LẬP VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK

Rate this post
Đề tài luận văn thạc sĩ: LẬP VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK
Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
LỜI CAM ĐOAN
Tôi, học viên Nguyễn Xuân Hưng xin cam đoan rằng, Luận văn « Lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk » là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Các số liệu sử dụng phân tích trong luậnán có nguồn gốc rõ ràng, đã công bố theo đúng quy định. Các kết quả nghiên cứu trong luận án do tôi tự tìm hiểu, phân tíchmột cách trung thực, khách quan và phù hợp với thực tiễn củaViệt Nam. Các kết quả này chưa từng được công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào khác. 
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN 0
DANH MỤC BẢNG BIỂU, 6
DANH MỤC SƠ ĐỒ – HÌNH VẼ 7
LỜI NÓI ĐẦU 8
1.1. Tính cấp thiết của đề tài: 8
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 9
1.3. Câu hỏi nghiên cứu 10
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 10
1.5. Phương pháp nghiên cứu 10
1.5.1. Phương pháp chuyên khảo 10
1.5.2. Phương pháp điều tra, khảo sát 11
1.5.3. Phương pháp thống kê, so sánh và phân tích 11
1.5.4. Phương pháp xử lý số liệu sử dụng phần mềm vi tính 11
1.5.5. Phương pháp bản đồ 12
1.6. Ý nghĩa của kết quả nghiên cứu 12
1.7. Kết cấu luận văn 12
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẬP VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 13
1.1. Tổng quan về quy hoạch sử dụng đất 13
1.1.1. Khái niệm về quy hoạch sử dụng đất 13
1.1.2. Đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất 15
1.2. Cơ sở lý luận về lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất 18
1.2.1. Cơ sở lý luận về lập quy hoạch sử dụng đất 18
1.2.1.1. Hệ thống lập quy hoạch sử dụng đất 18
1.2.1.2. Các bước chính của lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 18
1.2.1.3. Đặc điểm của việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 19
1.2.1.4. Vai trò của lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 20
1.2.1.5. Những nguyên tắc của việc lập quy hoạch sử dụng đất đai 21
1.2.1.6. Quan điểm xây dựng quy hoạch sử dụng đất 22
1.2.2. Cơ sở lý luận về thực hiện quy hoạch sử dụng đất 23
1.2.2.1. Quy trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất 23
1.2.2.2. Vai trò của quản lý nhà nước về lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất 24
1.3. Nội dung quản lý nhà nước về lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất 26
1.4. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất của các địa phương ở trong và ngoài nước 28
1.4.1.Tình hình quy hoạch và thực hiện quy hoạch sử dụng đất ở nước ngoài 28
1.4.1.1. Về cấp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 28
1.4.1.2. Về nguyên tắc, căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 29
1.4.1.3. Về thẩm quyền lập, quyết định, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 30
1.4.1.4. Về kỳ quy hoạch 31
1.4.1.5. Về quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 32
1.4.2. Tình hình quy hoạch và thực hiện quy hoạch sử dụng đất tại Việt Nam 33
1.4.3. Tình hình quy hoạch và thực hiện quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đắk Lắk 34
1.4.4. Bài học kinh nghiệm rút ra cho huyện 36
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ LẬP VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK 37
2.1. Đánh giá khái quát về huyện Krông Pắc. 37
2.1.1. Đánh giá về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 37
2.1.2. Đánh giá về thực trạng môi trường 42
2.1.3. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế – xã hội 44
2.1.4. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất 53
2.2. Thực trạng lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Krông Pắc giai đoạn 2011-2015 59
2.2.1. Công tác tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Krông Pắc giai đoạn 2001-2010 59
2.2.2. Công tác tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Krông Pắc giai đoạn 2011 – 2015 59
2.2.3. Kết quả thực hiện lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất của huyện Krông Pắc giai đoạn 2011-2015 60
2.3. Thực trạng quản lý nhà nước về lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện 61
2.3.1. Thực trạng lập đồ án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 61
2.3.2. Thực trạng công tác thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 62
2.3.3. Thực trạng công tác công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 62
2.3.4. Thực trạng lập các văn bản pháp qui về quy hoạch sử dụng đất 63
2.3.5. Thực trạng quản lí việc sử dụng đất theo quy hoạch: cấp giấy chứng nhận QSD đất, cấp phép xây dựng 64
2.3.6. Thực trạng giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt 64
2.3.7. Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 65
2.4. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất 66
2.4.1. Những thành tựu đã đạt được trong lập và thực hiện quy hoạch 66
2.4.2. Những hạn chế trong lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất 67
2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất 67
2.4.4. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sử dụng đất kỳ tới 68
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM LẬP VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 71
3.1. Định hướng sử dụng đất trong phát triển kinh tế xã hội 71
3.1.1. Định hướng phát triển và mục tiêu phát triển KTXH huyện Krông Pắc đến năm 2020 71
3.1.2. Định hướng sử dụng đất theo khu chức năng 74
3.1.3. Đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 75
3.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm đảm lập và tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất. 79
3.2.1. Giải pháp về chính sách 79
3.2.2. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 80
3.2.3. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 81
3.2.4. Giải pháp về nguồn nhân lực và vốn đầu tư 83
3.2.5. Giải pháp về tổ chức thực hiện 83
KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 85
I. KẾT LUẬN 85
II. KIẾN NGHỊ 86
TÀI LIỆU THAM KHẢO 87
PHỤ LỤC SỐ LIỆU 88
Phụ lục 1 :  Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt 88
Phụ lục 2: Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt 91
Phụ lục 3: Kết quả đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt 92
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 2.1. Giá trị sản xuất theo giá hiện hành và cơ cấu kinh tế huyện Krông Pắc giai đoạn 2011-2015 44
Bảng 2.2: Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 huyện Krông Pắc 57
Bảng 3.1:  Diện tích các loại đất điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 76
DANH MỤC SƠ ĐỒ – HÌNH VẼ
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu sử dụng đất năm 2015 huyện Krông Pắc 54
Sơ đồ 2.2: Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất được duyệt 60
Sơ đồ 3.1: Cơ cấu sử dụng đất trước và sau điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 79
Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn thạc sĩ, bạn bận công việc không thể tự mình hoàn thiện đề tài được, bạn cần tìm người viết luận văn giúp nhưng không biết giá viết thuê luận văn thạc sĩ có cao không thì có thể liên hệ với Luận Văn Group để được tư vấn nhé.
LỜI NÓI ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài:
Về mặt lý luận, 
Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh. Công tác lập quy hoạch và kế hoạch hoá việc sử dụng đất là một yêu cầu đặc biệt để sắp xếp quỹ đất đai cho các lĩnh vực và đối tượng sử dụng hợp lý, có hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, tránh được sự chồng chéo, gây lãng phí trong sử dụng, hạn chế sự huỷ hoại đất đai, phá vỡ môi trường sinh thái. Đây là một nội dung quan trọng của quản lý Nhà nước về đất đai, được thể chế hóa trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. 
Luật Đất đai năm 2013 cũng đã quy định: “Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất” là 1 trong những nội dung quản lý Nhà nước về đất đai. Quy hoạch sử dụng đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ cho trước mắt mà cả lâu dài, nhưng việc thực hiện quy hoạch đóng vai trò quyết định đến hiệu quả của phương án quy hoạch sử dụng đất. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai phải phù hợp với yêu cầu thực tế phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Khả năng thực tế của phát triển kinh tế, đô thị đến đâu thì tiến hành việc giao đất, sử dụng đất đai đến đó.
Trên thực tiễn, 
Ngày nay, cùng với sự  phát triển của xã hội và sự bùng nổ dân số đã gây ra khó khăn cho việc quản lý và sử dụng đất đai ở nước ta. Sự gia tăng dân số đã làm gia tăng mọi mặt của đời sống xã hội như: nhu cầu về lương thực, thực phẩm, nhu cầu về việc làm, nơi ăn, ở… Theo đó nó sẽ làm tăng nhu cầu sử dụng đất trong khi quỹ đất tự nhiên lại có hạn. Cho nên việc tiến hành lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai một cách chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và đúng pháp luật là một vấn đề hết sức cần thiết và cấp bách đối với nước ta hiện nay.Thế nên việc quy hoạch phân bổ sử dụng đất đai giúp cho việc sắp xếp, bố trí sử dụng hợp lý và có hiệu quả nguồn tài nguyên đất, tạo cho việc sử dụng đất đai ổn định, lâu dài, bảo vệ được tài nguyên đất và bảo vệ môi trường sinh thái, tránh sự đầu tư chồng chéo gây lãng phí. Bên cạnh đó việc quy hoạch phân bổ sử dụng đất đai cũng là một phương tiện để Nhà nước hướng dẫn việc sử dụng đất làm tăng lợi ích cho cộng đồng.
Huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk có 16 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 1 thị trấn và 15 xã) với tổng diện tích tự nhiên là 62.577 ha (số liệu thống kê đất đai năm 2015), dân số trung bình năm 2015 có 207.226 người, mật độ dân số bình quân 331 người/km2 (NGTK 2015). Trên địa bàn huyện có tuyến giao thông huyết mạch là Quốc lộ 26 chạy qua và có vị trí địa lý thuận lợi giáp thành phố Buôn Ma Thuột đã tạo điều kiện cho huyện tiếp nhận thông tin kinh tế thị trường, chuyển giao nhanh các các tiến bộ khoa học – kỹ thuật, cải thiện môi trường đầu tư để phát triển sản xuất hàng hóa; mở rộng giao lưu kinh tế, thương mại với các tỉnh trong vùng và cả nước, đồng thời hội nhập vào quá trình phát triển năng động của vùng Tây nguyên giàu tiềm năng.
Quy hoạch sử dụng đất huyện Krông Pắc đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt tại Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 5 năm 2014. Quy hoạch sử dụng đất đã góp phần quan trọng trong quá trình phát triển KTXH của huyện, giúp tăng cường công tác quản lý về đất đai theo pháp luật, gia tăng hiệu quả sử dụng đất, tăng thu ngân sách địa phương từ đất… Tuy nhiên, trong những năm qua trên địa bàn huyện có nhiều thay đổi về phát triển kinh tế-xã hội liên quan đến sử dụng đất; nhiều dự án đang và sẽ thực hiện có thay đổi về mục đích sử dụng đất so với quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt nên cần phải tiến hành đánh giá kết quả thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 và đề xuất điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 để việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đúng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; [9]
Để giúp huyện đánh giá kết quả đã đạt được và những tồn tại trong quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 một cách chính xác; từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk”.  
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
Với đề tài “Lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk”, học viên đã xác lập các mục tiêu nghiên cứu như sau:
– Hệ thống hóa toàn bộ cơ sở  lý luận và các nghiên cứu có liên quan về lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất; qua đó là nền tảng cho việc phân tích thực trạng tại Krông Păc.
– Nghiên cứu thực trạng công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Krông Pắc của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
– Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất của huyện Krông Pắc đã được phê duyệt.
– Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại huyện Krông Pắc 
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
Các nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung giải đáp các câu hỏi: 
1. Quá trình lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Krông Pắc được tổ chức triển khai như thế nào?
2. Phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Krông Pắc đã có đáp ứng được kỳ vọng đã đặt ra? Những kết quả đã đạt được và chưa đạt được? nguyên nhân chưa đạt được?
3. Phương án Quy hoạch sử dụng đất của huyện Krông Pắc có cần phải điều chỉnh bổ sung không? Phương án điều chỉnh thế nào?
4. Có những giải pháp nào được đưa ra để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện quy hoạch? 
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
– Đối tượng nghiên cứu : Công tác lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Krông Pắc của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
– Phạm vi nghiên cứu : Hoạt động lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với toàn bộ diện tích đất tự nhiên huyện Krông Pắc.
– Phạm vi thời gian : Đề tài sẽ nghiên cứu các số liệu trong chuỗi thời gian từ 2011-2017 và định hướng đến năm 2020.
1.5. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện được nội dung của đề tài nghiên cứu học viên đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau:
1.5.1. Phương pháp chuyên khảo
Phương pháp được sử dụng trong việc thu thập số liệu, thông tin trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Qua đó tiến hành tra cứu, ghi chép lại những kết quả, thông tin, lý luận… về quá trình sử dụng đất đai phù hợp với nội dung và phạm vi nghiên cứu. Phương pháp này chủ yếu tiến hành trong thư viện và sách báo cùng với những thông tin truy cập được.
1.5.2. Phương pháp điều tra, khảo sát
Đây là phương pháp được dùng để điều tra, thu thập số liệu, tài liệu, bản đồ, thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất.
Điều tra, khảo sát thực địa bổ sung xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, thu thập tình hình thực hiện một số công trình, dự án nằm trong phương án quy hoạch và phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Phỏng vấn những người sử dụng đất bị chuyển mục đích sử dụng đất nằm trong phương án quy hoạch và phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, những người có trách nhiệm về tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch, giám sát thực hiện quy hoạch của địa phương. Qua đó tìm hiểu những mặt được và chưa được cũng như nguyên nhân, giải pháp khắc phục các tồn tại trong công tác triển khai thực hiện quy hoạch. 
1.5.3. Phương pháp thống kê, so sánh và phân tích
Trên cơ sở các số liệu, tài liệu thu thập được, tiến hành phân nhóm, thống kê diện tích các công trình, dự án đã thực hiện theo quy hoạch hoặc chưa thực hiện theo quy hoạch; tổng hợp, so sánh và phân tích các yếu tố tác động đến việc thực hiện phương án quy hoạch và phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. 
1.5.4. Phương pháp xử lý số liệu sử dụng phần mềm vi tính
Các số liệu thu thập được phân tích, xử lý với sự hỗ trợ hiệu quả của các phần mềm vi tính đặc biệt là Excel, Microstation, Mapinfo…
1.5.5. Phương pháp bản đồ
Một trong các hình thức trình bày là sử dụng phương pháp minh họa trên bản đồ. Đây là phương pháp đặc thù của công tác quy hoạch sử dụng đất. Các đối tượng được biểu diễn trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất, thể hiện cụ thể các yếu tố về vị trí phân bố, diện tích… Phương pháp minh họa bằng bản đồ có sử dụng các phần mềm chuyên dụng làm bản đồ (như Microstation, MapInfor,…).
1.6. Ý nghĩa của kết quả nghiên cứu
Về khoa học: Bổ sung lý luận về công tác lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.  
Thực tiễn: Đề tài đánh giá được thực trạng công tác lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất cũng như kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Krông Pắc. Đề ra được phương án điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện mới và đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả đối với công tác lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất.
1.7. Kết cấu luận văn
Luận văn được kết cấu làm 3 chương, cụ thể như sau
Chương 1: Cơ sở lý luận về lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất
Chương 2: Thực trạng về lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.
Chương 3: Định hướng và giải pháp bảo đảm lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
Bạn có thể xem đầy đủ luận văn tại link
Liên hệ dịch vụ:
Dịch vụ Luận Văn Group

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *