản lý nhà nước về đất đai.
– Chương 2: Thực tiễn quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Krông Păc, tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2013 – 2017
– Chương 3: Quan điểm, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Krông Păc, tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020.
Bạn có thể xem đầy đủ luận văn tại link
Liên hệ dịch vụ viết luận văn:
Dịch vụ Luận Văn Group

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *