Đặc điểm của tài chính công là gì

Đặc điểm của tài chính công

Về đặc điểm của tài chính công, tác giả tổng hợp bằng hình dưới đây:

Tài chính công có bốn đặc điểm chính: (1) Phản ánh quan hệ tài chính giữa nhà nước với các chủ thể, (2) Mang tính chủ thể, (3) Mang tính công cộng, (4) Kết hợp tính không bồi hoàn, bồi hoàn, kết hợp tính bắt buộc và tính tự nguyện.

Thứ nhất, Tài chính công phản ánh quan hệ tài chính giữa nhà nước với các chủ thể, bao gồm: Tài chính tư, tài chính nhà nước, tài chính doanh nghiệp, tài chính các tổ chức xã hội.

Đặc điểm của quan hệ tài chính công được thể hiện như sau:

–    Các quan hệ tài chính công luôn gắn chặt với sở hữu công cộng về tài sản, luôn chứ đựng lợi ích chung, lợi ích công cộng

–     Các nguồn lực tài chính công vận động từ nơI tạo ra nó đến mục tiêu sử dụng nó đều thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ.

–    Các nguồn lực tài chính công rất đa dạng phức tạp, việc phân phối và phân bổ chúng được thực hiện qua các quan hệ tài chính nó không những động chạm đến lợi ích của người đóng góp và người được thừa hưởng mà còn tác động sâu sắc đến tất cả các vấn đề chính trị kinh tế xã hội quốc phòng, an ninh và đối ngoại của một quốc gia vì thế đòi hỏi nhà nước phải đặc biệt quan tâm ,điều chỉnh nhằm phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Thứ hai, tài chính công mang tính chủ thể. Nhận thức đầy đủ đặc điểm về tính chủ thể của tài chính công có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo quyền lãnh đạo tập trung thống nhất của nhà nước. Tính chủ thể được biểu hiện ở những khía cạnh dưới đây:

(1) Nhà nước là chủ thể duy nhất quyết định việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của nhà nước, nhằm duy trì sự tồn tại của bộ máy nhà nước, và thực hiện các chức năng kinh tế- xã hội của nhà nước. Cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước là Quốc hội, quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại,nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước…Do đó quốc hội là cơ quan cao nhất của nhà nước quyết định chính sách tiền tệ quốc gia, quyết định dự toán ngân sách nhà nướcvới tổng số và cơ cấu thu chi…

(2) Về cơ bản , các khoản thu của nhà nước mang tính chất không bồi hoàn và bắt buộc như : thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu…Các khoản vay nợ tuy không thuộc sở hữu của nhà nước nhưng trong thời gian cò trong tay nhà nước việc sử dụng nó hoàn toàn do nhà nước quyết định, và nhà nước phai có trách nhiệm trả đầy đủ đúng hạn.Các quỹ tài chính công ngoài ngân sách có thể được hình thành nên một phần từ ngân sách nhà nước, một phần là vốn góp của các tổ chức kinh tế xã hội, cá nhân, hộ gia đình nhưng quyết định thành lập và sử dụng vẫn là nhà nước.

(3) Để phục vụ cho việc thực hiện các chức năng của mình nhà nươc có thể thực hiện chi tiêu tài chính công bằng phương pháp cấp phát (không bồi hoàn) hoặc cho vay (có ưu đãi).

Thứ ba, tài chính công có tính công cộng, được thể hiện ở những điểm sau:

–    Mục đích của tài chính công là để phục vụ cho việc thực hiện các chức năng kinh tế xã hội của nhà nước.

–    Thu nhập của tài chính công có thể đượ lấy từ nhiều nguồn khác nhau , từ mọi lĩnh vực hoạt động, từ mọi chủ thể kinh tế xã hội, ở trong nước và cả từ nước ngoài.

–    Chi tiêu của tài chính công chủ yếu tập trung cho xây dung cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, đầu tư cho một số ngành mũi nhọn, những công trình quan trọng có vai trò lớn trong phát triển kinh tế ; thự hiện chiến lược phát triển con người …

Thứ tư, tài chính công mang tính kết hợp giữa tính không bồi hoàn và bồi hoàn và giữa tính bắt buộc và tính tự nguyện.

Các bài có thể xem thêm

Phân loại tín dụng ngân hàng

+ Kết cấu luận văn thạc sĩ

Vai trò của tín dụng ngân hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *